Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In artikel 23 WOR is geregeld dat in een overlegvergadering, zowel door de ondernemer als door de OR, alle aangelegenheden die de onderneming betreffen aan de orde kunnen worden gesteld. Tijdens dit overleg kunnen tal van zaken worden besproken, waaronder in ieder geval het onderwerp van een adviesaanvraag (artikel 25 lid 4 WOR) en een voorgenomen besluit in de zin van artikel 27 lid 2 WOR.

Het contact tussen de OR en de ondernemer is echter niet beperkt tot de overlegvergadering. Zo is in het derde lid van dit artikel geregeld dat de OR ook buiten de overlegvergaderingen bevoegd is de ondernemer voorstellen te doen met betrekking tot de in lid 2 genoemde aangelegenheden.