Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In een eerdere blog informeerden wij u al over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, oftewel de NOW-regeling, die is ingevoerd om werkgevers te steunen die zijn getroffen door het coronavirus. Deze regeling heeft de Werktijdverkortingsregeling vervangen. Inmiddels is de NOW-regeling op schrift gesteld door de regering, binnen zeer korte termijn, en te vinden via deze link. Hoewel ondanks de uitwerking van de regeling en de uitgebreide toelichting nog enkele vragen open blijven, geeft de schriftelijke uitwerking wel weer veel nieuwe informatie. Bovendien heeft de regering op 3 april 2020 enkele technische aanpassingen gemaakt in de regeling. Met ingang van 6 april 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling. In deze blog leest u wat op dit moment bekend is over de NOW-regeling en waar u als werkgever rekening mee kunt houden.

Wie kan er een beroep doen op de NOW-regeling?

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan de verwachte omzetdaling. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming, met een maximum van 90% van de loonkosten (bij een verwachte omzetdalingvan 100%). De overheid heeft ter illustratie de volgende staffel openbaar gemaakt:

Er wordt gesproken over loonkosten, het lijkt er dan ook op dat het gaat om de daadwerkelijke loonkosten (en geen maximaal dagloon zoals bij de WW-uitkering geldt). De koppeling naar de WW is hiermee volledig losgelaten. Dat betekent dat de WW-rechten van uw werknemer ongewijzigd blijven en niet worden aangetast.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De omzetdaling wordt berekend door de omzet in geheel 2019 te delen door 4, en dit bedrag te vergelijken met de omzet gedurende een periode van drie maanden in 2020. De werkgever kan kiezen tussen drie mogelijke perioden in 2020:

Hiermee is rekening gehouden met de omstandigheid dat sommige werkgevers de omzet niet per direct zien dalen maar pas op iets langere termijn, bijvoorbeeld omdat contracten met hun afnemers een opzegtermijn kennen. De werkgever zal dus een inschatting moeten maken over welke periode van drie maanden hij de grootste omzetdaling verwacht, daarbij ook rekening houdend met een mogelijke verlenging van de maatregel met drie maanden.

Als de werkgever onderdeel is van een groep in de zin van het vennootschapsrecht, moet worden gekeken naar de omzetdaling binnen de groep. Alle rechtspersonen in de groep moeten dezelfde periode van drie maanden gebruiken voor de berekening van de omzetdaling, maar zij moeten wel ieder zelf de tegemoetkoming aanvragen.

Let op: ongeacht van welke periode wordt gekozen voor de berekening van de omzetdaling, zal de tegemoetkoming worden geboden over de maanden maart t/m mei 2020.

Hoe lang krijgt u deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt in eerste instantie verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De bedoeling is dat er een verlengingsmogelijkheid zal komen van nog eens drie maanden.

Hoe worden de loonkosten berekend?

Kort gezegd worden de loonkosten berekend door het socialeverzekeringsloon te vermenigvuldigen met 1,3. Deze opslag van 30% dient ter compensatie van werkgeverslasten als opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Per werknemer geldt een maximum van € 9.538 per maand. Als een werknemer meer dan dit bedrag verdient, zal voor het meerdere geen compensatie worden geboden.

Het loon in de maand januari 2020 wordt als basis genomen, waarbij wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart 2020 zijn doorgegeven niet worden meegenomen.

Ontslagen om bedrijfseconomische redenen? ‘Boete’

Eerder was aangekondigd dat een voorwaarde om beroep te doen op de NOW-regeling was dat de werkgever geen verzoeken zou doen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Uit de regeling blijkt dat de regering deze ‘harde’ voorwaarde iets heeft verzacht.

Als de werkgever een ontslagaanvraag indient bij het UWV in de periode van 18 maart t/m 31 mei 2020, dan krijgt de werkgever een ‘boete’. In dat geval zal de subsidie worden verlaagd met een bedrag dat 50% hoger is dan de verlaging van de compensatie in het geval dat de werkgever van diezelfde werknemer(s) het loon niet zou zijn doorbetaald.

