Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden opgezegd als daarvoor een redelijke grond bestaat én herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie (al dan niet met behulp van scholing) niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Een duidelijk en transparant beleid op het gebied van personeelsopleiding is dan ook gewenst en sterk aan te raden. De invoering of wijziging van dit personeelsopleidingsbeleid is instemmingsplichtig!

Onder voorwaarden kunnen transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (zie hiervoor het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op de transitievergoeding) De werknemer moet dan wel vooraf schriftelijk met de gespecificeerde kosten en het in mindering brengen daarvan hebben ingestemd. Dit (strenge) instemmingsvereiste vervalt als een werkgever daarover afspraken maakt met bijvoorbeeld de OR. De werkgever is dan gebonden aan deze afspraken en de individuele werknemer hoeft daarmee niet afzonderlijk in te stemmen.