Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Voor het vaktijdschrift Franchise+ heeft onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander een artikel geschreven over de kracht van franchise.

In het artikel bespreekt hij onder meer waar de meerwaarde van franchise zit ten opzichte van ongebonden ondernemers. Ook bespreekt hij hoe de Wet franchise invloed hierop uitoefent. Het hele artikel is hier te lezen.

 

Wilt u meer informatie over (de juridische aspecten van) franchise? Neem dan contact op met Jan-Willem Kolenbrander!

Jan-Willem Kolenbrander | j.kolenbrander@declercq.com | 071-581 54 80

Een franchisenemer van een kiosk-franchiseformule kreeg van de Nederlandse Loterij geen toestemming om in zijn winkel loten te verkopen. Had de betreffende franchisegever op grond van de gemaakte afspraken jegens deze franchisenemer slechts een inspanningsverplichting om deze franchisenemer aan te laten sluiten bij de Nederlandse Loterij of was er sprake van een resultaatsverplichting?

In een recente kwestie bij de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:11351 – klik hier voor het volledige vonnis) had een franchisenemer zijn franchisegever in rechte betrokken. De reden daarvoor was dat deze franchisenemer geen toestemming kreeg van de Nederlandse Loterij om loten te verkopen in zijn winkel. Als redenen voor deze afwijzing werd door de Nederlandse Loterij aangegeven dat er in de betreffende plaats al te veel verkooppunten zouden zijn en omdat er in een eerdere samenwerking tussen deze franchisenemer en de Nederlandse Loterij ‘diverse zaken’ zouden zijn voorgevallen op grond waarvan de Nederlandse Loterij niet meer met hem wilde samenwerken. Van de franchisenemer mocht de Nederlandse Loterij richting de franchisegever geen nadere toelichting geven en zelf stelde de franchisenemer richting de franchisegever niet te weten waarop de Nederlandse Loterij doelde.

Klaarblijkelijk teleurgesteld over deze afwijzing, betrok de franchisenemer vervolgens zijn franchisegever in rechte. Daarbij stelde de franchisenemer zich op het standpunt dat op de franchisegever een resultaatsverplichting rustte om hem aan te (laten) sluiten bij de Nederlandse Loterij. Er zou sprake zijn van een garantie. De franchisegever betwistte dit.

Na het bestuderen van de franchiseovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen concludeert de rechtbank dat er geen harde contractuele garantie of -verplichting in de franchiseovereenkomst is opgenomen voor de franchisegever om de franchisenemer aan te (laten) sluiten bij de Nederlandse Loterij. Dat zou volgens de rechtbank ook lastig zijn, omdat de franchisegever afhankelijk is van de Nederlandse Loterij of er een aansluiting wordt gegund. Vanwege de contractsvrijheid van de Nederlandse Loterij had de franchisenemer niet mogen aannemen dat er op de franchisegever een resultaatsverplichting c.q. garantie zou rusten.

Voor de volledigheid merkt de rechtbank nog op dat – ook al zou zijn komen vast te staan dat er sprake is van een resultaatsverplichting – de franchisenemer daar in de gegeven omstandigheden de franchisegever niet op aan zou kunnen spreken. De reden voor de Nederlandse Loterij om de franchisenemer niet aan te sluiten is mede gelegen in een eerdere samenwerking voorgevallen gebeurtenissen. Dat is volgens de rechtbank een omstandigheid die niet in redelijkheid voor rekening en risico van de franchisegever kan komen. Daarbij wil franchisenemer zelf niets kwijt over wat er dan precies is voorgevallen en belemmert hij ook dat de Nederlandse Loterij zelf toelicht wat er is gebeurd. Daarmee staat franchisenemer er volgens de rechtbank tevens zelf aan in de weg dat de bestaande belemmeringen of bezwaren om met hem te contracteren worden weggenomen. Die omstandigheid kan in redelijkheid niet voor rekening en risico van de franchisegever komen. Kortom, geen lot uit de loterij.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Het is een situatie die in de praktijk vaker voorkomt: een kandidaat-franchisenemer krijgt van zijn aanstaande franchisegever een franchiseovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. Zonder dat deze overeenkomst formeel wordt ondertekend, beginnen partijen feitelijk de franchise. Na enige tijd ontstaat er een geschil tussen partijen en komt ook de niet getekende franchiseovereenkomst weer in de spotlights te staan. Kan de franchisenemer gehouden worden aan deze overeenkomst of niet?