Als de werkgever ondanks de NOW-regeling overgaat tot een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen, zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat en toelichten waarom de voorgenomen ontslagen niet kunnen worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling. Deze bepaling is ingevoerd omdat de NOW-regeling met name tot doel heeft om bedrijfseconomische ontslagen te voorkomen.

Ontslag om andere redenen dan bedrijfseconomische redenen en het sluiten van beëindigingsovereenkomsten blijft mogelijk en heeft op zichzelf geen invloed op het toekennen of de hoogte van de subsidie. Indirect heeft dit wel invloed, omdat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de loonsom.

Hoe werkt de NOW-regeling?

 1. Er moet een aanvraag worden ingediend via de website van het UWV;
 2. Na de aanvraag ontvangt u van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het UWV verwacht het eerste van drie delen van het voorschot (dus t.a.v. de eerste van drie maanden) binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag uit te keren, in sommige gevallen ook eerder;
 3. U blijft het loon van uw werknemers volledig doorbetalen;
 4. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is een accountantsverklaring nodig voor de vaststelling van de omzetdaling, maar het is nog niet duidelijk of dat ook voor kleine(re) werkgevers zal gelden.
 5. Wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest wordt binnen 52 weken na de aanvraag vastgesteld en kan leiden tot een correctie (indien blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom).

Medezeggenschap

De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers te informeren over toekenning van de tegemoetkoming.

Wat als u al werktijdverkorting had aangevraagd?

In de situatie dat u als ondernemer al werktijdverkorting had aangevraagd én de vergunning ook heeft verkregen, dan blijft deze van kracht. Een eventuele verlenging gaat vervolgens volgens de nieuwe regels. Als u wel al een aanvraag had ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan gaat de aanvraag mee met de nieuwe regels. Het UWV zal u in ieder geval om aanvullende gegevens vragen.

Tot slot: wat kunt u het beste doen?

Voor veel werkgevers zal het een zogenaamde no-brainer zijn om van de NOW-regeling gebruik te maken. De vraag is dan vooral in welke maanden de omzetdaling naar verwachting het hoogste zal zijn. Voor andere werkgevers kan het een overweging zijn om geen gebruik van de NOW-regeling te maken maar te kiezen voor een reorganisatie. Ook tussenvormen of andere opties zijn mogelijk. Alle scenario’s en opties moeten worden beschouwd en doorgerekend om de juiste keuze te maken.

Heeft u vragen of wilt u sparren over wat u het beste kunt doen? Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten van het Team Arbeid, Medezeggenschap, Pensioen.

Renate Vink-Dijkstra en Rick van Herk

PS: deze blog is op 6 april 2020 geüpdatet naar aanleiding van de kamerbrief van 3 april 2020 en het openen van het aanvraagloket op de website van UWV op 6 april 2020.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Na de normalisering van het ambtenarenrecht is het zover: de éérste uitspraak van de kantonrechter over het ontslag van een ambtenaar (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406). Dat de arbeidsverhouding met een ambtenaar wordt beëindigd is niet nieuw. Wel is nieuw dat deze ambtenaar wordt ontslagen onder het civiele arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek. Met dank aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Toevallig genoeg heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) veel les gegeven over dit onderwerp en speelt zij – als overheidswerkgever – nu zelf een belangrijke rol in deze uitspraak. En wat blijkt, de RUG heeft als een uitstekend werkgever opgetreden!

De kwestie betreft een hoogleraar die naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daar waar de bestuursrechter in het verleden zou hebben gesproken over ernstig plichtsverzuim. Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen – dat voor bekenden van het civiele arbeidsrecht een veel gebruikte term is – heeft de kantonrechter aanleiding gezien de arbeidsovereenkomst van de ambtenaar te ontbinden. Van de RUG kon niet langer worden gevergd de arbeidsovereenkomst met deze hoogleraar te laten voortduren.

