Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Als sprake is van een opzegverbod mag een werknemer niet worden ontslagen. De algemene voor iedere werknemer geldende opzegverboden zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW) als onderdeel van de WWZ (artikel 7:670 leden 4 en 10 BW). De belangrijkste ‘opzegverboden’ zijn ziekte en zwangerschap, dienstplicht, lidmaatschap van de ondernemingsraad, lidmaatschap van de vakbond, ouderschapsverlof en overgang van onderneming.

Daarnaast is in artikel 21 WOR bepaald dat OR- en commissieleden niet uit hoofde van hun positie in de OR of één van de commissies worden benadeeld in hun positie binnen de onderneming.  Als een OR-lid meent dat hij ontslagen wordt vanwege zijn OR-lidmaatschap, bijvoorbeeld omdat hij te kritisch naar de bestuurder is, dan kan sprake zijn van benadeling. Een opzegging in strijd met een opzegverbod is vernietigbaar.

Het opzegverbod geldt ook voor werknemers die op de kandidatenlijst van de OR of PVT staan of lid zijn van een voorbereidingscommissie van de OR.