Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een opdracht is pas aanbestedingsplichtig wanneer deze is aan te merken als een overheidsoverdracht. Een definitie voor dit begrip is opgenomen in artikel 1.1. van de Aanbestedingswet (en in artikel 2 lid 1 onderdeel 5 Richtlijn 2014/24).

Over de criteria uit voornoemde artikelen is al vaak geprocedeerd. Is bijvoorbeeld sprake van een ‘overheidsopdracht’ als alle partijen die zich aanmelden worden toegelaten tot een raamovereenkomst, tenzij zij niet voldoen aan de voorwaarden? In de zaak Falk Pharma (C-410/14) heeft het Europees Hof geoordeeld dat dan feitelijk geen sprake is van ‘selectie’ van partijen uit de markt op basis van bijvoorbeeld een gunningscriterium, zodat geen sprake kan zijn van een aanbesteding. Zonder gunningscriteria zijn er geen winnaars, hetgeen inherent is aan een aanbesteding.

Maar wat te denken als de aanmelding om toe te kunnen treden tot de raamovereenkomst niet altijd openstaat? Op 1 maart 2018 deed het Hof van Justitie van de Europees Unie uitspraak in de zaak Tirkkonen waarin deze vraag was voorgelegd. Volgens het Europees Hof maakt dat geen verschil met de zaak Falk Pharma. Kern blijft dat er geen selectie plaatsvindt op basis van een gunningscriterium.

In Nederland zien we dit bij gemeenten wanneer zij inkopen in het sociaal domein ter uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de criteria krijgen het recht om zorg te leveren. Dit is het zogenaamde open house-model. Het Tirkkonen-arrest bevestigt de toelaatbaarheid van die constructie.

 

Menno de Wijs en Per van der Kooi, Advocaten Aanbestedingsrecht

De Nederlandse regering heeft in 2015 aangegeven dat woningbouwcorporaties geen aanbestedende diensten zijn. Zij hoeven opdrachten dus niet Europees aan te besteden.

De Europese Commissie deelt deze visie niet en heeft aangegeven een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. Een aantal leden van de Tweede Kamer heeft nu aangegeven dat zij het besluit van de Europese Commissie afkeuren. Zij menen dat woningbouwcorporaties niet voldoen aan de criteria om te kunnen worden aangemerkt als publiekrechtelijke instelling, en daarmee aanbestedingsplichtig te zijn. Een aanbestedingsplicht voor woningbouwcorporaties zou kostenbesparende innovaties remmen, leiden tot hogere lasten en meer bureaucratie, aldus een aantal Kamerleden.

Opmerkelijk is nog dat de GroenLinks-fractie erop wijst dat ‘woningbouwcorporaties over het algemeen kleine organisaties zijn die geringe activiteiten uitvoeren onder de aanbestedingsgrenzen’. Dit betwijfelen wij. Voor schilderwerkzaamheden bedraagt de huidige aanbestedingsdrempel € 221.000,-. Zeker in het geval van een meerjarenonderhoudsplan zal deze drempel al snel worden overschreden.

Begin deze maand moet de Minister van Binnenlandse Zaken reageren op het besluit van de Europese Commissie. Wij kijken uit naar die reactie.

Ondertussen zou dit standpunt van de Europese Commissie een teleurgestelde partij wel aanleiding kunnen geven om gedaan proberen te krijgen dat een door een corporatie aan een andere partij verstrekte opdracht alsnog via een aanbesteding in de markt wordt gezet, of dat een reeds gesloten overeenkomst wordt vernietigd. Of dat lukt hangt dan af van de rechter en diens uitleg van de Europese Richtlijnen. De mening van de Commissie zou daarbij een rol kunnen spelen…

De onzekerheid daarover kan overigens wel, deels, worden beperkt.

Hoe wij dat doen?

Menno de Wijs en Per van der Kooi, Advocaten Aanbestedingsrecht

Privacy is hot. Elke organisatie dient aan de privacywetgeving te voldoen. Ook aanbestedende diensten. In de praktijk blijkt dat privacy een onderwerp is waar aanbestedende diensten mee worstelen. Zo tikte de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) in 2017 een aanbestedende dienst op de vingers wegens schending van de privacywetgeving.

De VNG had bij de aanbesteding van leerlingenvervoer op Tenderned persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen gepubliceerd. Het ging hierbij om namen, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedata, schoollocaties, maar ook om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens zoals een aanduiding van de beperking(en) van de kinderen. De Autoriteit Persoonsgegevens wees de VNG erop dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. In dit geval had het doel ook op een andere manier kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door het stellen van objectieve eisen aan de kwaliteit van de vervoersmiddelen (bijvoorbeeld dat de vervoersmiddelen ruimte voor rolstoelen moeten hebben) en vaardigheid van de chauffeur (zoals de vaardigheid de leerlingen te helpen met in- en uitstappen.

Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IT, IE & Privacy, schreef een whitepaper over dit onderwerp, dat is gepubliceerd op de kennisbank van SDU. Wilt u het hele Whitepaper lezen? Ga dan naar www.vindinkoopenaanbesteding.nl.

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337).

Deze drempelbedragen worden eens in de twee jaar aangepast aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

De volgende Europese drempelbedragen gelden van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019:

Werken  

Centrale overheid        € 5.548.000 (was € 5.225.000)

Decentrale overheid     € 5.548.000 (was € 5.225.000)

Speciale sectoren         € 5.548.000 (was € 5.225.000)

Leveringen en diensten

Centrale overheid        € 144.000 (was € 135.000)

Decentrale overheid     € 221.000 (was € 209.000)

Speciale sectoren         € 443.000 (was € 418.000)

De drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken is verhoogd naar € 5.548.000 (was € 5.225.000).

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

De rechtbank Den Haag heeft op 27 december 2017 een uitspraak gewezen over de (on)geldigheid van inschrijvingen van aan elkaar gelieerde inschrijvers (klik). Het betrof een aanbesteding van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor personenvervoer.

De feiten

De opdracht was in 24 percelen, verdeeld over 4 perceeltypen, in de markt gezet.  Twee inschrijvers – die op verschillende percelen hadden ingeschreven, maar ook ieder op eenzelfde perceel – fuseerde na indiening van hun inschrijvingen.

De eisers in het kort geding vorderde dat de inschrijvingen op de verschillende percelen allen ongeldig zouden worden verklaard. In de aanbestedingsstukken staat namelijk dat inschrijvers slechts op één perceel mogen inschrijven. Echter, eisers stellen dat bij schending van deze spelregel, alle inschrijvingen – dus ook die op verschillende percelen – ter zijde moeten worden gelegd. De mededinging zou in het geding komen vanwege de nauwe verwevenheid van de gefuseerde inschrijvers.

Beoordeling rechtbank

Niet ter discussie staat dat de inschrijvingen met betrekking tot hetzelfde perceel ongeldig zijn. Dit betekent echter niet dat de inschrijvingen op de overige percelen (waar niet door beide op ingeschreven is) ongeldig zijn, aldus de Haagse voorzieningenrechter. De percelen worden namelijk onafhankelijk van elkaar beoordeeld en gegund door de aanbestedende dienst.

Als sprake is van onderlinge afstemming kan dat echter de mededinging schaden. De gefuseerde inschrijvers stellen echter dat er geen afstemming is geweest bij het opstellen van de inschrijvingen. Het Mobiliteitsbureau stelt geen reden te hebben gehad om te twijfelen aan de juistheid van die verklaringen. De inhoud en vorm van de inschrijvingen van de gefuseerde inschrijvers geven hier ook geen aanleiding toe. De rechtbank oordeelt dat het onvoldoende aannemelijk is dat sprake is geweest van onderlinge afstemming was bij de inschrijvingen.

Slot

Nu de ongeldigheid van de inschrijving op hetzelfde perceel, inschrijvingen op andere percelen niet raakt en van afstemming tussen de inschrijvers niet gebleken is, worden de vorderingen van eisers afgewezen. Het is goed voor te stellen dat inschrijvers (zoals eisers) het gevoel krijgen dat inschrijvingen van aan elkaar gelieerde inschrijvers in strijd zijn met de mededinging. Deze uitspraak bewijst maar weer dat de juridische werkelijkheid daarmee niet overeen hoeft te komen.

  Menno de Wijs en Per van der Kooi, Advocaten Aanbestedingsrecht en Dylan Helmich, juridisch medewerker

(of: hoe moeten subgunningscriteria worden beoordeeld)

Het transparantiebeginsel

Het transparantiebeginsel is een van de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. De essentie daarvan is dat het voor een inschrijver duidelijk moet zijn wat van hem wordt verwacht, dat inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld en dat een gunningsbeslissing zodanig wordt gemotiveerd dat de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden kan worden getoetst.

De casus

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR) heeft diverse aanbestedingsprocedures georganiseerd voor de inkoop van jeugdzorg in de zin van de Jeugdwet.

(Stichting) Yulius heeft ingeschreven op opdracht D. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Indien gebruik wordt gemaakt van onderaannemers moet, zo is in het beschrijvend document bepaald, bij het sub-gunningscriterium ‘kennis, kunde en ervaring personeel’ ook worden aangegeven hoe deze aspecten bij de onderaannemers geborgd zijn.

Yulius scoort op dit sub-gunningscriterium minder punten omdat zij niet heeft aangegeven hoe en wanneer onderaannemers worden ingezet. Yulius stelt -en zij heeft ook in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangegeven- dat zij voor deze opdracht geen gebruik maakt van onderaannemers. Daarom heeft zij slechts beperkt uitgewerkt hoe de genoemde aspecten bij onderaannemers geborgd zijn.

In deze zaak gaat het om de beoordeling van de inschrijving. Had GR-JR moeten begrijpen dat Yulius niet voornemens was om onderaannemers in te zetten?

Daar gaat het voor Yulius mis. Tijdens de procedure blijkt namelijk dat onderaannemers in de inschrijving van Yulius wél een belangrijke rol innemen. Het gebruik van onderaannemers wordt meerdere malen genoemd. Wanneer geen onderaannemers zouden worden ingezet, zo redeneert de Voorzieningenrechter, zou de term ‘onderaannemers’ in de inschrijving niet aan de orde zijn gekomen. GR-JR heeft dan ook terecht de beperkte uitwerking van de kennis en ervaring van de onderaannemers meegewogen.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, Advocaten aanbestedingsrecht

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of het toelaatbaar is om beperkingen te stellen aan het inschrijven met onderaannemers (klik). Het betrof een aanbesteding van Jeugdhulp Rijnmond voor de ‘Ambulante hulpverlening in thuissituatie’.

Nadat de aanbesteding gegund was aan een andere partij, heeft Parnassia onderhavig kort geding aangespannen. Parnassia heeft, onder andere, aangevoerd dat Jeugdhulp Rijnmond ten onrechte de mogelijkheid heeft beperkt om gebruik te maken van onderaannemers.

Een dergelijke beperkende eis is enkel toelaatbaar indien die eis een legitiem doel van algemeen belang nastreeft. Jeugdhulp Rijnmond heeft met de eis getracht te voorkomen dat de mededinging  wordt beperkt. De rechtbank acht het “aannemelijk dat bij contractering van dezelfde samenwerkende partijen mogelijk minder sprake is van concurrentie dan beoogd of gewenst”. Indien partijen namelijk als onderaannemer dienstdoen voor een inschrijver, kan niet ingeschreven meer worden met alle denkbare combinaties van onderaanneming. Dit bevordert de mededinging, zo meent de rechtbank. De rechtbank heeft de betreffende eis dan ook gerechtvaardigd geacht en niet disproportioneel.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, Advocaten Aanbestedingsrecht en Dylan Helmich, juridisch medewerker

De rechtbank Den Haag heeft op 14 november 2017 een uitspraak gewezen over de ondeelbare rechtsverhouding van de aanbestedende dienst (klik). Het betrof een aanbesteding van de Politie voor de levering van portofoons.

De Politie heeft in 2016 een aanbestedingsprocedure in de markt gezet en vervolgens met meerdere partijen een raamovereenkomst gesloten voor de levering van communicatieapparatuur. Op basis van de raamovereenkomst was de Politie voornemens een minicompetitie uit te schrijven voor iedere levering.

In april 2017 heeft de Politie een dergelijke minicompetitie uitgeschreven voor de levering van portofoons. De Politie heeft vervolgens aan eiseres meegedeeld dat zij voornemens was de opdracht aan een andere partij te gunnen. Eiseres heeft de Politie gedagvaard en aangevoerd dat de door de winnende inschrijver aangeboden apparatuur niet aan de gestelde eisen voldoet.

De Politie en de (tussengekomen) winnende inschrijver stellen zich (onder andere) op het standpunt dat eiseres niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Eiseres heeft ten onrechte enkel het politiekorps en de Politieacademie gedagvaard en niet de Staat, aldus gedaagden.

Beoordeling rechtbank

Het verweer van de Politie kan enkel slagen indien er een ‘ondeelbare rechtsverhouding’ bestaat tussen de gedaagde partijen en de niet-gedaagde partijen.

Buiten het politiekorps en de Politieacademie is de Staat in de aanbestedingsstukken vermeld als opdrachtgever. De rechtbank oordeelt dat het onwenselijk is dat een uitspraak wordt gewezen met betrekking tot gedaagden waarbij de andere opdrachtgever (de Staat) geen partij is. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Politie de aanbesteding zou moeten staken, terwijl de Staat geen hinder ondervindt van onderhavige procedure en de aanbesteding voort kan zetten. Het zou dus leiden tot een ongelijke situatie. Aldus bestaat er een ondeelbare rechtsverhouding tussen de aanbestedende partijen. Het feit dat de Staat niet in de aankondiging van de opdracht vermeld is, maakt dit niet anders, de precieze aard van de aanbestedingsprocedure volgt uit de aanbestedingsstukken. Aan een inhoudelijke beoordeling komt de rechter niet toe.

Van belang is dus om alle aanbestedende diensten in een procedure te dagvaarden en niet slechts een aantal van hen.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, Advocaten Aanbestedingsrecht en Dylan Helmich, juridisch medewerker

Een fout in de eigen verklaring is een valse verklaring. Maar moet de inschrijver dan in een volgende aanbesteding verklaren dat hij eerder een ernstige beroepsfout heeft begaan?

Artikel 2.87 lid 1 Aanbestedingswet bepaalt dat een aanbestedende dienst een inschrijver kan uitsluiten van deelneming aan de procedure indien hij zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie die nodig is voor het beoordelen van uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen.

Een landelijk opererende busonderneming heeft bij een aanbesteding in de Eigen Verklaring aangegeven dat zij voldeed aan een eis met betrekking tot financiële draagkracht. Dat bleek niet geheel juist, om te kunnen voldoen aan de minimale solvabiliteitseis moest zij een beroep doen op haar ‘moedervennootschap’. De Eigen Verklaring was dus niet naar waarheid ingevuld. Om die reden werd de inschrijving terzijde gelegd.

Deze busonderneming schrijft vervolgens in op een andere aanbesteding. Haar inschrijving wordt weer terzijde gelegd omdat zij in de eerdere aanbesteding een valse verklaring heeft afgelegd en zij daarvan in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij de tweede aanbesteding geen melding heeft gemaakt.

De Voorzieningenrechter overweegt dat de onwaarheid in de eerste aanbesteding, inderdaad, kwalificeert als een valse verklaring, ook al heeft de aanbestedende dienst (en de Voorzieningenrechter die over de eerste aanbesteding moest oordelen) die term niet gebruikt. Het afleggen van een valse verklaring betekent echter niet dat zonder meer sprake is van een ernstige beroepsfout want, zo gaat de Voorzieningenrechter verder, er kan niet (zonder meer) gezegd worden dat de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het verstrekken van een valse verklaring. Aan die valse verklaring in de eerste aanbesteding komt geen doorslaggevende betekenis toe omdat de inschrijver zich zonder probleem had kunnen beroepen op de financiële draagkracht van haar moeder, dat was gewoon toegestaan, als zij dat had gedaan had de opdracht gewoon aan haar gegund kunnen worden.

De rechter verduidelijkt: Wanneer een partij zich in ernstige mate schuldig maakt aan het verstrekken van een valse verklaring, kan dat worden aangemerkt als een ernstige beroepsfout. Of daarvan ook daadwerkelijk sprake is, hangt af van de aard en de ernst van de valse verklaring en van datgene wat met het afleggen van de verklaring werd beoogd. In dat verband is vooral van belang dat door de valse verklaring de integriteit van de inschrijver in twijfel kan worden getrokken. In dit geval kan, omdat een beroep op de draagkracht van de moeder gedaan had mogen worden, niet worden gesproken van een ernstige beroepsfout die haar integriteit in twijfel kan trekken.

Kortom: de inschrijver heeft in deze tweede procedure geen valse verklaring afgelegd door niet te melden dat zij in een eerdere procedure een ernstige beroepsfout heeft begaan. Die ernstige beroepsfout bestond in dit geval immers niet.

Per van der Kooi en Menno de Wijs

Advocaten Aanbestedingsrecht

Door de Commissie van Aanbestedingsexperts is op 3 november 2017 een uitspraak gepubliceerd over de gevaren van te summiere beschrijvingen van gunningscriteria (advies 270). Het betrof een Europese openbare aanbesteding voor diensten op het gebied van verwerking van huishoudelijk restafval en grofvuil.

Eén van de gunningscriteria die de aanbestedende dienst had opgenomen, was de ‘flexibiliteit’ van de inschrijvers. Inschrijvers dienden te motiveren in hoeverre zij ‘flexibel’ zijn in de uitvoering van de te gunnen opdracht. Daarbij was opgenomen dat hierbij gedacht kon worden aan:

de telefonische bereikbaarheid om in geval van calamiteiten oplossingen te bespreken en aan te pakken, de mogelijkheid van opening buiten de gestelde openingstijden”.

De inschrijvers werden op dit gunningscriterium beoordeeld met een score van 0, 2, 4, 6, 8 of 10 punten.

Het transparantiebeginsel

Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht is het transparantiebeginsel (oa. artikel 1.9 lid 1 Aanbestedingswet 2012). Het transparantiebeginsel is met betrekking tot kwalitatieve gunningscriteria (in de jurisprudentie) uitgewerkt in drie criteria, zijnde:

de gunningsbeslissing is zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen.

Standpunt klager

De klager stelde zich op het standpunt dat het gunningscriterium ‘flexibiliteit’ onvoldoende transparant was. Aan bovengenoemde eisen uit de jurisprudentie zou niet worden voldaan, aldus klager.

Het oordeel

De Commissie heeft geoordeeld dat de gunningscriteria dermate summier waren opgesteld dat deze in strijd zijn met het transparantiebeginsel. De inschrijvingen werden daardoor niet beoordeeld op basis van een objectief systeem en het was voor inschrijvers niet duidelijk wat er van hen verwacht werd.

Uit het oordeel van de Commissie blijkt dat het zeer van belang is om scherp te zijn op de volledigheid van de aanbestedingsstukken. De klager kreeg op dit onderdeel dus gelijk.

Menno de Wijs, advocaat aanbestedingsrecht & Dylan Helmich, paralegal