Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Reorganiseren is niet makkelijk. Er zijn veel wettelijke regels die gevolgd moeten worden. Denk aan de Wet melding collectief ontslag en het Ontslagbesluit. In onze praktijk zien we dat het voor werkgevers vaak lastig is om goed af te spiegelen. Dat wil zeggen het zo objectief mogelijk bepalen welke werknemers mogen blijven en welke werknemers helaas uit dienst moeten. Met name de zieke werknemer die volgens de afspiegeling ontslagen zou moeten worden, levert hoofdbrekens op. Maar soms kan het: de zieke werknemer ontslaan in de reorganisatie.

In die gevallen wordt afgeweken van de hoofdregel, dat de zieke werknemer recht heeft op ontslagbescherming. In de eerste twee ziektejaren geldt het zogenaamde opzegverbod en kan de arbeidsovereenkomst niet op initiatief van de werkgever eindigen. Maar…. de werknemer wordt niet beschermd als hij zich ziek meldt nádat de werkgever de ontslagvergunning heeft aangevraagd bij UWV. Deze rechtsregel moet voorkomen dat werknemers misbruik maken van het opzegverbod tijdens ziekte door zich ziek te melden en zo ontslag proberen te voorkomen.

Geldt deze uitzondering ook als de werknemer zich ziek meldt vóórdat de kantonrechter wordt gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens reorganisatie? Deze situatie kan zich voordoen als UWV de ontslagvergunning heeft geweigerd en de werkgever naar de kantonrechter gaat met de vraag of UWV juist heeft beslist. Stel de werknemer meldt zich dan ziek, voordat de procedure bij de kantonrechter aanhangig wordt gemaakt. De rechters lijken verschillend te denken over of het opzegverbod tijdens ziekte in die situatie van toepassing is. Het Hof ’s-Hertogenbosch (JAR 2017/251) meent dat alleen gekeken moet worden naar de ontbindingsprocedure en dat het stukje dat daaraan voorafgegaan is bij UWV niet meetelt in de beoordeling. Ofwel: als de werknemer zich ziek meldt voordat de kantonrechter wordt gevraagd de arbeidsovereenkomst te beëindigen, geldt het opzegverbod. Ook als de werknemer zich ziek meldt nadat hij heeft gehoord dat hij zijn baan zou kunnen verliezen. Het hof komt tot dit oordeel door de wet formalistisch uit te leggen.

De kantonrechter Roermond kijkt op 30 januari 2018 (JAR 2018/41) echter naar het doel van de wet. Volgens deze kantonrechter moet het ontbindingsverzoek wegens reorganisatie worden beschouwd als een verlengstuk van de UWV-procedure. Als een werknemer deze procedure zou kunnen doorkruisen door zich op enig moment ziek te melden, wordt de door de kantonrechter uit te voeren toets illusoir en ligt misbruik op de loer, aldus de kantonrechter.

Vraag is welke rechter gelijk heeft: het hof dat hoger in rang staat, of de kantonrechter met de meest recente uitspraak. Wij kunnen ons vinden in het oordeel van deze laatste. Wij pleiten ervoor dat de zieke werknemer mag c.q. moet worden ontslagen in de reorganisatie als deze zich pas heeft ziek gemeld nadat de ontslagvergunning bij UWV is aangevraagd. Dit is wel zo ‘eerlijk’ tegenover de collega’s die zich niet ziek hebben gemeld.

Henriëtte van Baalen, advocaat/partner team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Wanneer een werkgever onvoldoende doet aan de re-integratie van haar arbeidsongeschikte werknemer, riskeert zij een loonsanctie vanuit het UWV. Maar wat nu wanneer deze loonsanctie wordt opgelegd omdat de door de werkgever ingeschakelde Arbodienst steken heeft laten vallen bij de re-integratie? Kan de werkgever de hieruit voortvloeiende kosten met succes verhalen op de Arbodienst?

Ja, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland recent.

Een werknemer is in maart 2014 arbeidsongeschikt geraakt. Haar arbeidsongeschiktheid duurt voort en de bedrijfsartsen van de Arbodienst stellen geen duidelijke diagnose (werkgerelateerde overbelastingsklachten). De werknemer re-integreert verschillende keren, maar valt telkens opnieuw uit en komt niet verder dan het werken van een aantal uren per week op arbeidstherapeutische basis. Toch ziet de Arbodienst geen aanleiding de werknemer door te verwijzen voor het stellen van een duidelijke diagnose en behandeling.

Verder dragen 3 verschillende bedrijfsartsen van de Arbodienst zorg voor de re-integratie. Ondanks dat de werknemer telkens opnieuw uitvalt en niet verder komt dan het werken van een aantal uren per week op arbeidstherapeutische basis, besluit een van deze bedrijfsartsen in september 2015 een werkhervattingsplan op te stellen waarbij de werknemer geacht wordt haar volledige arbeidsuren binnen 12 weken te hervatten. Als gevolg hiervan valt de werknemer opnieuw en volledig uit.

Het UWV legt een loonsanctie op, omdat de werknemer onvoldoende medisch begeleid is, er te laat een diagnose is gesteld en een onjuist werkhervattingsplan is opgesteld wat tot uitval heeft geleid. Omdat dit allemaal tekortkomingen betreffen die aan de Arbodienst te wijten zijn, stelt de werkgever de Arbodienst aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de loonsanctie (loon, verzuimbegeleiding, gedeelte transitievergoeding, pensioen, werkgeverspremies en collectieve verzekeringen, kosten schadebeperking).

De rechtbank is van oordeel dat de bedrijfsartsen de werknemer in een veel eerder stadium hadden moeten doorverwijzen voor een duidelijke diagnose en behandeling. Dit had op de weg gelegen van de bedrijfsartsen, nu in de eerste twee ziektejaren nauwelijks werkhervatting heeft plaatsgevonden. Door dit na te laten hebben de bedrijfsartsen niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht en is de Arbodienst toerekenbaar tekort geschoten jegens de werkgever.

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de bedrijfsarts met het opstellen van het werkhervattingsplan in september 2015 niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. Zij verwijst hiervoor naar de beperkte werkhervatting van de werknemer en een eerdere langdurige uitval, waarbij een werkhervatting van 2x 2 uur al te veel was voor werknemer. De bedrijfsarts had de werknemer moeten doorverwijzen voor nadere diagnostiek. Daarnaast had het de bedrijfsarts, gelet op het ziekteverloop van de werknemer, duidelijk moeten zijn dat de werknemer niet veel druk aankon en gemakkelijk opnieuw uitviel.

Nu uit het arbeidsdeskundig rapport van het UWV verder volgt dat de tekortkomingen van de Arbodienst hebben geleid tot het opleggen van de loonsanctie, kan de werkgever de schade die voortvloeit uit de loonsanctie met succes op de Arbodienst verhalen.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Leden van de ondernemingsraad zijn ook werknemer van het bedrijf, en mogen dus een verzoek indienen om minder uren per week te werken. Maar moet een dergelijk verzoek worden toegewezen als dat betekent dat een OR-lid voortaan alleen nog werk voor de ondernemingsraad verricht, en haar eigenlijke werkzaamheden komen te vervallen? Volgens de kantonrechter in Utrecht wel.

Hoe zat het ook alweer?

Sinds de invoering van de Wet flexibel werken per 1 januari 2016 mag een werknemer verzoeken om zijn of haar arbeidsduur (het aantal uren per week/maand/jaar) te wijzigen. De werkgever moet in beginsel akkoord gaan met een dergelijk verzoek, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij wegens een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ niet akkoord kan gaan met het verzoek (zie ook mijn blog van maart 2017). Uit de bewoording van het criterium blijkt al dat daar niet snel sprake van zal zijn.

De zaak

In deze zaak gaat het om een werknemer die ruim 15 jaar voor een groot helpdeskbedrijf werkt. Zij werkt 24 uur per week als klantadviseur helpdesk, een functie waarvoor de werkgever een minimale taakvervulling van 20 uur per week heeft vastgesteld. Dit heeft de werkgever gedaan omdat het anders moeilijk is de ontwikkelingen in de markt bij te houden. Sinds 2006 zit de werknemer in de ondernemingsraad en sinds 2012 is zij secretaris van de ondernemingsraad, een rol waarvoor zij 16 uur per week wordt vrijgesteld van haar eigenlijke werkzaamheden. Zij werkt in feite dus nog maar 8 uur per week in haar eigen functie. Omdat dit – volgens haarzelf en de werkgever – te weinig tijd is om de functie goed in te vullen, verzoekt de werknemer (aanvankelijk aan haar werkgever) om haar arbeidsduur te wijzigen naar 16 uur per week.

