Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 15 WOR kan de OR commissies instellen die hij redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De onderdeelcommissie wordt ingesteld voor onderdelen van de onderneming, voor de behandeling van de aangelegenheden van die onderdelen. In een OC kunnen naast een of meer leden van de OR uitsluitend in het betrokken onderdeel werkzame personen zitting hebben. In een OC moet tenminste één OR- lid zitten. De OC kan alleen die rechten en bevoegdheden overgedragen krijgen die op het onderdeel specifiek betrekking hebben. Er kan gekozen worden voor een OC met of zonder overlegbevoegdheid (met de bestuurder of een aangewezen persoon). Als gekozen wordt voor een OC mét overlegbevoegdheid, moet dit expliciet in het instellingsbesluit worden opgenomen. Een OC is niet bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen.