Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Vrijdag 9 maart jl. heeft bij De Clercq Advocaten Notariaat de presentatie plaatsgevonden van het boek ‘Franchise – een korte introductie’. Het boek is geschreven door Jan-Willem Kolenbrander en bevat een bijdrage van Teun Pouw omtrent intellectuele eigendomsrechten. Beiden zijn werkzaam als advocaat bij De Clercq.

Het eerste exemplaar is overhandigd aan mevrouw Iris Houben. Iris is sinds vele jaren universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Leiden en onder andere auteur van het deel van de Asser-serie waarin onder meer de franchiseovereenkomst aan bod komt.

 

 

 

‘Franchise – Een Korte introductie’ (ISBN 978‐94‐6290‐447‐) wordt uitgegeven door Boom Juridisch (www.bju.nl)

Foto’s: www.evelinevanegdom.nl

Postcontractuele non-concurrentiebedingen blijven een heet hangijzer voor franchisenemers die de formule willen verlaten. Kunnen zij aan dit beding gehouden worden, dan mogen de activiteiten die eerder werden ontplooid onder de vlag van de formule immers niet worden voortzet. En dat belemmert de mogelijkheden van de franchisenemer om in het levensonderhoud te kunnen voorzien na het einde van de franchise. Franchisenemers willen doorgaans dan ook op voorhand duidelijkheid hebben of een non-concurrentiebeding wel of niet afdwingbaar is.

Een paar blogs eerder (klik hier voor de blog) heb ik reeds aandacht besteed aan de zaak tussen de franchisegever Mega Tegels en één van haar franchisenemers waar het non-concurrentiebeding ook een rol speelde. Voorafgaand aan het ondertekenen van de franchiseovereenkomst had de franchisegever kennelijk via brochures en haar website wervende kreten geuit, zoals ‘een interessant ondernemersinkomen’  en  ‘direct het 1e jaar een prima ondernemersinkomen’. Ook had de franchisegever een exploitatieprognose verstrekt met omzetramingen. De prognose werd echter niet behaald en de franchisenemer vond dat er sprake was van misleidende reclame.

De franchisenemer wilde om die reden de franchiseovereenkomst op grond van dwaling vernietigen, maar wilde wel eerst zekerheid hebben dat het postcontractuele non-concurrentiebeding daarmee ook van de baan zou zijn. Zou dat het geval zijn, dan zou (kennelijk) de franchiseovereenkomst alsnog worden vernietigd. De franchisenemer vroeg dan ook aan de rechtbank Noord-Holland om via een kort geding alvast het non-concurrentiebeding te schorsen op grond van dwaling vanwege (vermeend) ondeugdelijke prognoses. In een bodemprocedure zou vervolgens beoordeeld kunnen worden of er inderdaad sprake was van een ondeugdelijke prognose.

De rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2017:1590 – klik hier voor de uitspraak) oordeelde echter dat onvoldoende duidelijk was geworden of de prognose inderdaad ondeugdelijk was. De aard van het kort geding maakt dat verdere bewijslevering niet goed mogelijk is en de vordering van de franchisenemer werd afgewezen.

De franchisenemer kon zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank Noord-Holland en ging in hoger beroep bij het hof Amsterdam (ook kort geding). Die oordeelde (ECLI:NL:GHAMS:2018:123 – klik hier voor de uitspraak) dat er geen sprake was van een spoedeisend belang aan de zijde van de franchisenemer, omdat de franchiseovereenkomst (nog) niet was vernietigd. Er was in de visie van het hof dan ook geen noodzaak om zich in kort geding uit te laten over de schorsing van een non-concurrentieding dat (nog) helemaal niet van kracht was geworden.

Franchisenemers die schorsing vragen van een postcontractueel non-concurrentiebeding in kort geding op grond van dwaling zullen op grond van deze uitspraak dus in beginsel de franchiseovereenkomst eerst moeten vernietigen. Maar ja, dat brengt uiteraard ook weer de nodige risico’s met zich mee, zoals dat de rechter achteraf van mening is dat het beroep op dwaling onterecht is. Een gedegen afweging daarbij blijft dus noodzakelijk.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Voor het tijdschrift Franchise+ heeft onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander onlangs een artikel geschreven over de ontwikkelingen in de franchise branche. In het artikel bespreekt Jan-Willem de zichtbare en minder zichtbare gevolgen van het ‘Street One’-arrest dat vorig jaar is gewezen door de Hoge Raad. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Jan-Willem Kolenbrander heeft na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland gewerkt. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE & privacy team.

