Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In artikel 31 WOR is het algemene informatierecht van de OR opgenomen. De bestuurder is verplicht tijdig alle informatie aan de OR te verstrekken die de OR nodig heeft om zijn taken behoorlijk uit te kunnen oefenen. Het verstrekken van informatie is dus gerelateerd aan de taken die de OR moet uitoefenen.

In artikel 31 WOR wordt een onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde ‘actieve informatierecht’ (artikel 31 lid 1 WOR) en ‘passieve informatierecht’ (artikel 31 leden 2 en 3 WOR) van de OR. Bij het ‘actieve informatierecht’ moet de OR de ondernemer nadrukkelijk vragen hem de gewenste informatie schriftelijk te verstrekken. De bestuurder moet de door de OR gevraagde informatie zo spoedig als mogelijk en noodzakelijk aan de OR geven. De OR moet concreet aangeven voor welke aangelegenheid de gevraagde inlichtingen en gegevens nodig is.

Bij het ‘passief’ informatierecht’ is de ondernemer verplicht de OR uit eigen beweging, dus zonder dat de OR daarom hoeft te vragen, informatie te verstrekken. Het gaat dan om zogenaamde basisinformatie zoals bijvoorbeeld:

Daarnaast is een ‘passief informatierecht’ geregeld ten aanzien van de volgende onderwerpen:

In artikel 25 lid 3 WOR is opgenomen dat de bestuurder bij het vragen van advies aan de OR een overzicht moet verstrekken van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben voor de in de onderneming werkzame personen en de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Vereiste is dus dat de bestuurder een goed onderbouwd voorgenomen besluit aan de OR voorlegt. Dit brengt mee dat de voorbereidingen van dit voorgenomen besluit vergevorderd moeten zijn. Alleen dan kan immers inzichtelijk zijn wat de te verwachten gevolgen van het voorgenomen besluit zijn.