Als het verzoek wordt toegewezen, werkt de werknemer in de praktijk alleen nog voor de ondernemingsraad. De werkgever vindt dat niet wenselijk en wijst het verzoek van de werknemer daarom af. De werkgever heeft liever dat de werknemer slechts een beperkt deel van de werkzaamheden verricht die bij haar functie horen, of zelfs dat zij minder uren aan de ondernemingsraad besteedt, zodat de ‘normale’ werkzaamheden beter te overzien zijn voor de werknemer. De werkgever vindt het namelijk belangrijk dat een lid van de ondernemingsraad feeling houdt met het werk en een verbinding met de onderneming blijft hebben.

De werkgever en de werknemer komen er samen niet uit en vragen daarom – samen – aan de kantonrechter om de knoop door te hakken. De kantonrechter volgt in zijn uitspraak de werknemer. Hij oordeelt dat het werk voor de ondernemingsraad onderdeel is van de normale werkzaamheden van een werknemer, zodat geen reden bestaat om onderscheid te maken tussen OR-werk en het eigenlijke werk. Dat een werknemer alleen als OR-lid werkzaam is, is niet uitzonderlijk: dat is in grote organisaties wel vaker zo. De kantonrechter erkent dat dat onder omstandigheden inderdaad tot problemen kan leiden, maar in deze zaak ziet de kantonrechter deze niet: de werknemer heeft door haar lange staat van dienst voldoende feeling met het bedrijf en zij kan redelijk snel weer ingewerkt worden in haar functie als zij de ondernemingsraad zou verlaten. Sterker nog: de kantonrechter laat blijken dat hij denkt dat het voor de werkgever waarschijnlijk ook beter is als werknemer zich beperkt tot haar werk voor de ondernemingsraad.

Tot slot

In de Wet op de ondernemingsraden is expliciet bepaald dat het lidmaatschap van de ondernemingsraad er niet toe mag leiden dat een werknemer benadeeld wordt in zijn of haar positie in de onderneming. In het verlengde daarvan moet deze materie naar mijn mening ook worden gezien. Een algemene uitspraak doet de kantonrechter niet, het gaat om de specifieke omstandigheden van dit geval. Bij een verzoek tot vermindering van de te werken uren zal altijd een afweging van de concrete belangen moeten plaatsvinden.

Rick van Herk

Het ontslag wegens disfunctioneren blijft de gemoederen bezig houden. De Hoge Raad heeft op 16 februari 2018 een uitspraak gedaan die wat meer duidelijkheid geeft over het ontslag wegens disfunctioneren. De Hoge Raad gaat daarbij in op het vereiste bewijs en de toetsingsmaatstaf van de rechter. De Hoge Raad heeft daarbij bepaald dat het disfunctioneren niet onomstotelijk vast hoeft te staan en dat de werkgever een zekere beoordelingsruimte heeft.

Het recht

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing (al dan niet met behulp van scholing) niet in de rede ligt. Onder een redelijke grond wordt in de wet onder meer verstaan de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (artikel 7:669 lid 3 sub d van het Burgerlijk Wetboek). Dit wordt in de praktijk vaak het ontslag wegens disfunctioneren genoemd (voor juristen: de d-grond).

De zaak

De werknemer was sinds 2002 als facilitair manager werkzaam bij de werkgever, maar volgens werkgever functioneerde hij niet goed genoeg (meer) in die functie. Daarop heeft werkgever voorgesteld om werknemer te herplaatsen in de functie van facilitair uitvoerder. Werknemer wilde daar alleen aan meewerken onder de voorwaarde dat disfunctioneren niet de reden zou zijn voor de herplaatsing. Partijen hebben samen geen oplossing kunnen vinden en de kwestie heeft ertoe geleid dat de werkgever de kantonrechter heeft gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens (onder meer) disfunctioneren.

De kantonrechter heeft het verzoek van de werkgever afgewezen, kort gezegd omdat deze vond dat geen sprake was van een redelijke grond voor ontslag. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dacht daar anders over. Het gerechtshof oordeelde dat het disfunctioneren voldoende vast stond en dat de kantonrechter het verzoek tot ontbinding dus ten onrechte had afgewezen. Het gerechtshof heeft vervolgens bepaald dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn kwam te eindigen.

De Hoge Raad

De Hoge Raad werd vervolgens gevraagd te oordelen over de maatstaf die de rechter bij een verzoek tot ontslag wegens disfunctioneren moet hanteren.