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws en tips op het gebied van Franchiserecht? Schrijf u hieronder in en ontvang regelmatig de nieuwsbrief in uw mailbox!

In een eerdere blog (klik hier) werd al gewezen op een kort geding waarbij een franchisegever en franchisenemer na het formeel eindigen van de franchiseovereenkomst en onderhuurovereenkomst nog zaken met elkaar bleven doen. Omdat de vorderingen van de franchisegever zijn afgewezen in eerste aanleg is zij in hoger beroep gegaan. Het Hof bevestigde in hoger beroep onlangs echter nogmaals dat ‘net doen alsof’ onder omstandigheden niet voldoende is om aan te kunnen nemen dat er toch sprake is van een franchiseovereenkomst tussen partijen.

In de betreffende uitspraak van het Hof Arnhem – Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:8777 – klik hier voor het arrest) wordt wederom aandacht besteed aan de feiten van deze zaak. Deze komen er – kort samengevat – op neer dat een franchisegever de franchiseovereenkomst en onderhuurovereenkomst met de franchisenemer per 1 januari 2012 had opgezegd. Na deze datum bleven partijen nog wel zaken met elkaar doen, hoewel de winkel van de franchisenemer kennelijk steeds meer een eigen uitstraling kreeg en op een bepaald moment nauwelijks meer voldeed aan de betreffende formule. De franchisenemer kocht bijvoorbeeld een groot gedeelte van zijn assortiment niet meer in bij de franchisegever en verkocht ook formule-vreemde producten in de winkel. De franchisegever sprak de franchisenemer weliswaar meermalen aan op zijn gebrek aan loyaliteit, maar verbond daaraan geen concrete gevolgen.

Toen de franchisenemer (ondertussen eind december 2016) zelf meldde bij de franchisegever dat hij per 1 februari 2017 andere winkelruimte had gevonden en daar onder eigen naam een winkel zou gaan exploiteren, stelde de franchisegever zich op het standpunt dat er nog steeds sprake zou zijn van een franchiseovereenkomst die moest worden nagekomen. Dat deed de franchisenemer echter niet en de franchisegever ontbond de franchise- en onderhuurovereenkomst en vorderde nakoming van een postcontractueel non-concurrentiebeding van 6 maanden.

Het Hof merkt op dat de periode waarvoor het non-concurrentiebeding gold ondertussen reeds verstreken was, zodat er geen belang meer is voor de franchisegever om nakoming in kort geding te vragen. Verder onderschrijft het Hof het oordeel van de voorzieningenrechter in eerste aanleg dat er na de opzegging door franchisegever tussen partijen een ‘diffuse situatie’ is ontstaan. Wel staat volgens het Hof vast dat er sprake was van een ‘lossere’ verhouding tussen partijen en dat de franchisenemer niet meer volledig voldeed aan de franchiseovereenkomst. Daarnaast heeft de franchisegever nooit de opzegging per 1 januari 2012 ingetrokken. Onder die omstandigheden heeft de rechter in eerste aanleg volgens het Hof terecht geoordeeld dat niet vast staat dat de franchisenemer op enigerlei wijze gebonden is aan de franchiseovereenkomst.

Kortom, deze uitspraak is wederom een bevestiging dat een ‘diffuse situatie’ niet  goed is voor de rechtszekerheid tussen franchisegever en franchisenemer en dat een dergelijke situatie zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

In Het Financieele Dagblad van 9 januari 2018 is een artikel geplaatst van Jan-Willem Kolenbrander. In het artikel bespreekt hij de gevolgen van het Street One-arrest en de Wet Acquisitiefraude voor de bewijslast van franchisenemers die zijn gedupeerd door onjuiste prognoses. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Een franchisegever sluit franchiseovereenkomsten met haar franchisenemers om een distributiekanaal te kunnen realiseren. Via dit distributiekanaal worden vervolgens producten of diensten verhandeld aan de klanten van de formule. Betreffen dit producten of diensten die uniek zijn en enkel te verkrijgen zijn via de betreffende franchiseformule ( ‘eigen merk’) dan hebben de franchisenemers er uiteraard belang bij dat deze producten of diensten ook uniek blijven en enkel te verkrijgen zijn via de franchisenemers. Onlangs oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een franchisegever in dat kader zelfs een zorgplicht heeft om haar franchisenemers te beschermen.