Het komt vaker voor (zie ook deze blog) dat een franchisegever en kandidaat-franchisenemer een (concept) franchiseovereenkomst met elkaar wisselen zonder daadwerkelijk tot ondertekening over te gaan. Of dat slechts één van beide partijen de overeenkomst ondertekent. Hoe om te gaan met een niet getekende franchiseovereenkomst?

In een recente kwestie bij de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:11356 – klik hier voor het volledige vonnis) had de franchisegever via DocuSign een vijftal franchiseovereenkomsten gestuurd naar een kandidaat-franchisenemer ten behoeve van het exploiteren van een vijftal pizza-restaurants. Op deze wijze kon de franchisenemer eenvoudig deze overeenkomsten digitaal ondertekenen, maar van dat laatste is het nimmer gekomen. Wel werd feitelijk de exploitatie gestart van de pizza-restaurants onder de vlag van de formule.

Gaandeweg constateerde de franchisegever diverse tekortkomingen aan de zijde van de franchisenemer, waaronder het niet (volledig) betalen van de afgesproken entree fees. Er werd een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de franchisegever gestuurd waarin werd gerefereerd naar allerlei artikelen in de franchiseovereenkomst. Toen de franchisenemer niet volledig aan deze sommatie voldeed, ontbond de franchisegever de franchiseovereenkomsten en startte zij een gerechtelijke procedure om alsnog betaling van de openstaande posten te verkrijgen. De franchisenemer betwistte de rechtsgeldigheid van de ontbinding en bleef de pizza-restaurants exploiteren. In die procedure werd – bij wijze van voorlopige voorziening – dan ook aan de rechter gevraagd om de franchisenemer een verbod op te leggen om nog langer gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever.

Tijdens de behandeling van die voorlopige voorziening wierp de franchisenemer op dat de franchiseovereenkomsten nimmer (door zijn bestuurders) waren ondertekend. De niet getekende franchiseovereenkomsten zouden dan ook nooit door de franchisenemer zijn aanvaard. Omdat de inhoud van de overeenkomsten niet was aanvaard, kon de franchisenemer naar eigen zeggen daarin ook niet tekortschieten. Wel waren er volgens de franchisenemer mondelinge franchiseovereenkomsten tot stand gekomen tussen partijen waarvan de inhoud door middel van uitleg bepaald moest worden.

De rechtbank ziet dat anders. Ondanks de stellige betwisting van de ondertekening van de franchiseovereenkomsten kan de franchisenemer toch aan de overeenkomsten worden gehouden. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De franchisegever heeft door toezending van de franchiseovereenkomsten een aanbod gedaan aan de franchisenemer onder welke voorwaarden zij de franchise wilde vormgeven. De franchisenemer heeft vervolgens uitvoering gegeven aan die overeenkomsten door de pizza-restaurants te gaan exploiteren. Toen op een later moment door de franchisegever is gewezen op nakoming van diverse bepalingen in de franchiseovereenkomsten heeft de franchisenemer niet (duidelijk) kenbaar gemaakt dat hij daaraan niet was gebonden, omdat hij de overeenkomsten nooit zou hebben aanvaard. Uit het feit dat de franchisenemer in ieder geval bepaalde betalingen heeft gedaan kan volgens de rechtbank eveneens worden afgeleid dat de franchisenemer de inhoud van de overeenkomsten wel degelijk heeft aanvaard. De franchisenemer is daardoor gehouden om alle overeenkomsten integraal na te komen volgens de rechtbank.

Het voorgaande betekent dat een kandidaat-franchisenemer, die niet akkoord is met één of meer bedingen in de (concept) franchiseovereenkomst die hem is voorgelegd, duidelijk (en bij voorkeur schriftelijk) moet protesteren daartegen. Dat hij dat niet of niet duidelijk genoeg dan kan dat later tegen hem werken. Alleen wijzen op een niet getekende franchiseovereenkomst kan dan onvoldoende zijn.

Als de Wet franchise overigens van toepassing zou zijn geweest zou de uitkomst van deze zaak naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn geweest. De Wet franchise vereist immers niet dat een franchiseovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Een franchisegever is niet verplicht om voorafgaand aan het ondertekenen van een franchiseovereenkomst een exploitatieprognose te verstrekken aan de kandidaat-franchisenemer. Veel franchisegevers onthouden zich ook bewust van het verstrekken van prognoses om geen onnodige aansprakelijkheid naar zich toe te trekken. Maar wat als er in de franchiseovereenkomst omzetten zijn genoemd? Bijvoorbeeld voor het bepalen van de franchise fee. Zijn dergelijke omzetten dan te kwalificeren als een prognose?

