Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Ondernemingsraden mogen zich niet uitlaten over de publiekrechtelijke taken van overheidsorganen. Een besluit dat onder het politiek primaat valt, wordt daarmee aan het adviesrecht van de OR onttrokken. In artikel 46d sub b WOR is geregeld dat geen overleg met de OR in de zin van artikel 23 lid 2 WOR gevoerd hoeft te worden over:

Alleen als het besluit gevolgen heeft voor de in de onderneming werkzame personen heeft de OR wel adviesrecht, zij het alleen ten aanzien van die personele gevolgen.

Kern van het politiek primaat is, dat het moet gaan om publiekrechtelijke taken. Dat zijn taken, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift aan een ondernemer worden opgedragen. Het moet dus gaan om specifieke tot de overheidstaak gerekende werkzaamheden.

Om te beoordelen of er sprake is van een besluit dat onder het politiek primaat valt, adviseren wij het volgende stappenplan te gebruiken:

Stap 1: Wie heeft het besluit genomen?

  1. Orgaan van de bestuurder?
  2. Medebestuurder?

Stap 2: Betreft het een aangelegenheid die betrekking heeft op een publiekrechtelijke taak (of het beleid of de uitvoering daarvan)?

  1. Vastgelegd in materiële wetgeving?
  2. Genomen in politieke context?
  3. Ondernemingsoverstijgend?

Stap 3: Belangrijk is om te bepalen of het besluit personele gevolgen heeft die vallen onder het politiek primaat of niet.

  1. Inherent aan het besluit? (kans groot dat sprake is van politiek primaat en dus geen adviesrecht)
  2. Is het een zelfstandig gevolg van het besluit? (kans groot dat geen sprake is van politiek primaat en dus wel adviesrecht)

Hoe meer vragen met ja zijn beantwoord, hoe groter de kans dat er sprake is van een politiek primaat en de OR geen zeggenschap heeft. Maar let op: voor de personele gevolgen van dit besluit kan dit anders zijn.

Het politiek primaat betekent dus feitelijk een beperking van medezeggenschap. Dit betekent echter niet dat de OR niet toch zijn invloed uit zou kunnen oefenen. Met name aan de “voorkant” van het besluitvormingsproces kan de OR zijn invloed doen gelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Ook kan de OR gebruik maken van een aantal praktische en tactische instrumenten om een strategische invulling aan zijn medezeggenschap te geven.