De Hoge Raad herhaalde wat hij al eerder in 2016 had bepaald, namelijk dat het ‘gewone’ bewijsrecht van toepassing is op een ontbindingsprocedure. In deze uitspraak verduidelijkt de Hoge Raad dat het door de werkgever beargumenteerd disfunctioneren niet onomstotelijk vast hoeft te staan om een ontbindingsverzoek te kunnen toewijzen. Er kan mee worden volstaan dat het disfunctioneren voldoende aannemelijk wordt. Absoluut bewijs is dus niet nodig.

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat de werkgever bij de beoordeling of sprake is van disfunctioneren een zekere mate van beoordelingsruimte heeft. Zoals de wetgever in de wetsgeschiedenis al had opgemerkt is het in eerste instantie aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer (nog) voldoet aan de eisen die aan een functie worden gesteld. De rechter zal echter niet overgaan tot ontbinding als duidelijk is dat de werkgever niet in redelijkheid tot zijn besluit tot ontslag heeft kunnen komen, of zelf ook een verwijt kan worden gemaakt. De Hoge Raad zegt dus in feite dat de rechter niet op de stoel van de werkgever moet gaan zitten, maar slechts beperkt mag toetsen of de werkgever redelijk heeft gehandeld.

Tot slot

Voor de werkgever is het goed te weten welke bewijspositie hij heeft als hij overweegt een werknemer te ontslaan wegens disfunctioneren. De wet en de Hoge Raad geven de werkgever hier een zekere vrijheid om te beoordelen of sprake is van disfunctioneren.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de werkgever ook voor het aannemelijk maken van disfunctioneren een stevig dossier moet hebben en dat de werkgever met de werknemer een onsuccesvol verbetertraject moet hebben doorlopen. Als het verbetertraject succesvol is geweest, kan een ontslag immers niet aan de orde zijn. Voor meer informatie over het verbetertraject verwijs ik naar onze eerdere blog hierover. In concrete gevallen denken wij graag mee.

Rick van Herk

Als een werkgever de pensioenregeling wil wijzigingen, dan moet hij daarover eerst overeenstemming zien te bereiken met de betrokken vakorganisaties en de OR. Vervolgens kan een dergelijke overeengekomen (collectieve) arbeidsvoorwaarde in beginsel alleen worden gewijzigd, als de werknemer daarmee instemt. AIs er in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ (art. 7:613 BW) is opgenomen, dan  kan de werkgever een dergelijke arbeidsvoorwaarde zonder de instemming van de werknemer wijzigen. Er moet dan wel sprake zijn van een dusdanig  zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De kantonrechter te Almere heeft onlangs geoordeeld dat onder omstandigheden het wijzigingsbeding uit de Pensioenwet (art. 19 Pensioenwet) gelezen kan worden als de vertaling  van art. 7:613. Dit betekent dat individuele werknemers niet snel akkoord hoeven gaan met een wijzigingen van hun pensioenregeling, ook niet als in hun arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen!

Het geschil

Met name de in 2015 inwerking getreden ‘Wet Witteveen’,  de ontwikkelingen ten aanzien van de marktrente en de langere levensverwachting, het ontbreken van een nabestaandenpensioen en de bestaande onevenwichtigheid in werknemerspensioenpremies waren voor de werkgever aanleiding de pensioenregeling – na eerdere versoberingen in 2003 en 2013 – nogmaals aan te passen. Samen met de vakorganisaties en de ondernemingsraad wenste de werkgever te komen tot een marktconforme, toekomstbestendige pensioenregeling in lijn met nieuwe fiscale wetgeving.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling was het schrappen van de premievrije deelname aan de pensioenregeling en de introductie van een werknemerspremie. Concreet betekende dit dat werknemers die al vóór 2003 bij werkgeefster in dienst waren en geen werknemerspremie betaalden (de zogenaamde ‘vrijgestelde werknemers’) een geleidelijke ingroei van de werknemerspremie van 0% naar 3,5% in zeven jaar zouden moeten betalen, terwijl de werknemerspremie voor de werknemers in dienst sinds of na 2003 werd verminderd van 10% naar 7%.  Deze vrijgestelde werknemers waren het hier niet mee eens. Zij meenden dat de oude regeling ook onder de nieuwe wetgeving is toegestaan en dat zij er door de invoering van de nieuwe regeling netto op achteruit gaan, terwijl de werknemers die na 2003 in dienst zijn gekomen er juist op vooruitgaan.

