Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van toepassing. Een werkgever met 50 werknemers of meer moet een klokkenluidersregeling hebben. De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen (en wijzigen) van de klokkenluiderprocedure binnen een bedrijf (artikel 27 lid 1 onder m WOR).

De meldregeling is een ander soort regeling dan de interne klachtregeling (artikel 27 lid 1 onder j WOR). Een interne klachtregeling ziet met name op klachten in de directe omgeving van de werknemer, zoals intimidatie door een leidinggevende, het niet naleven van veiligheidsprotocollen door collega’s etc. De meldregeling die is toegevoegd aan artikel 27 WOR richt zich echter op misstanden met een maatschappelijk belang waarvoor het bestuur verantwoordelijk is, zoals fraude, corruptie of het nemen van besluiten die gevaar vormen voor het milieu of de volksgezondheid.