De exploitatieprognose bij franchising is een interessant en kleurrijk leerstuk waarover een hoop te melden valt (zie bijvoorbeeld deze blogs). Kort gezegd komt het erop neer dat een franchisegever niet verplicht is een prognose te verstrekken in de precontractuele fase aan een kandidaat-franchisenemer. Doet de franchisegever dat toch dan dient zij ervoor in te staan dat deze prognose deugdelijk is en op deugdelijke uitgangspunten is gebaseerd. Blijkt de prognose achteraf onverhoopt niet deugdelijk te zijn, dan kan de franchisenemer de franchisegever onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk houden voor de geleden schade. Ook kan dan vaak de franchiseovereenkomst worden vernietigd op grond van dwaling.

Het voorgaande maakt dat franchisegevers (terecht) terughoudend kunnen zijn om een exploitatieprognose te verstrekken aan een kandidaat. Maar wat nu als er geen specifieke exploitatieprognose is verstrekt aan een kandidaat, maar er wel in de franchiseovereenkomst bepaalde concrete (minimum)omzetten zijn genoemd? Kunnen dergelijk genoemde omzetten dan gezien worden als exploitatieprognose?

Deze vraag kwam onlangs aan de orde bij de Rechtbank Noord-Nederland (zaak ECLI:NL:RBNNE:2020:3514 – klik hier voor het volledige vonnis). Een franchisenemer had zich aangesloten bij een franchiseformule terzake van het aanbieden van trainingen en cursussen aan klanten. Hoewel de franchisegever voorafgaand aan het ondertekenen van de franchiseovereenkomst kennelijk geen (expliciete) exploitatieprognose had verstrekt aan de franchisenemer, stond wel de navolgende bepaling in die overeenkomst:

Franchisegever heeft het recht deze overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang indien franchisenemer in enig contractjaar niet een minimale omzet van € 75.000,- (excl. BTW) heeft behaald.

Ook was in de overeenkomst bepaald dat de franchise fee 20% was “van de minimaal overeengekomen omzet van € 75.000,- (excl. BTW)” Kennelijk werd ditzelfde bedrag ook genoemd in alle franchiseovereenkomsten die de franchisegever met haar franchisenemers had gesloten.

Op enig moment geraakten de betreffende franchisegever en franchisenemer in een geschil met elkaar. Daarbij beriep de franchisenemer zich onder meer op dwaling omdat in zijn visie het in de franchiseovereenkomst genoemde bedrag van € 75.000 (excl. btw) gezien moest worden als een (impliciete) exploitatieprognose. En die minimumomzet had de franchisenemer nimmer behaald, dus hij was verkeerd voorgelicht door de franchisegever. Volgens de franchisegever was er echter geen sprake van een prognose, maar enkel een bedrag dat partijen hadden gekozen als minimumbedrag voor de omzetafhankelijke fee en bonus.

De rechtbank overweegt dat in alle franchiseovereenkomsten die de franchisegever heeft gesloten met haar franchisenemers het bedrag van € 75.000 standaard wordt genoemd als minimumomzet. Een minimumomzet die door de franchisegever wordt bepaald. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de franchisegever de minimumomzet heeft bepaald en dat de franchisenemer daarmee akkoord is gegaan.

Er is volgens de rechtbank sprake van een (minimum)omzet van € 75.000 die standaard door de franchisegever werd gehanteerd, alsmede door partijen gebruikt werd bij het bepalen van de minimaal door de franchisenemer te bepalen franchise fee. Daarnaast kon het niet behalen van deze omzet een reden zijn voor de franchisegever om de franchiseovereenkomst op te zeggen met de franchisenemer. Onder die omstandigheden mocht de franchisenemer volgens de rechtbank begrijpen dat deze genoemde minimumomzet in ieder geval volgens de franchisegever een realistisch te behalen minimumomzet was. In zoverre is er volgens de rechtbank wel degelijk sprake van een inlichting van de franchisegever bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Daarmee worden de bepalingen in de franchiseovereenkomst feitelijk gekwalificeerd als een exploitatieprognose.

De franchisenemer kan in deze zaak uiteindelijk niet ‘hardmaken’ dat een minimale omzet van € 75.000 onhaalbaar zou zijn, zodat ook niet vast komt te staan dat de franchisegever ondeugdelijke informatie heeft verstrekt in de precontractuele fase. De vorderingen van de franchisenemer worden afgewezen en de franchisegever komt er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.

Deze zaak geeft wel treffend aan hoe riskant het kan zijn om als franchisegever (omzet)cijfers te delen met kandidaten in de precontractuele fase. Ook als deze cijfers niet officieel gepresenteerd worden als een prognose, maar ‘slechts’ opgenomen worden in de franchiseovereenkomst als richtlijn of beoordelingsinstrument. Onder bepaalde omstandigheden mogen franchisenemers – zo blijkt ook uit deze zaak – gerechtvaardigd vertrouwen verbinden aan deze cijfers. En er is natuurlijk altijd een afbreukrisico dat een franchisenemer op enig moment wel kan bewijzen dat de genoemde cijfers niet deugden. Kortom, grote voorzichtigheid is geboden bij het verstrekken van omzetcijfers in de precontractuele fase, ook als deze ‘slechts’ zijn opgenomen in de franchiseovereenkomst.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Vandaag is de 2e druk van het boek ‘Franchise – Een korte introductie’ verschenen. Het boek is geschreven door Jan-Willem Kolenbrander en wordt uitgegeven door Boomjuridisch.

“Mede gezien de populariteit van franchise zullen steeds meer (rechts)personen met franchising te maken hebben of gaan krijgen. Mijn boek probeert voor onder meer franchisegevers, franchisenemers en hun adviseurs, zoals bedrijfsjuristen, advocaten en accountants, op een zo laagdrempelig mogelijke manier enkele belangrijke juridische facetten van de franchisesamenwerking te bespreken. Denk daarbij aan onderwerpen als de franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses, non-concurrentiebedingen, onderhuur en zorgplichten. Uiteraard wordt ook de Wet franchise uitvoerig besproken nu franchisegevers en franchisenemers zich per 1 januari 2021 aan deze nieuwe wet dienen te houden”, legt de auteur Jan-Willem Kolenbrander uit.

Ook in deze tweede druk bespreekt onze kantoorgenoot Teun Pouw het belang van intellectuele eigendomsrechten voor een franchisesamenwerking en de manieren om die belangrijke rechten te beschermen.

Na het lezen van dit boekje heeft de lezer een goed inzicht in franchising. Hierdoor is deze korte introductie zeer geschikt voor een breed publiek.

Klik hier voor meer informatie en om het boek bestellen.

 

Binnenkort is Sinterklaas weer in Nederland en zal de goedheiligman weer de nodige kinderhanden voorzien van het nodige snoepgoed. Snoepgoed, zoals natuurlijk overheerlijke pepernoten. Pepernoten – of beter gezegd een verbod op de verkoop van pepernoten – was onlangs de inzet van een kort geding tussen een franchisegever en een franchisenemer. Maar mocht de franchisegever eigenlijk wel een beroep doen op het non-concurrentiebeding?

In de betreffende kwestie (ECLI:NL:RBGEL:2020:5763klik hier voor het volledige vonnis) hadden een franchisegever en franchisenemer (via een besloten vennootschap) een franchiseovereenkomst met elkaar gesloten. Op grond van die overeenkomst mocht de franchisenemer onder de naam ‘De Pepernotenfabriek’ in een bepaald rayon pop-up stores exploiteren waar niet minder dan 60(!) verschillende smaken en soorten pepernoten werden verkocht. Voor het (uitgebreide) rayon was een bepaalde exclusiviteit afgesproken die inhield – geparafraseerd – dat de franchisegever geen andere franchisenemers mocht toelaten tot het rayon, tenzij er sprake was van tekortkomingen aan de zijde van de franchisenemer.

Medio 2020 werden er door de franchisegever toch twee andere franchisenemers toegelaten in het rayon. Aldus de franchisegever had zij dat recht, omdat er sprake zou zijn van tekortkomingen aan de zijde van de franchisenemer. De franchisenemer betwistte dat en stelde op zijn beurt dat de franchisegever juist in strijd handelde met de franchiseovereenkomst door zomaar twee andere franchisenemers toe te laten in zijn rayon. De franchisegever zegde vervolgens de overeenkomst op terwijl de franchisenemer deze overeenkomst ontbond vanwege de gestelde inbreuk op het exclusieve rayon.