Nadat twee van de drie bij de onderhandelingen betrokken vakorganisaties (FNV en CNV) en de OR met de nieuwe regeling hadden ingestemd, zijn het pensioenreglement en de cao dienovereenkomstig aangepast. De 43 vrijgestelde werknemers (hierna “eisers” genoemd) zijn echter boven cao-werknemers, zodat de cao niet op hun van toepassing is. Omdat de OR geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft waren deze werknemers evenmin gebonden aan de instemming van de OR. Nadat het bezwaar van eisers door de door werkgever ingestelde bezwarencommissie ongegrond is verklaard en ook hun beroep bij de directie is afgewezen, hebben eisers zich tot de kantonrechter gewend. Centraal staat de vraag of de werkgever de pensioenovereenkomst eenzijdig mocht wijzigen.

Is er sprake van een eenzijdig wijzigingsbeding?

Als de werknemer niet instemt met de wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden, dan mag de werkgever daartoe in principe alleen overgaan, als er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 7:613 BW is opgenomen. Dit artikel is met name van belang bij de wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals het wijziging van een pensioenregeling. Dit is een relatief zware toets, omdat de werkgever moet aantonen hij een dusdanig  zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Is een dergelijke beding niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan heeft de werkgever nog twee handvatten om de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemer te wijzigen. Zo kan een werkgever collectieve arbeidsvoorwaarden ook wijzigen op grond van art. 6:248 lid 2 BW, wanneer  het handhaven van de bestaande situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze zogenaamde ‘onaanvaardbaarheidstoets’ is echter een zeer zware toets en een beroep op dit wetsartikel zal volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad niet snel worden gehonoreerd. Tot slot kan een werknemer op grond van art. 7:611 BW een wijziging van zijn (individuele) arbeidsvoorwaarden alleen weigeren, wanneer aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Deze relatief lichte toets, waarbij van de werknemer een redelijke opstelling wordt verwacht, is echter in beginsel niet van toepassing op de wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden. Welke van deze drie toetsingskaders is hier van toepassing?

De kantonrechter oordeelt dat de vraag of de werkgever eenzijdig de gewraakte werknemerspremie voor de vrijgestelde werknemers mocht invoeren, hoewel een eenzijdig wijzigingsbeding niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, toch getoetst moet worden aan de criteria uit art 7:613 BW.

Artikel 19 Pensioenwet is de vertaling van art. 7:613 BW

De kantonrechter wijst er vervolgens op dat in het Pensioenreglement wel een wijzigingsbeding (onder voorwaarden) is opgenomen en dat ook de Pensioenwet een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Omdat eisers deelnemers zijn van de collectieve pensioenvoorziening – die onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst – en dat daarop het pensioenreglement van toepassing is. Dit betekent, aldus de kantonrechter dat artikel 19 Pensioenwet de vertaling van art. 7:613 BW is, zodat de werkgever de pensioenregeling  alleen eenzijdig mocht wijzigen, als hij een dusdanig  zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Belangenafweging

Dat deze toets van art. 7:613 een zware toets is blijkt ook weer uit deze uitspraak. Bij deze belangenafweging spelen de standpunten van de vakorganisaties en de OR een belangrijke rol. Het enkele feit dat een OR heeft ingestemd met de wijziging maakt het belang van de werkgever niet zwaarwichtig, maar het is vaak wel een belangrijke omstandigheid in het voordeel van de werkgever,  in de belangenafweging die gemaakt moet worden. In dit geval viel de belangenafweging ondanks het feit dat twee van de drie betrokken cao-partijen en de OR met de wijziging hadden ingestemd, toch niet in het voordeel van werkgever uit.

Het belang van de werkgever was in dit geval niet zodanig zwaarwegend dat het individuele belang van eisers ten aanzien van de premie vrijstelling daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moest wijken.

Conclusie

De kantonrechter heeft met zijn oordeel dat artikel 19 Pensioenwet de vertaling van art. 7:613 BW is, bepaald dat een werkgever een belangrijke collectieve arbeidsvoorwaarde als pensioen alleen zonder de instemming van de werknemer kan wijzigen als hij een dusdanig  zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Vervolgens blijkt uit deze uitspraak dat deze belangenafweging een zware toets is, waarbij de rechter het oordeel van de vakorganisaties en OR weliswaar meeweegt maar het aankomt op de feitelijk uitwerking van de afzonderlijke onderdelen van de regeling.

De afgelopen jaren hebben wij zowel bestuurders als ondernemingsraden van verschillende grote concerns met buitenlandse moeders geadviseerd over pensioenvraagstukken. Het betrof veelal een versobering van het pensioen, ingegeven door de buitenlandse moeder, die de stijgende kosten voor de pensioenlasten niet op haar balans wil hebben. Wijzigingen in een pensioenregeling hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen voor de werknemers en juist van de OR mag  ten aanzien van deze uiterst complexe materie dan ook een zeer kritische rol worden verwacht. Voor de OR is dit een zeer lastige rol omdat hij niet alleen het belang van de werknemers maar ook het belang van de onderneming  in haar geheel te dienen heeft. Het is dan ook belangrijk dat ondernemingsraden zich bij pensioenkwesties goed laten adviseren, niet alleen door pensioendeskundigen maar ook door deskundigen op het gebied van de medezeggenschap. De specialisten uit ons WOR-team adviseren u graag.

Barbara van Dam-Keuken paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen Ernst van Win, advocaat/partner  Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Het duurt nog even voordat een werkgever daadwerkelijk compensatie voor een transitievergoeding kan vragen bij UWV. Dit kan op z’n vroegst vanaf 1 januari 2020. Op voorwaarde dat het wetsvoorstel “transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” wet wordt. Dit wetsvoorstel, waarmee wordt geregeld dat de werkgever de transitievergoeding voor een langdurige zieke werknemer kan terugvragen bij UWV, ligt alweer enige tijd ter behandeling bij de Tweede Kamer. Minister Koolmees is naar aanleiding van Kamervragen ingegaan op dit wetsvoorstel en de problematiek van slapende dienstverbanden.

De minister bevestigt dat als het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 recht hebben op compensatie voor de transitievergoeding die zij betalen aan een langdurige zieke werknemer. Uiteraard indien aan alle voorwaarden is voldaan. Welke voorwaarden dit zijn, leest u in onze vorige blog. Blijf uw administratie betreffende de transitievergoeding dus vooral bewaren.

Slapende dienstverbanden wil de minister proberen tegen te gaan. In het wetsvoorstel is daarvoor een maatregel opgenomen. Als de werkgever de werknemer ontslaat na een periode van een ‘slapend dienstverband’ moet hij de transitievergoeding berekenen over de héle duur van het dienstverband. Maar de compensatie geldt níet voor de jaren dat het dienstverband slapend is gehouden.

Verder wijst de minister op de verplichtingen die een werkgever heeft als de arbeidsovereenkomst blijft bestaan terwijl de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. De werkgever blijft na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode bijvoorbeeld verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer. Bovendien moet de werkgever aan de werknemer passende arbeid aanbieden als dat voorhanden is.

Tot slot behandelt de minister de mogelijkheid voor werknemers om zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Er is dan echter geen transitievergoeding verschuldigd. De minister ziet geen aanleiding om werknemers financieel te ondersteunen, als deze de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

We blijven dit wetsvoorstel volgen en u op de hoogte houden via onze weblogs.

Karen Helbers, paralegal arbeidsrecht

Heeft een (bijna gepensioneerde) werknemer met een IVA-uitkering recht op een transitievergoeding? Het antwoord is niet zo makkelijk. De kantonrechter en het gerechtshof denken er verschillend over.

Wat was het geval?

De arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke docent is met toestemming van UWV opgezegd. De docent is 64 jaar en ontvangt een IVA-uitkering. UWV verwacht dat de docent niet zal herstellen en dat hij niet kan terugkeren op de arbeidsmarkt. Omdat de school waar hij werkzaam was hem geen transitievergoeding uitbetaalt, vraagt de docent aan de kantonrechter de school te veroordelen tot betaling van de wettelijke transitievergoeding van € 73.541,42.

Uitleg kantonrechter

De kantonrechter vindt dat de wettelijke berekening van de transitievergoeding in dit geval tot een onredelijke uitkomst leidt. Omdat de werknemer niet zal terugkeren op de arbeidsmarkt, heeft hij geen geld nodig voor opleiding of andere hulp bij het vinden van een baan. Wel is er recht op compensatie voor het ontslag. De kantonrechter  oordeelt dat de docent recht heeft op 1/3e van de wettelijke transitievergoeding. Een opvallende uitspraak. We schreven hier al eerder over.