In de betreffende zaak bij het gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4972 – klik hier voor het arrest) hadden franchisenemers en hun franchisegever discussie gekregen, omdat laatstgenoemde voornemens was om unieke (eigen merk) producten ook via een ander distributiekanaal te verhandelen. De franchisenemers vreesden een terugval in hun omzet als klanten ook via andere kanalen de (eigen merk) producten konden verkrijgen en beschouwden deze verkoop onder meer als een inbreuk op hun exclusieve rayon.

Naar aanleiding van de bezwaren van de franchisenemers had de franchisegever aangegeven de unieke producten niet meer via het alternatieve kanaal te verhandelen. Wel werden door de franchisegever via dit kanaal producten verhandeld die qua verpakking en inhoud kennelijk gelijkenis vertoonden met de eigen merk producten. De franchisenemers meenden dat de franchisegever daardoor alsnog in strijd handelende met de gemaakte afspraken.

Het gerechtshof deelt de mening van de franchisenemers echter niet. De kern van de bezwaren van de franchisenemers is volgens het gerechtshof dat de franchisegever door de verkoop via een alternatief kanaal de franchisenemers op ‘ontoelaatbare wijze’ concurrentie zou gaan aandoen. Nu er sprake is van andere producten wordt er niet in strijd gehandeld met de gemaakte afspraken, aldus het gerechtshof.

Wel merkt het gerechtshof op dat een franchisegever de verplichting jegens haar franchisenemers heeft om de franchiseformule te beschermen. En het kan volgens het hof strijdig met deze zorgplicht zijn indien de franchisegever de mede door de franchisenemers opgebouwde naamsbekendheid van de formule te gelde maakt en concurrenten van de franchisenemers daarvan laat profiteren ten koste van deze franchisenemers. Kort gezegd, volgens het gerechtshof mag een franchisegever niet ‘zomaar’ alternatieve distributiekanalen aanboren als dit de franchisenemers schade berokkent.

Wat eveneens relevant is aan deze uitspraak is dat het gerechtshof specifiek opmerkt dat er bij franchise sprake is van “mede door de franchisenemers opgebouwde naamsbekendheid”. De naamsbekendheid van een franchiseformule wordt volgens het gerechtshof dus opgebouwd door zowel de franchisegever alsmede de franchisenemers. Dat lijkt mij een terechte opmerking, aangezien de franchisenemers door betaling van franchise- en marketingfees direct meebouwen aan de kracht van een franchiseformule. De opmerking van het gerechtshof is dan ook relevant in situaties waarbij franchisenemers en franchisegever met elkaar bakkeleien over de vraag aan wie nu de goodwill toekomt, bijvoorbeeld bij de verkoop van een franchise gedreven onderneming. De franchisenemer zal zich daarbij op het standpunt stellen dat het succes van de onderneming met name aan zijn ondernemerschap is de danken, terwijl de franchisegever zich op het standpunt zal stellen dat louter de naamsbekendheid van de formule tot het succes heeft geleid. Voornoemde uitspraak van het gerechtshof Amsterdam bevestigt weer eens dat de waarheid in dergelijke discussies in het midden ligt.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Voor het vakblad Franchise+ heeft onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander onlangs een artikel geschreven over juridische successen in franchising.

In het artikel geeft hij aan welke recente ontwikkelingen binnen franchise als een ‘juridisch succes’ kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Het mededingingsrecht verbiedt dat er prijsafspraken worden gemaakt tussen leverancier en afnemer die tot gevolg hebben dat de concurrentie op de vrije markt merkbaar wordt beperkt of verhinderd. De Duitse mededingingsautoriteit heeft recent een boete van in totaal € 10,9 miljoen opgelegd omdat een leverancier en afnemer toch verboden afspraken met elkaar maakten.

Zoals in een eerdere blog (klik hier) reeds aangegeven, verbiedt het mededingingsrecht dat er bepaalde afspraken tussen partijen worden gemaakt die de mededinging merkbaar beperken of verhinderen. Dit verbod ziet niet alleen toe op afspraken tussen concurrenten onderling (horizontale afspraken) maar ook op afspraken tussen leveranciers en afnemers (verticale afspraken). Doordat dergelijke verticale afspraken worden gemaakt loopt de consument in bepaalde gevallen het risico meer te moeten betalen voor producten of diensten dan als de verticale afspraak er niet was geweest.

Onlangs heeft de Duitse mededingingsautoriteit een boete van € 10,9 miljoen opgelegd aan kledingfabrikant Wellensteyn en modehuis Peek & Cloppenburg Düsseldorf omdat zij verboden prijsafspraken maakten. Zo sprak Wellensteyn onder meer met afnemers af dat zij bepaalde vaste minimumprijzen moesten hanteren bij de verkoop. Kleding mocht niet voor een lager bedrag verkocht worden dan deze minimumprijs. Deden afnemers dat toch dan werden zij niet meer bevoorraad door Wellensteyn. Peek & Cloppenburg ging niet alleen akkoord met deze prijsbinding, maar verzocht Wellensteyn eveneens op te treden tegen afnemers die niet meededen aan deze prijsafspraken. De Duitse mededingingsautoriteit greep in en merkte op dat dergelijke prijsafspraken verboden zijn.

Het voornoemde  voorbeeld van een verticale samenwerking betrof een distributieovereenkomst. Een ander voorbeeld van een verticale samenwerking betreft de franchiseovereenkomst. Ook bij een dergelijke samenwerking moet derhalve gekeken worden of de afspraken die franchisegever en franchisenemer onderling met elkaar maken niet verboden zijn onder het mededingingsrecht. Vooralsnog laat de Nederlandse mededingingsautoriteit een coulante houding zien ten aanzien van franchiseformules maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. De gevolgen van een overtreding van het mededingingsrecht zijn immers aanzienlijk.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Ten behoeve  van de exploitatie van de franchise zal een franchisenemer niet alleen een franchiseovereenkomst sluiten met de franchisegever maar ook overeenkomsten sluiten met derden, zoals bijvoorbeeld een lease maatschappij. Kan een  leaseovereenkomst automatisch worden beëindigd als de franchiseovereenkomst komt te eindigen?

Soms zal een franchisenemer een leaseovereenkomst met een lease maatschappij sluiten teneinde de beschikking te kunnen verkrijgen over bepaalde (dure) apparatuur die nodig is voor de uitoefening van de franchise. Op het moment dat de franchisenemer besluit om de samenwerking met de franchisegever te beëindigen, dan wil hij in beginsel ook de samenwerking met de lease maatschappij beëindigen. De geleasede apparatuur is dan immers niet meer nodig. In de praktijk blijkt dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Er is immers sprake van twee verschillende overeenkomsten die de franchisenemer met twee verschillende partijen heeft gesloten. Er kan weliswaar sprake zijn van een geldige reden om de franchiseovereenkomst te beëindigen, maar dat betekent niet automatisch dat dit ook een geldige reden is om de lease overeenkomst te beëindigen. Dat kan anders worden op het moment dat er zoveel feitelijk-economische samenhang bestaat tussen beide overeenkomsten dat wat geldt voor de ene overeenkomst ook geldt voor de andere overeenkomst.

Illustratief in dat kader is een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:9466 – klik hier voor het arrest). De eigenaar van een sportschool was op enig moment benaderd door een partij die op basis van franchise wilde gaan samenwerken. Voorwaarde was wel dat de sportschool bepaalde cardioscan apparatuur zou aanschaffen en daarvoor een leaseovereenkomst zou sluiten met de lease maatschappij.

Zo zogezegd, zo gedaan. Op enig moment ontstond er echter onmin tussen de franchisenemer en de franchisegever. De franchisenemer liet vervolgens richting de lease maatschappij weten dat hij de betaling van leasepenningen voor de apparatuur zou opschorten totdat de franchisegever weer aan haar verplichtingen zou voldoen.

De rechtsvraag die uiteindelijk bij het hof voorlag, was of er voldoende samenhang was tussen de franchiseovereenkomst en de lease overeenkomst dat de franchisenemer zich jegens de lease maatschappij mocht beroepen op opschorting. Het hof meent echter dat er onvoldoende feitelijk-economische samenhang bestaat tussen beide overeenkomsten. Zo was de lease maatschappij op geen enkele wijze betrokken bij de franchiseformule en was er evenmin sprake van schijn van betrokkenheid. Dat de lease maatschappij een vaste zakelijke relatie had met de leverancier van de apparatuur en de leverancier een vaste relatie met de franchisegever maakt dat aldus het hof niet anders. De franchisenemer was derhalve niet gerechtigd de betalingen richting de lease maatschappij op te schorten. Door dat toch te doen, heeft hij wanprestatie gepleegd.

Is er derhalve sprake van een overeenkomst die een franchisenemer aanvullend moet sluiten in het kader van de franchise, zoals een leaseovereenkomst, dan is het verstandig dat er gekeken wordt hoe deze overeenkomst zich verhoudt tot de franchiseovereenkomst. En dat er – zo nodig – voldoende (contractuele) maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat een franchisenemer na het einde van de franchise toch nog ongewild gehouden kan worden aan een overeenkomst die geen enkel nut meer heeft voor die franchise.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Recent heeft de rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan in een prognose – kwestie tussen een franchisegever en een franchisenemer. Aldus de rechtbank was er geen sprake van een ondeugdelijke prognose of onrechtmatig handelen, maar heeft zij daarbij wel de juiste toetsingscriteria toegepast?

In de betreffende rechtszaak (ECLI:NL:RBNHO:2016:11505 – klik hier voor het vonnis) was sprake van een supermarkt franchisenemer die wisselde van franchiseformule, te weten van de ‘C1000’-formule naar de ‘Albert Heijn’-formule. Voorafgaand aan het ondertekenen van de franchiseovereenkomst had de (nieuwe) franchisegever een exploitatieprognose verstrekt aan deze franchisenemer, welke zij overigens zelf (intern) had opgesteld.

Volgens de franchisenemer was deze prognose echter om diverse redenen ondeugdelijk en had de franchisegever onrechtmatig jegens hem gehandeld. De rechtbank is echter van mening dat er geen sprake is van een ondeugdelijke prognose. Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van onrechtmatig handelen en wel om de volgende redenen:

5.9. (…) Van onrechtmatig handelen is sprake indien AHF bij het aangaan van de franchiseovereenkomst heeft gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Daarvoor is niet alleen nodig dat de prognose op ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen, maar tevens dat AHF wist dat de prognose ernstige fouten bevatte en zij [gedaagden] daarop niet heeft gewezen.

Voornoemde redenering lijkt rechtstreeks te verwijzen naar het ‘Paalman’ – arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2002:AD7329 – klik hier voor het arrest). Daarin oordeelde de Hoge Raad immers dat een franchisegever die een exploitatieprognose aan een franchisenemer verschaft onrechtmatig handelt als zij weet dat de prognose ernstige fouten bevat en zij de franchisenemer niet op deze fouten opmerkzaam heeft gemaakt. Het ging daarbij om een prognose die door een derde was opgesteld.

In de rechtszaak bij de rechtbank Noord-Holland was echter sprake van een prognose die was opgesteld door de franchisegever zelf. Sinds het ‘Street One’-arrest van begin dit jaar weten we dat in dergelijke gevallen een franchisegever al onrechtmatig kan handelen als zij een ondeugdelijke prognose verstrekt die ernstige fouten bevat. Het is dan niet relevant of de franchisegever wist dat deze prognose ernstige fouten bevat (zie ook deze blog over ‘Street One’).

Eén en ander doet dus vermoeden dat de rechtbank Noord-Holland ten onrechte de toetsingscriteria van het ‘Paalman’-arrest heeft toegepast in plaats van de criteria van het ‘Street One’-arrest. Daarmee is overigens niet gezegd dat de juiste toepassing van het juiste arrest automatisch tot een ander eindresultaat zal leiden, maar een rechtzoekende mag uiteraard wel verwachten dat de juiste rechtspraak wordt toegepast in zijn zaak. Ook zal een afwijzend vonnis beter geaccepteerd kunnen worden als blijkt dat in ieder geval de juiste toetsingscriteria door de rechter zijn toegepast. Het is dus te hopen dat ‘Street One’ alsnog snel gemeengoed wordt bij de rechterlijke macht.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

P.S. Een (flinke) nuancering van deze blog is op haar plaats. Terecht ben ik er op gewezen dat de rechtbank Noord-Holland het ‘Street One’-arrest ook niet kon toepassen, omdat dit arrest is gewezen nadat voornoemd vonnis is gewezen. Het oordeel van de rechtbank Noord-Holland is dan ook volledig in lijn met de eerdere jurisprudentie met dien verstande dat enkele maanden later is gebleken dat deze lijn juridisch onjuist is volgens de Hoge Raad.