Enige tijd later opende de vriendin van de directeur van de (inmiddels) ex-franchisenemer een pepernotenwinkel. Ook opende zij een pepernotenwinkel op dezelfde locatie als waar de ex-franchisenemer eerder zijn winkel exploiteerde. De franchisegever was er van overtuigd dat de ex-franchisenemer hierbij betrokken was en daarmee het postcontractuele non-concurrentiebeding overtrad. Een beding dat de ex-franchisenemer verbood om na het einde van de franchise gedurende een periode van twee jaar in het rayon direct of indirect soortgelijke activiteiten te ontplooien. De franchisegever vroeg in kort geding daarom onder meer aan de rechter om sluiting van alle pepernotenwinkels en een verbod op de ex-franchisenemer te leggen om het non-concurrentiebeding te overtreden.

Volgens de kortgedingrechter is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat de ex-franchisenemer, al dan niet via de vennootschap van de vriendin, de pepernotenwinkels exploiteert. De rechter gaat dan ook mee in de stelling dat de ex-franchisenemer geen zeggenschap of bemoeienis (ook niet financieel) heeft bij die winkels. De vordering tot sluiting van die winkels wordt dan ook afgewezen.

De ex-franchisenemer zelf kan volgens de rechter wel gehouden worden aan het postcontractuele non-concurrentiebeding en mag om die reden gedurende een periode van twee jaar geen soortelijke activiteiten ontplooien in het rayon. Ook al zou de stelling van deze ex-franchisenemer – te weten dat er sprake was van een inbreuk op zijn exclusieve rayon – door de bodemrechter worden gevolgd, dan zou dat volgens de voorzieningenrechter niet zonder meer betekenen dat de ex-franchisenemer bevrijd is van het postcontractuele non-concurrentiebeding.

Hoewel uit het vonnis helaas niet duidelijk uit de verf komt in hoeverre er inderdaad sprake is van een inbreuk op het exclusieve rayon van de ex-franchisenemer, dan wel dat de franchisegever – met een beroep op de ‘tenzij’-clausule in franchiseovereenkomst – gerechtigd was om de twee franchisenemers toe te laten tot dat rayon, dient voorgaand oordeel iets genuanceerder te zijn. Mocht immers blijken dat de voortijdige beëindiging van de franchiseovereenkomst voornamelijk te wijten is aan de franchisegever vanwege diens wanprestatie dan zou het – zie ook eerdere rechtspraak – op grond van de redelijkheid en billijkheid ‘onaanvaardbaar’ kunnen zijn dat de franchisegever een beroep toekomt op een non-concurrentiebeding. De (eventuele) tekortkoming van de franchisegever is in dat kader dus relevanter dan het vonnis doet blijken.

Afsluitend nog een opmerking over de aard en omvang van het postcontractuele non-concurrentiebeding in deze franchiseovereenkomst. Zoals bekend (zie ook deze blog) wordt per 1 januari a.s. de Wet Franchise van kracht. In deze wet is bepaald dat een postcontractueel non-concurrentiebeding alleen rechtsgeldig is, als: i) het op schrift is gesteld, ii) de beperking tot uitoefening van werkzaamheden enkel betrekking heeft op goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft, iii) de beperking onmisbaar is om de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow te beschermen, iv) het de duur van één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijdt, en v) de geografische reikwijdte niet ruimer is dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule op grond van de betreffende franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd. Het onderhavige non-concurrentiebeding lijkt hieraan echter niet te voldoen, omdat het niet alleen toeziet op dezelfde goederen en diensten, maar ook op soortelijke goederen en diensten (zie punt ii). Daarnaast duurt het beding twee jaar in plaats van één jaar (zie punt iv). Een aanpassing van dit beding is dan ook noodzakelijk.

Een kinderhand is snel gevuld, maar in hoeverre dat ook geldt voor deze partijen? Wij houden u uiteraard op de hoogte en wensen u alvast een prettig Sinterklaasfeest met uiteraard veel pepernoten!

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander heeft voor Franchise+ een artikel geschreven over de aankomende Wet franchise. In het artikel beschrijft Jan-Willem dat de rechterlijke macht al anticipeert op de Wet franchise hoewel de invoering daarvan formeel pas op 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Het volledige artikel hierover is via deze link te raadplegen.

Heeft u vragen over de Wet franchise? Neem dan contact op met Jan-Willem.


Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team.

Zoals bekend, wordt per 1 januari a.s. de Wet Franchise ingevoerd (klik hier voor meer informatie daarover). Ondanks dat deze wet pas over enkele maanden formeel van kracht wordt, werpt deze wet al wel zijn schaduw vooruit. En wordt er ook al geanticipeerd door de rechterlijke macht op de invoering van deze wet zoals blijkt uit een recente kwestie bij de rechtbank Amsterdam.

In die betreffende kwestie (ECLI:NL:RBAMS:2020:4799klik hier voor het volledige vonnis) had een franchisenemer een kort geding aangespannen tegen zijn franchisegever. Laatstgenoemde had de franchiseovereenkomst namelijk ontbonden omdat de franchisenemer weigerde zijn winkel te verbouwen. De franchisenemer stelde zich echter op het standpunt dat deze ontbinding niet rechtsgeldig was en vorderde een in de franchiseovereenkomst bepaalde gefixeerde schadevergoeding vanwege de (gestelde) onregelmatige beëindiging door de franchisegever.

Ondanks dat er sprake is van een kort geding kan de rechtbank toch (een deel van) de gevorderde schadevergoeding toewijzen. Dat is er mede in gelegen dat de rechtbank voorshands van mening is dat de franchisegever inderdaad de franchiseovereenkomst niet had mogen ontbinden op de wijze zoals dat is gebeurd. Daarbij acht de rechtbank het onder meer van belang dat er in de franchiseovereenkomst geen duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de verbouwing die de franchisenemer moet uitvoeren van de franchisegever.

Uit de gesprekken die partijen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst hadden gevoerd, blijkt weliswaar wel dat er op enig moment een verbouwing zou moeten plaatsvinden, maar niets over de kosten en de omvang van deze verbouwing. Aldus de rechtbank is het aan de franchisegever om ervoor zorg te dragen dat een dergelijke financieel zwaarwegende verplichting eenduidig wordt neergelegd in de franchiseovereenkomst, dan wel op een andere wijze. In dit geval geldt dat volgens de rechtbank te meer, omdat de franchisegever wist dat de financiële mogelijkheden van deze franchisenemer beperkt zijn.

Daarin is de franchisegever echter tekort geschoten, hetgeen de rechtbank mede baseert – en dat is vermeldingswaardig – op de nog in te voeren Wet Franchise. De rechtbank merkt op dat deze wet weliswaar (nog) niet van kracht is, maar daaruit nu al de algemene regel kan worden afgeleid dat een franchisegever zich als ‘goed franchisegever’ jegens de franchisenemer dient te gedragen. Een algemene regel die aldus de rechtbank via de redelijkheid en billijkheid al geldt.

Ook vindt de rechtbank steun in de Wet Franchise voor dat voorshandse oordeel, omdat de franchisegever bij het aangaan van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer tijdig informatie moet geven over zijn financiële positie, voor zover van belang voor het sluiten van de overeenkomst. Klaarblijkelijk verwijst de rechtbank naar artikel 7:913 lid 3 sub a BW (nieuw), hoewel in dit specifieke geval artikel 7:913 lid 2 sub b BW (nieuw) waarschijnlijk nog toepasselijker is. Te weten dat een franchisegever in de precontractuele fase aan de kandidaat-franchisenemer inzicht moet verschaffen over de inhoud en strekking van de investeringen die de franchisegever van hem verlangt. Waaronder dus een (kostbare) verbouwing.

Kortom, hoewel de formele invoering van de Wet Franchise pas over enkele maanden zal plaatsvinden, ‘kleurt’ deze wet informeel dus al de rechtsverhouding tussen franchisegever en franchisenemer(s) via de band van de redelijkheid en billijkheid. Hetgeen te meer onderstreept dat partijen bij een franchiseovereenkomst dus nu al rekening dienen te houden met de invoering van de Wet Franchise.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Het kan verkeren – onlangs schreef ik hier nog over een zaak waarbij een ‘frauderende’ franchisenemer van De Hypotheker (klik hier) tevergeefs aan de voorzieningenrechter vroeg om een verlenging van zijn van rechtswege eindigende franchiseovereenkomst. Deze keer mag ik schrijven over een ‘frauderende’ franchisenemer die – in ieder geval voorlopig – met succes ageert tegen de ontbinding van zijn franchiseovereenkomst door de franchisegever.

