Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een ondernemer is verplicht voor iedere onderneming die hij in stand houdt een ondernemingsraad in te stellen als de onderneming in de regel ten minste 50 medewerkers telt. Een ondernemer die meerdere ondernemingen in stand houdt (met meer dan 50 medewerkers) heeft dus te maken met meerdere ondernemingsraden. In artikel 33 lid 1 WOR is bepaald dat deze ondernemer een COR moet oprichten als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR.

Een COR is een overkoepelend medezeggenschapsorgaan dat niet de bestaande ondernemingsraden vervangt. Voor de verkiezingen van de COR zijn in de WOR geen afzonderlijke regelingen opgenomen. Wel is in artikel 34 WOR bepaald dat de COR een eigen reglement moet opstellen.

In dit reglement moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden opgenomen:

Bevoegdheden: