Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

NEN-normen zijn geen Algemeen Verbindende Voorschriften

28 juni 2011 - 2 minuten leestijd

Op 2 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) uitspraak gedaan, waarbij in het bijzonder is geoordeeld dat NEN-normen geen vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften zijn. De uitspraak zag op een door het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch van rechtswege verleende bouw- en monumentenvergunning voor het geschikt maken van een pand voor kinderopvang.

Een omwonende heeft bezwaar tegen de bouwplannen gemaakt, waarna het college tot de conclusie komt dat wegens het ontbreken van de daarvoor benodigde gegevens ten aanzien van brandwerendheid, geluidwerende voorzieningen, constructie en ventilatie niet kan worden vastgesteld of het bouwplan in overeenstemming is met het Bouwbesluit 2003. Aanvraagster van de bouwvergunning gaat tegen deze beslissing bij de rechtbank in beroep.

Onder verwijzing naar een vonnis van de civiele kamer van de rechtbank ’s-Gravenhage van 31 december 2008 (LJN: BG8465) stelt de rechtbank vast dat zij ambthalve dient te beoordelen of het Bouwbesluit 2003 verbindend is voor zover daarin wordt verwezen naar de door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven NEN-normen. Volgens de rechtbank brengt de verwijzing naar de niet-verbindende NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 niet mee dat deze bepalingen, gelet op artikel 3 van de Woningwet, onverbindend moeten worden geacht.

Het hoger beroep bij de AbRvS beperkt zich vervolgens tot de vraag of de rechtbank zou hebben miskend dat  artikel 3 van de Woningwet geen wijze van bekendmaking regelt die afwijkt van de algemene regels van de Bekendmakingswet. Volgens de AbRvS blijkt uit de tekst van artikel 3 van de Woningwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting dat niet is beoogd om de door een privaatrechtelijke orgaan opgestelde NEN-normen als algemeen verbindend voorschriften aan te merken. Evenmin blijkt dat uit de Bekendmakingswet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. NEN-normen zijn dus geen vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Aan de vraag of de rechtbank al dan niet terecht heeft geoordeeld dat artikel 3 van de Woningwet een wijze van bekendmaking regelt die afwijkt van hetgeen in de Bekendmakingswet is geregeld, komt de AbRvS dus niet toe. Dit neemt niet weg dat de kenbaarheid van de NEN-normen, waarnaar in het Bouwbesluit 2003 wordt verwezen, voldoende verzekerd moet zijn. Volgens de AbRvS is de kenbaarheid van de NEN-normen voldoende verzekerd, omdat deze ter inzage liggen en zonder belemmering geraadpleegd kunnen worden.

(Bron: www.rechtspraak.nl LJN:BP2750)

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?