Uitleg gerechtshof

In hoger beroep neemt het hof ’s-Hertogenbosch de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt. Het hof kijkt niet alleen naar de toelichting bij de WWZ, maar ook bij het wetsvoorstel “betreffende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid”. In de toelichting bij dit wetsvoorstel staat dat er geen grond is voor het maken van een uitzondering voor volledig arbeidsongeschikte werknemers. Ook niet als de verwachting is dat er geen verbetering optreedt in de arbeidsongeschiktheid. Daar komt nog bij dat een onderscheid maken tussen zieke werknemers en gezonde werknemers discriminatie is. En dat is uiteraard niet toegestaan.

Evenmin is er aanleiding om aan een 64-jarige een lagere transitievergoeding te geven. De transitievergoeding vlakt niet af bij het naderen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Spijtig voor de school. Deze moet alsnog de volledige transitievergoeding betalen.

Opmerkelijk is dat het hof verwijst naar een wetsvoorstel en de uitleg van de minister die het wetsvoorstel heeft ingediend. Het hof betrekt in zijn oordeel echter niet het advies van de Raad van State. Volgens de Raad zal er doorgaans geen sprake zijn van transitie naar een andere baan wanneer een werknemer een IVA-uitkering ontvangt: er is immers geen of slechts zeer beperkte verdiencapaciteit aanwezig in dergelijke gevallen. Deze redenering zou naar ons idee een lagere transitievergoeding wel kunnen billijken.

Transitievergoeding verhalen op UWV

Het wetsvoorstel waar het hof naar verwijst, biedt wellicht compensatie voor het gevoel van onredelijkheid dat werkgevers in een situatie zoals hierboven kunnen hebben. Als dit wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, kunnen werkgevers de transitievergoeding die betaald is aan een langdurig zieke werknemer verhalen op UWV. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze blog. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer het wetsvoorstel mogelijk wet wordt.

Henriëtte van Baalen, advocaat/partner team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

De ontwikkelingen in het Arbeidsrecht volgen elkaar snel op. U wilt hiervan altijd op de hoogte zijn. Maar ziet u soms ook door de bomen het bos niet meer? Om u daarbij te helpen, hebben de specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen ook dit jaar weer de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

In het document ‘Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2017-2018’ zijn alle relevante ontwikkelingen op overzichtelijke wijze samengevat. Handig als naslagwerk of als check-up voor uw bedrijf. De juridische ontwikkelingen zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden.

Wilt u dit document graag ontvangen? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter, en ontvang het direct in uw mailbox.

Het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen is een van de grootste en bekendste gespecialiseerde arbeidsrechtteams van Nederland. We adviseren voornamelijk nationale en internationale bedrijven en (semi)publiekrechtelijke instellingen. Voor een aantal daarvan zijn we al jarenlang huisadvocaat.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van alle relevante updates, tips en events? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief! Of neem contact op met een van onze specialisten.

Ja, ik ontvang graag de Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2017-2018

Het ambtenarenrecht is volop in beweging en er gaat nog veel meer veranderen. Door het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ontstaat er een andere wereld voor ambtenaren en voor de organisatie van de overheidswerkgevers. Die van het civiele arbeidsrecht. Ons ambtenarenrechtteam volgt de ontwikkelingen op de voet. Graag kondigen wij ons boek over dit onderwerp aan en stellen wij ons aan u voor.

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren staat voor  de  deur. Werk aan de winkel!

Met de Wnra is de nieuwe Ambtenarenwet gelanceerd, die per 1 januari 2020 moet gaan gelden. Dit lijkt nog ver weg, maar ingrijpende voorbereiding is vereist. Voor bijna alle ambtenaren verandert de publiekrechtelijke aanstelling in een civiele arbeidsovereenkomst. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich. Zo zullen de beslissingen van de overheidswerkgever over arbeidsaangelegenheden niet langer een formeel besluit zijn. Dit worden beslissingen waarop het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. De ambtenaar maakt voortaan geen bezwaar meer tegen een beslissing, maar vraagt de kantonrechter om een oordeel.

