Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De term ‘vervulling van hun/zijn taak’ komt voor in artikelen 15 lid 1, 17 lid 1, 18 leden 2 en 3, 22 lid 1 en 31 lid 1 WOR. Kort gezegd moet de bestuurder de OR, de commissies en de leden daarvan faciliteren op het gebied van voorzieningen, toegang tot het personeel, scholing, tijd voor overleg, kosten en informatie, mits  dit voor de vervulling van de taak van de OR redelijkerwijze noodzakelijk c.q. nodig is.

In artikel 31 lid 1 WOR is geregeld dat de OR zowel in de overlegvergadering als daarbuiten het recht heeft om de ondernemer te vragen naar alle inlichtingen en gegevens die de OR voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. Dat wil zeggen dat de OR recht heeft op niet alleen informatie voor de uitoefening van zijn werkzaamheden bij of krachtens de WOR maar ook op informatie in het kader van andere voor de OR relevante regelingen (zoals bijvoorbeeld de Arbowet). Het is in beginsel aan de OR om te bepalen welke hij informatie hij nodig heeft, de ondernemer gaat daar niet over.