Tussen deze franchisegever en franchisenemer in deze kwestie is sprake van een omvangrijk geschil. De franchisenemer verwijt de franchisegever (onder meer) dat er ondeugdelijke prognoses zijn verstrekt, er een gebrek is aan marketingactiviteiten (althans een verantwoording daarover), de opleiding van nieuwe franchisenemers gebrekkig is en de kosten te hoog. De franchisegever verwijt de franchisenemer op haar beurt dat hij geen inzage geeft in zijn bedrijfscijfers én dat contante betalingen niet zouden worden ingevoerd in het kassasysteem. Oftewel dat deze franchisenemer ‘zwart’ zou werken. Eén en ander was aanleiding voor de franchisegever om de franchiseovereenkomst per direct te ontbinden met de franchisenemer. En dat ontlokte weer een kort geding van de zijde van de franchisenemer die een verbod vroeg om navolging te geven aan voornoemde ontbinding.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in eerste instantie enige vraagtekens stelde bij het waarheidsgehalte van het verwijt van de franchisegever dat er ‘zwart’ geld zou worden verdiend door de franchisenemer. Gezien de discussie tussen partijen over ondeugdelijke prognoses kan het een ‘beproefd middel’ zijn om als franchisegever te stellen dat er sprake is van ‘zwart geld’. Zodat de achterliggende omzetten uiteraard niet aan (de ondeugdelijkheid van) de prognoses te wijten zijn, maar omdat de franchisenemer contante omzet buiten de boeken houdt. Een bijzonder vervelend (én persoonlijk) verwijt als het op niets is gebaseerd en enkel bedoeld is om rookgordijnen op te werpen.

In onderhavige kwestie erkende(!) de franchisenemer echter volmondig dat hij contante betalingen inderdaad niet had aangeslagen in het kassasysteem en bleek de franchisegever het dus bij het rechte eind te hebben. Gezien de hoogoplopend discussie met de franchisegever voelde hij zich daartoe gerechtigd.

De rechtbank (ECLI:NL:RBMNE:2020:3845 – klik hier voor het vonnis) stelt vast dat de franchisenemer niet gerechtigd was om de contante betalingen buiten het kassasysteem te houden. Het feit dat het om een relatief gering bedrag ging (kennelijk € 3.000) maakt dat niet anders. Het kassasysteem is immers juist bedoeld om betalingen in aan te slaan en de rechtbank beoordeelt het nalaten van de franchisenemer dat te doen als ‘ernstig’.

Hoewel het ‘zwart’ incasseren van geld dus niet is gerechtvaardigd, kan de rechtbank wel begrip opbrengen voor de redenen van de franchisenemer om de contante betalingen niet in te voeren. Het motief is niet om fraude te plegen, maar kent zijn oorsprong in een veel breder geschil tussen partijen.  Het is, aldus de rechter, gezien dit geschil tussen partijen onzeker of de ontbinding in een bodemprocedure stand zal houden. Daarnaast zou het niet (voorlopig) verbieden van de ontbinding van de franchiseovereenkomst leiden tot de directe beëindiging van de exploitatie van de onderneming, met alle (negatieve) gevolgen van dien. De franchisegever heeft er uiteraard belang bij om zeer duidelijk te maken dat contante betalingen ook moeten worden ingevoerd in het kassasysteem, maar een ontbinding per direct schiet dat doel volgens de rechtbank voorbij.

Wet Franchise

Net als in mijn vorige blog is het de vraag of deze zaak een andere uitkomst had gekend indien de Wet Franchise al van kracht zou zijn geweest. Waarschijnlijk niet, omdat de Wet Franchise in principe niets regelt over de beëindiging van de franchiseovereenkomst. Wel is het interessant om te zien dat een groot deel van de andere geschilpunten tussen partijen terug te vinden is in de Wet Franchise, zoals het  verstrekken van (deugdelijke) informatie in de precontractuele fase, het afleggen van verantwoording voor de bij de franchisenemer geïncasseerde (marketing-)fees en het verstrekken van deugdelijke ondersteuning en bijstand. De kans is dan ook groot dat dit terug zal komen in de bodemprocedure die ongetwijfeld nog zal volgen.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

Franchiseovereenkomsten zijn doorgaans bedoeld om voor langere tijd van kracht te blijven. Indien er geen noemenswaardige redenen zijn om de samenwerking te beëindigen, zou een franchisegever de samenwerking dan ook dienen te verlengen bij einde looptijd. Mede gezien de vaak grote (financiële) belangen van een franchisenemer op een voortzetting van deze samenwerking.