Integriteit in het ambtenarenrecht

Integriteit is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van het ambtenarenrecht. De ‘oude’ Ambtenarenwet 1929 sprak er al over. In de Ambtenarenwet 2017 heeft de integriteit ook weer een eigen plaats gekregen.

Doordat na de normalisering op ambtenaren naast het Burgerlijk Wetboek ook nog eens de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is, is al vaak de vraag gesteld of van ambtenaren een grotere mate van integriteit wordt verwacht dan van ‘gewone’ werknemers. De Ambtenarenwet 2017 geeft de integriteit immers expliciet de aandacht. Los van het feit dat van werknemers in de private markt ook steeds meer integer gedrag wordt verwacht, is het geen gekke gedachte dat de lat van de integriteit voor ambtenaren tóch hoger ligt. Ambtenaren dienen het publieke belang en vertegenwoordigen (direct dan wel indirect) de overheid.

De kantonrechter geeft met de uitvoerige beoordeling van deze zaak duidelijk te kennen dat integriteit hoog in het vaandel staat. Van de ambtenaar mocht worden verwacht dat hij het besef zou hebben gehad dat zijn handelwijze niet door beugel kon. De kantonrechter is daar helder en duidelijk over

Toepassen ambtenarenrechtspraak door de kantonrechter

Zoals verwacht past de kantonrechter in deze zaak de rechtspraak toe van de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De kantonrechter merkt in mooie bewoordingen op:

Die uitspraak is weliswaar gedaan in het ambtenarenrecht van vóór 1 januari 2020, maar is ook op de onderhavige zaak van toepassing nu [de werknemer] nog steeds ambtenaar is.”

Ondanks dat het als erg logisch wordt ervaren dat de kantonrechter de ambtenarenrechtspraak toepast, is het toch mooi om te lezen dat deze omvangrijke schat aan ambtenarenrechtspraak bij de kantonrechter voortleeft.

Kortom een mooie eerste uitspraak van de kantonrechter over de rechtspositie van een ambtenaar onder het Burgerlijk Wetboek. Niet alleen vanuit het oogpunt van de normalisering een interessante uitspraak, maar ook vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. Een uitspraak waarin termen als ernstig verwijtbaar handelen, de billijke vergoeding, het opzegverbod en de exhibitieplicht van artikel 843a Rv terugkomen. Interessant om te lezen!

Heeft u vragen over het ambtenarenrecht of de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, neem dan gerust contact op!

Vincent Stavleu, advocaat ambtenarenrecht

 


 

Vincent Stavleu is als advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Daarnaast is Vincent als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft hij voor Boom juridisch een boekje over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren geschreven. 

De afgelopen maanden hebben bij veel organisaties OR-verkiezingen plaatsgevonden, andere organisaties zitten daar nog middenin. Nieuwe ondernemingsraden worden samengesteld of de huidige ondernemingsraden hebben het (jaarlijkse) scholingsplan vastgesteld. Scholing voor ondernemingsraden lijkt nu een uitdaging te worden. Evenementen worden afgezegd en trainingen worden verplaatst. Uiteraard met alle begrip voor de omstandigheden waar ook Nederland nu mee te maken heeft.

Een goed geschoolde ondernemingsraad is nu toch – wellicht meer dan ooit –  van groot belang. Veel ondernemingsraden zullen de komende maanden worden geconfronteerd met ingrijpende besluiten. Ingrijpend voor de organisatie én de medewerkers. De ondernemingsraad zal direct zijn rol moeten pakken en het vertrouwen moeten uitstralen dat de medezeggenschap haar werk zorgvuldig zal en ook kan uitvoeren. Daarvoor is goede scholing nodig en dat kan bij ons – het medezeggenschapsteam van De Clercq – nu ook op afstand!

