Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een ondernemer die meerdere ondernemingen (met meer dan 50 medewerkers) in stand houdt, heeft meerdere ondernemingsraden. Als de ondernemer meer dan twee ondernemingsraden heeft, wordt in artikel 33 lid 2 WOR voorgeschreven dat deze ondernemer een GOR moet oprichten als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR.

Een GOR is (net als een COR) een overkoepelend medezeggenschapsorgaan en vervangt niet de bestaande ondernemingsraden. De GOR gaat over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Dit zijn aangelegenheden die gelden voor alle of voor een meerderheid van de ondernemingen waarvoor de GOR is ingesteld, maar niet voor alle ondernemingen in de groep.

Voor de verkiezingen van de GOR zijn in de WOR geen afzonderlijke regelingen opgenomen. Wel is in artikel 34 WOR bepaald dat de GOR een eigen reglement moet opstellen. In dit reglement moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden opgenomen:

De GOR heeft ten aanzien van de gemeenschappelijke aangelegenheden dezelfde bevoegdheden als een OR. De bepalingen uit de WOR zijn ‘gewoon’ van toepassing.