Voornoemde materie vormde de kaders van een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:8334 – klik hier voor het volledige vonnis). Een franchisenemer van de formule ‘De Hypotheker’ had een franchiseovereenkomst gesloten met de franchisegever en die overeenkomst zou op korte termijn van rechtswege komen te eindigen. De franchisegever was echter niet bereid om de samenwerking met deze franchisenemer te verlengen voor een nieuwe periode.

Reden daarvoor was erin gelegen dat er volgens de franchisegever sprake was van een zwaarwegend belang om geen nieuwe franchiseovereenkomst met deze franchisenemer te sluiten. Dat was er weer in gelegen dat de franchisenemer medio 2019 diverse fouten zou hebben gemaakt bij de aanvraag van een verzekeringspakket voor een klant. Daardoor was er gehandeld in strijd met wet- en regelgeving en zou de goede naam van de franchisegever in diskrediet zijn geraakt.

De franchisenemer startte een kort geding om verlenging van de franchiseovereenkomst af te dwingen, maar kreeg geen gehoor bij de rechtbank. De rechtbank wees erop dat de franchisenemer een fout had gemaakt waardoor de franchisegever niet gehouden was de samenwerking te verlengen. Enerzijds een niet geheel onbegrijpelijk oordeel nu van financiële instellingen en tussenpersonen een onberispelijk gedrag kan – en mag – worden gevraagd. Zeker in een tijd waarbij zij onder een vergrootglas liggen van toezichthouders en de maatschappij. De franchisegever heeft in dat kader terecht haar formule willen beschermen tegen imagoschade.

Anderzijds schuurt deze uitspraak, omdat er – als ik de uitspraak in ieder geval goed begrijp – sprake zou zijn van een menselijke fout – ja, wellicht een beetje gemakzucht – maar in ieder geval geen opzet om fraude te plegen. De rechtbank spreekt in dat kader van ”een ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Nu ik verder niets lees in het vonnis over bijvoorbeeld stelselmatige zware overtredingen en fouten, doch enkele ‘dingen die niet goed zijn gelopen’, zou het dan ook meer voor de hand hebben gelegen om deze franchisenemer eerst in een zeer ‘stevig’ coachings- en trainingstraject te stoppen dan om direct de meest verregaande sanctie in te roepen.

Voor een dergelijke route is het uiteraard wel belangrijk als een franchisenemer in dat geval het boetekleed aantrekt en bereidheid toont om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. En kennelijk lijkt van dat laatste geen sprake te zijn nu de betrokken franchisenemer, aldus de rechtbank, zijn handelswijze “onterecht” bagatelliseert. Wellicht dat de rechtbank deze houding heeft mee laten wegen bij haar oordeel dat de franchisegever niet hoeft te verlengen, maar het blijft uiteraard wilde speculatie.

Het blijft uiteindelijk een hard gelag voor deze franchisenemer die waarschijnlijk niet kon bevroeden wat de consequenties zouden zijn van het (niet juist) aanvinken van een hokje op een aanmeldingsformulier. En voor de franchisegever die nu meer in het (landelijke) nieuws komt dan haar waarschijnlijk lief is.

Wet Franchise

De vraag die in deze laatste maanden voor de invoering van de Wet Franchise uiteraard op ieders lippen ligt, is in hoeverre deze uitspraak anders zou zijn geweest indien de Wet Franchise al van toepassing zou zijn. Waarschijnlijk niet heel anders, omdat de Wet Franchise niets regelt over de beëindiging van de franchise samenwerking. Wel dient een franchisegever zich op grond van de Wet Franchise als een ‘goed franchisegever te gedragen’, maar omdat deze bepaling volgens de Memorie van Toelichting een uitwerking is van de redelijkheid en billijkheid zit ook daar weinig ruimte. De rechtbank heeft immers bij de afweging van de belangen van de partijen al de redelijkheid en billijkheid meegenomen in haar beoordeling. De Wet Franchise lijkt materieel dan ook weinig verschil uit te maken voor deze specifieke zaak, waarbij ik voor het gemak eventuele discussies over goodwill even buiten beschouwing wil laten.

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht