Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De bekendste rechten van de OR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De OR heeft een adviesrecht over belangrijke voorgenomen besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard. De OR heeft een instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten  over arbeidsvoorwaarden en het sociale beleid van de onderneming.

De specifieke onderwerpen waarover de ondernemingsraad een adviesrecht heeft zijn opgesomd  in artikel 25 lid 1 WOR. Voldoet een voorgenomen besluit aan één van de definities in artikel 25 lid 1 WOR, dan is de ondernemer verplicht een schriftelijke adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraad. Nadat ten minste één keer overleg is gevoerd over het voorgenomen besluit, brengt de ondernemingsraad brengt schriftelijk advies uit.

De ondernemer deelt het definitieve besluit mede aan de ondernemingsraad. Als het besluit overeenstemt met het advies, kan de ondernemer het besluit meteen uitvoeren. Als het advies niet wordt gevolgd, is de ondernemer verplicht de uitvoering van het besluit een maand op te schorten, zodat de ondernemingsraad desgewenst beroep tegen het besluit kan instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.