Vanaf deze week scholen wij ondernemingsraden en/of bestuurders online. De eerste sessies hebben al met succes plaatsgevonden. Wij bieden dit ook graag aan uw ondernemingsraad en/of bestuurder en HR aan. Van een basistraining over de Wet op de Ondernemingsraden tot een training over een specifiek onderwerp. Een aantal voorbeelden:

Wij maken trainingen voor u altijd zoveel als mogelijk op maat. De training moet aansluiten bij uw wensen en behoeften. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra of Ernst van Win. Wij bespreken de mogelijkheden graag en maken een offerte op maat voor u.

U wilt toch ook goed voorbereid te werk gaan?!


Renate Vink-DijkstraRenate Vink-Dijkstra is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.

 

 

Ernst van WinErnst van Win is actief op het breukvlak van arbeid en onderneming en in de medezeggenschap. Het vinden van de beste oplossing voor zijn cliënten staat voor hem met stip bovenaan. Dat doet hij dan ook met de nodige bevlogenheid en vasthoudendheid. Daarnaast beschikt Ernst over het vermogen tot relativeren, wat hem regelmatig goed van pas komt in zijn werk als zakelijk mediator.

Hoewel de zorg op dit moment hele andere prioriteiten heeft, is vorige week in het Staatsblad aangekondigd dat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) per 1 juli 2020 in werking treedt. Dit lag in de lijn der verwachting en is nu geformaliseerd.

Het besluit om de WMCZ 2018 per 1 juli 2020 in werking te laten treden, is niet onverwachts. Al maanden wacht men op het Staatsblad, waarin de datum van inwerkingtreding zou worden bekend gemaakt. De timing is wellicht hoogst ongelukkig. Dit besluit zal in deze tijd van crisis gemakkelijk en waarschijnlijk aan de aandacht zijn ontsnapt. Toch heeft de invoering van de WMCZ 2018 belangrijke gevolgen en is een goede voorbereiding vereist.

Voor de wijzigingen die de WMCZ 2018 met zich brengt, verwijs ik u graag naar onze blogreeks:

Bent u als bestuurder en cliëntenraad al goed voorbereid? Wij kunnen ons voorstellen dat de voorbereiding in gang is gezet en nu wellicht even stagneert. Hulp of ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid & Medezeggenschap

 

Op 17 maart jl. heeft de regering een aantal noodmaatregelen getroffen die als doel hebben de economie op gang te houden, bedrijven overeind te houden en de werkgelegenheid te garanderen. De maatregelen gelden dit keer niet alleen voor werknemers met vaste contracten. Juist de flexibele schil wordt niet vergeten. De maatregelen zorgen ervoor, dat ook mensen met een oproepovereenkomst, een 0-urencontract en een min-max contract doorbetaald kunnen worden. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is per direct ingevoerd en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Dit lijkt een adequate en sympathieke regeling die terecht alom lof en waardering oogst. Speelt de medezeggenschap nog een rol bij het inzetten van die maatregelen door de ondernemer?

Het antwoord is ja. De ondernemer doet er goed aan ook en juist bij spoedingrepen in de onderneming de OR mee te nemen en/of als sparringpartner te gebruiken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW

Werkgevers die voor de NOW in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. In het kader van de medezeggenschap zijn de volgende voorwaarden relevant:

Deze twee voorwaarden hebben een grote impact op de medewerkers en raken daarbij dan ook de medezeggenschap.

Recht op overleg en informatie

Het is gezien het voorgaande dus van groot belang dat de ondernemer in het kader van het overlegrecht van de OR samen met zijn OR om tafel gaat om te bespreken hoe de organisatie er op dit moment voor staat en wat de verwachtingen over en weer zijn. Hoe gaat het met de inzetbaarheid van de medewerkers? Of en in welke mate kunnen zij thuiswerken of is er mogelijk al sprake van ziekteverzuim? Hoe kan onder de gegeven exceptionele omstandigheden de veiligheid en gezondheid van de medewerkers zo goed mogelijk worden gewaarborgd? Is er nog voldoende werk op de korte en langere termijn? Hoe zit het met de flexibele schil; kan deze nog effectief worden ingezet of worden de flexkrachten niet meer opgeroepen? Deze aspecten moeten gezamenlijk in kaart worden gebracht en worden meegenomen om snel tot een plan van aanpak te kunnen komen. Meer hierover leest u in ons blog Coronavirus: Houd de OR aangehaakt.

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Voor veel werkgevers met onmiddellijk wegvallende activiteiten en inkomsten zal de NOW een uitkomst zijn. Zeker voor die werkgevers op wie de loonkosten zwaar drukken. Door een snelle melding bij het UWV kunnen die loonkosten grotendeels worden overgenomen en tegelijkertijd de werknemers in dienst worden gehouden.

Helaas zullen er echter ook werkgevers zijn voor wie de NOW geen of onvoldoende soelaas biedt. Deze werkgevers zullen snel moeten nadenken over andere maatregelen, zoals reorganisaties en herstructureringen. De KLM bijvoorbeeld schrapt onmiddellijk 1500 arbeidsplaatsen. Uiteraard wordt er dan snel geschakeld met de vakorganisaties én met de medezeggenschapsorganen.

De OR mag daarbij niet op de stoel van de ondernemer plaats nemen,  maar moet wel betrokken worden bij belangrijke afwegingen die van invloed zijn op de continuïteit van de onderneming. Is de NOW bijvoorbeeld een goed alternatief om niet nu al tot een (meer ingrijpende) reorganisatie over te gaan? Of moet de ondernemer nu juist verdergaande maatregelen nemen om de continuïteit van de onderneming op de langere termijn te kunnen waarborgen? Minder of anders kan natuurlijk ook. Belangrijk is, dat de bestuurder met de OR de opties en/of alternatieven bespreekt om tot een goede afweging te kunnen komen. Meer hierover leest u in ons blog Nederland valt stil: Rol OR bij reorganisaties en herstructurering.

Gebruik maken van de regeling NOW adviesplichtig of instemmingsplichtig?

De NOW is vooralsnog zo ingeregeld dat de ondernemer een aanvraag bij het UWV indient en vervolgens een voorschot ontvangt van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit terwijl hij het loon van de werknemers nog steeds volledig moet doorbetalen. Vervolgens wordt achteraf vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en kan er een correctie plaatsvinden (als blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom). Hoewel de keuze om al dan niet NOW aan te vragen zeker relevant is in het kader van de continuïteit van de organisatie kan de regeling als zodanig niet onder een van de in art. 25 genoemde onderwerpen worden geschaard. Het besluit van de ondernemer om gebruik te maken van de NOW regeling is dan ook niet adviesplichtig.

Is het besluit om gebruik te maken van de NOW-regeling dan instemmingsplichtig? Ook dat is niet het geval.  In art. 27 WOR is een limitatieve lijst opgenomen van onderwerpen die onder het instemmingsrecht vallen en de NOW is daarin niet opgenomen. Bovendien moet een regeling, om onder het instemmingsrecht van de OR te vallen, in een beginsel een duurzaam karakter hebben. De NOW heeft juist een tijdelijk karakter en leidt niet tot onomkeerbare gevolgen. De regeling geldt immers voor een periode van 3 maanden met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Meer over Corona en het instemmingsrecht leest u in ons blog Coronavirus: OR wees alert op wijzigingen in sociaal beleid

Al met al menen wij dan ook dat het besluit om van de NOW gebruik te maken noch adviesplichtig noch instemmingsplichtig is. Dit laat echter onverlet dat het wel bijzonder raadzaam is dat de ondernemer hierover het gesprek met de OR aangaat. Met name voor meer draagvlak bij de werknemers en voor een goede afstemming van de communicatie hierover richting de werknemers. Voor praktische tips in verband met medezeggenschap in coronatijd verwijzen wij naar ons eerdere blog.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag en snel met u mee.

Ernst van Win, partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen en Barbara van Dam-Keuken, paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

De huidige coronacrisis maakt dat organisaties snel moeten schakelen om het hoofd boven water te houden. In eerdere blogs hebben wij geschreven dat het ook bij snelle besluitvorming belangrijk is dat de medezeggenschap wordt aangehaakt. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

 1. Regelmatig contact tussen bestuurder en OR is belangrijk

De continuïteit van de organisatie, een gemeenschappelijk belang van ondernemer en ondernemingsraad, is juist in deze tijd van groot belang. Dit geldt ook voor het behouden van een goede onderlinge relatie en contact.

Als fysiek overleg niet mogelijk is vanwege thuiswerk denk dan aan: Facetime, Skype, Microsoft teams, Hangout, Zoom etc.

 1. Adviesplichtige (corona)maatregelen:

 1. Instemmingsplichtige (corona)maatregelen; het (duurzaam) vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling die ziet op:

Tijdelijke regelingen vallen alleen onder het instemmingsrecht als zij duurzame en onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor het personeel. Maak afspraken over de eventuele tijdelijkheid van een voorgenomen besluit/ maatregel en over een eventuele evaluatie daarvan en de daaraan ten grondslag liggende evaluatiecriteria.

 1. Besluiten nemen onder tijdsdruk: versneld advies- of instemmingstraject.

Maak hierover duidelijke en praktisch goed uitvoerbare afspraken met elkaar, die recht doen aan de situatie.

 1. Overleg en besluitvorming binnen de OR

Kijk in het OR-reglement/huishoudelijk reglement wat is opgenomen over het minimum aantal aanwezige OR-leden om een vergadering te kunnen houden en besluiten te kunnen nemen (quorum). Onder fysiek aanwezig kan ook worden verstaan contact via Skype etc. Pas eventueel het reglement aan.

 1. OR-verkiezingen

De organisatie hiervan vergt veel tijd. Maak met de bestuurder afspraken over uitstel van de verkiezingen. Vergeet niet om de achterban hierover te raadplegen en de vakbonden hierbij te betrekken.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Janka Sintemaartensdijk, advocaat Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen en Barbara van Dam-Keuken paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Op 17 maart jl. heeft de regering noodmaatregelen getroffen met als doel te proberen de economie op gang te houden en de werkgelegenheid te garanderen. Hierdoor kunnen werkgevers niet alleen hun werknemers met een vast maar juist ook die met een flexibel contract door de crisis heen helpen. Dat is van belang voor uitzendkrachten, mensen met een oproepovereenkomst, een 0-urencontract en een min-maxcontract. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die dat regelt is per direct ingevoerd en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Wanneer kom ik voor de NOW in aanmerking?

Dat is afhankelijk van de werkgever waarvoor je werkt. De werkgever moet de regeling voor jou aanvragen maar moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen, die hieronder worden benoemd.

Duur van de regeling?

Wat gebeurt er met mijn WW-rechten?

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

Wat als er in mijn arbeidsovereenkomst staat dat de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten?

Gezien de intentie van de regeling lijkt het de bedoeling dat de NOW ook ziet op flexkrachten die een dergelijke bepaling in hun arbeidsovereenkomst hebben staan. Het een en ander moet wel nog goed uitgewerkt worden.

Over hoeveel uren krijg ik mijn loon doorbetaald?

Het aantal uren dat bij deze tegemoetkoming als uitgangspunt wordt genomen, zal naar verwachting afhangen van het gemiddeld aantal uren dat je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt.

Zo geldt voor oproepkrachten die al meer dan 3 maanden in dienst zijn dat zij een beroep kunnen doen op het zogenaamde “rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst”. Het initiatief hiervoor ligt bij de werknemer.

Zo kan een werknemer die over een periode van drie maanden wekelijks heeft gewerkt, of meer dan 20 uur per maand, aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Dit betekent dat de werkgever de uren moet betalen die de werknemer die afgelopen drie maanden gemiddeld heeft gewerkt.

Als die periode niet representatief is, dan moet naar een langere periode worden gekeken. De werkgever kan de werknemer dan alleen voor minder uren oproepen dan de laatste drie maanden, als de werknemer daarmee instemt. Doet hij dat niet, dan kan de werknemer zich beroepen op zijn recht op arbeid. Het is dan vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat de door de werknemer over die drie maanden opgevoerde uren niet juist of representatief zijn en dat er naar een langere periode (bijvoorbeeld een half jaar) zou moeten worden gekeken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er sprake is van seizoenswerk.

Wat kan en moet je zelf doen als je flexwerker bent?

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Ernst van Win, advocaat/partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

In een eerder blog schreef ik over de met de WAB ingevoerde koppeling van de WW-premie aan de aard van de arbeidsovereenkomst; de “WW-premiedifferentiatie”.

Coulanceregime

Om te voorkomen dat de hoge WW-premie verschuldigd is per 1 januari 2020 hadden werkgevers tot 1 april 2020 de gelegenheid gekregen om ervoor te zorgen dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor alle vaste werknemers vanaf 1 januari 2020 in de loonadministratie is opgenomen. Het niet tijdig hieraan voldoen zou tot gevolg hebben dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd.

Omdat het in verband met de huidige coronacrisis niet voor alle werkgevers in de praktijk haalbaar zal zijn om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen is besloten om het coulanceregime te verlengen tot  1 juli 2020. Dit coulanceregime, wat van toepassing is op werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Schriftelijkheidsvereiste

Eind 2019 was al duidelijk gemaakt dat niet alleen voldaan wordt aan het schriftelijkheidsvereiste door een schriftelijke door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum, maar dat ook een digitale handtekening, instemming van de werknemer via e-mail of in een HR-systeem volstaat.

Er kan dus volstaan worden met het sturen van een e-mail aan werknemers met daarin de vraag om per e-mail (eventueel via een stemknop) te bevestigen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat dit geen oproepovereenkomst is.

Overwerkregeling

Werkgevers zijn, met terugwerkende kracht, ook een hogere WW-premie verschuldigd als door vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% is overgewerkt. Zeker in sectoren zoals de zorg, waarin door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, heeft de Stichting van de Arbeid verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft in de Kamerbrief over noodpakket banen en economie van 17 maart jl. bevestigd daartoe bereid te zijn en een aanpassing voor te bereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in een nieuwe versie (1.2) van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW., d.d. 18 maart 2020. Ook is in deze versie toegevoegd hoe omgegaan moet worden met overwerk in het geval van de jaarurennorm.

Wilt u (hierover) meer weten? Neem dan contact op met Janka Sintemaartensdijk of een van onze andere specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Een kenmerkend onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer is het ondernemersrisico dat een zzp’er heeft en een werknemer niet. Maar vallen de huidige (en toekomstige) gevolgen van het coronavirus onder het normale ondernemersrisico?

Ondernemersrisico?

Aanvankelijk leek minister Wiebes van mening dat het feit dat zzp’ers geen beroep kunnen doen op een financieel vangnet zoals werknemers dat kunnen (bijvoorbeeld de voormalige  regeling Werktijdverkorting, inmiddels vervangen door de NOW, zie onze blogs hierover), voor rekening en risico van zzp’ers behoort te komen. Volgens Wiebes hadden zzp’ers bewust een (financieel) risico genomen door niet te kiezen voor een vast dienstverband.

Dit heeft tot boosheid onder zzp’ers geleid, die zoals in elke financiële crisis, als eerste de pijn voelen.

Inmiddels is op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot steunpakket voor ondernemers, bekend gemaakt dat bijstandsregels voor onder andere zzp’ers, worden versoepeld.

Bijstand voor zzp’ers

Op grond van een tijdelijke regeling, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die nog nader moet worden uitgewerkt, zullen zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, financieel ondersteund worden, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud, tot het sociaal minimum, geldt voor een periode van (in beginsel) drie maanden (tot 1 juni 2020) en hoeft niet terug betaald te worden. Het is de bedoeling dat uitkeringen met  terugwerkende kracht, tot 1 maart 2020, zullen worden toegekend.

Bbz

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een uitkering voor levensonderhoud. Deze uitkering is in beginsel een renteloze lening (afhankelijk van de uiteindelijke winstgevendheid) en wordt verstrekt voor de duur van maximaal 12 maanden.

Voorwaarden Bbz (gevestigde ondernemers, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

(voor pre starters, startende ondernemers en oudere zelfstandigen, gelden andere voorwaarden)

In aanvulling hierop gelden nog de volgende vereisten:

Versoepeling bijstandsregels

Om op korte(re) termijn in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering op grond van de Tozo (van maximaal  € 1.500,00 netto  voor gehuwden/samenwonenden of € 1.050,00 netto voor alleenstaanden) komt de vermogens- of partnertoets te vervallen, alsmede de toets op levensvatbaarheid. De gebruikelijke toekenningstermijn van 13 weken zou hierdoor verkort kunnen worden tot minimaal 4 weken. Ook is op grond van deze regeling ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.517,00, tegen een verlaagd rentepercentage (van 2%, waarbij tot 1 januari 2021 niet gestart hoeft te worden met aflossing).

Andere maatregelen

De Belastingdienst heeft ook maatregelen genomen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen die wegens het coronavirus betalingsproblemen hebben. Zo kunnen zzp’ers gebruik maken van een bijzonder uitstel van betaling voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ook kan de te betalen voorlopige aanslag  worden aangepast en wordt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Janka Sintemaartensdijk, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Gisteravond kondigden wij het in onze blog al aan: de regering heeft nadere noodmaatregelen getroffen om te proberen de economie op gang te houden en de werkgelegenheid te kunnen borgen. De afgelopen weken deden maar liefst 50.000 ondernemingen een beroep op de werktijdverkortingsregeling. Daar was deze regeling – uiteraard – niet op toegespitst. Per direct is deze regeling gestopt en een nieuwe regeling ingevoerd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling moet nog op schrift worden uitgewerkt. Wij kunnen u alvast de volgende hoofdlijnen meegeven.

Wie kan er een beroep doen op de NOW?

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan het verwachte omzetverlies. Er geldt voor de tegemoetkoming een maximum van 90% van de loonkosten bij een verwacht omzetverlies van 100%. De overheid heeft ter illustratie de volgende staffel openbaar gemaakt:

Er wordt gesproken over loonkosten, het lijkt er dan ook op dat het gaat om de daadwerkelijke loonkosten (en geen maximaal dagloon zoals bij de WW-uitkering geldt). De koppeling naar de WW is hiermee volledig losgelaten. Dat betekent dat de WW-rechten van uw werknemer ongewijzigd blijven en niet worden aangetast.

Hoe lang krijgt u deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt in eerste instantie verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zal een verlengingsmogelijkheid komen van nog eens drie maanden.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

 1. Er moet een aanvraag worden ingediend bij UWV (nadere uitwerking daarvan volgt nog);
 2. Na de aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 3. U blijft het loon van uw werknemers volledig doorbetalen;
 4. Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en kan er een correctie plaatsvinden (indien blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom).

Wat als u al werktijdverkorting had aangevraagd?

In de situatie dat u als ondernemer al werktijdverkorting had aangevraagd én de vergunning ook heeft verkregen, dan blijft deze van kracht. Een eventuele verlenging gaat vervolgens volgens de nieuwe regels. Als u wel al een aanvraag had ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan gaat de aanvraag mee met de nieuwe regels.

Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap, Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!