Eén van de meest verstrekkende gevolgen van de Wnra is dat het civiele ontslagrecht – inclusief de preventieve ontslagtoets – gaat gelden. De overheidswerkgever zal het UWV om toestemming voor de opzegging moeten vragen of de kantonrechter moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een zorgvuldig en goed opgebouwd dossier is dan onontbeerlijk. Anders ligt afwijzing van het verzoek op de loer en is ontslag niet mogelijk of bijzonder kostbaar. Met elkaar in gesprek gaan wordt belangrijker dan ooit. Er zal dan ook een cultuurverandering moeten plaatsvinden. Het bestuur en HRM moeten zich nu al grondig voorbereiden op wat komen gaat.

Ons boek over de Normalisering

In april 2018 geeft Boom Juridische Uitgevers ons boek uit in de reeks korte introducties: “De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren”. Graag nodigen wij u binnenkort uit voor de feestelijke presentatie van het boek. Daarop volgend organiseert ons team ook diverse inhoudelijke kennissessies. Wij houden u op de hoogte.

Specialisten in het ambtenarenrecht

 

Caroline Mehlem

Vincent Stavleu

Henriëtte van Baalen

Ernst van Win

Een ontslag op staande voet geef je niet zomaar: daar moet een dringende reden aan ten grondslag liggen. In veel gevallen biedt de werkgever de werknemer in een dergelijke situatie een vaststellingsovereenkomst aan, waaraan minder vergaande consequenties zijn verbonden voor de werknemer dan aan een ontslag op staande voet. Immers, na een ontslag op staande voet komt een werknemer doorgaans niet in aanmerking voor een WW-uitkering. De vraag is hoe het zit in het geval de werknemer – na het ongebruikt verstrijken van de bedenktermijn – claimt dat de vaststellingsovereenkomst ongeldig is en/of een beroep doet op dwaling. Daarover heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten.

Wat was er aan de hand? Werknemer is op 1 februari 2007 in dienst getreden bij werkgever, als medewerker techniek. In augustus 2017 is werknemer op non-actief gesteld. Reden hiervoor was een melding over werknemer die verband hield met grensoverschrijdende seksuele handelingen. Vervolgens is werknemer op 28 augustus 2017 op staande voet ontslagen. Tijdens dit gesprek is werknemer ook een vaststellingsovereenkomst overhandigd. Werkgever wilde werknemer de mogelijkheid bieden om het dienstverband via een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Partijen zijn overeengekomen dat als de wettelijke bedenktermijn ongebruikt zou verstrijken, het ontslag op staande voet door werkgever zou worden ingetrokken.

In oktober 2017 heeft de gemachtigde van werknemer laten weten dat de vaststellingsovereenkomst niet geldig tot stand is gekomen en deze vernietigbaar is, de vernietiging daarvan ingeroepen en werkgever gesommeerd het loon door te betalen na de in de vaststellingsovereenkomst genoemde einddatum. Werkgever heeft dit niet gedaan, waarop werknemer een procedure is gestart. Werknemer heeft onder andere doorbetaling van het loon gevorderd. Ter onderbouwing van zijn vordering heeft hij aangevoerd dat zijn wil nimmer gericht is geweest op het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst. Volgens werknemer stond hij onder ernstige druk bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en daarom is de vaststellingsovereenkomst niet geldig tot stand gekomen. Subsidiair doet hij een beroep op dwaling en de overeenkomst op goede grond is vernietigd.

Volgens de kantonrechter heeft de werknemer zijn eerste stelling niet voldoende onderbouwd. Ter zitting is juist gebleken dat werknemer de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met zijn vrouw heeft besproken. Dat leek de beste optie. Ook zijn er 3 werkdagen verstreken tussen het aanbieden en ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Het beroep op dwaling slaagt ook niet. Met een beroep op dwaling moet in geval van een vaststellingsovereenkomst terughoudend worden om gegaan. Werknemer wist wat de risico’s waren bij een ontslag op staande voet, nu de werkgever hem daar expliciet op heeft gewezen tijdens het gesprek van 28 augustus 2017. Ook is hem toen voorgehouden dat hij na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst twee weken de tijd had om daar op terug te komen. Dat werknemer deze (wettelijke) bedenktermijn ongebruikt heeft laten verstrijken, komt voor zijn rekening en risico. Kortom, de vaststellingsovereenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen en de ingeroepen vernietiging wegens dwaling slaagt niet.

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat vanwege de wettelijke bedenktermijn een beroep op dwaling onder de WWZ minder snel zal worden gehonoreerd dan onder het oude recht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. Marloes Noordam, advocaat arbeidsrecht.