Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 15 WOR kan de ondernemingsraad commissies instellen die hij redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. In een vaste commissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben. Vaste commissies houden zich bezig met bepaalde onderwerpen. Zij kunnen alleen rechten en bevoegdheden overgedragen krijgen ten aanzien van die onderwerpen waarvoor ze zijn ingesteld. De OR kan onder meer advies- en instemmingsrechten geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de vaste commissies, indien de meerderheid van het aantal leden van de commissie uit leden van de ondernemingsraad bestaat. De bevoegdheid om rechtsgedingen te voeren kan niet worden overgedragen aan een vaste commissie.