Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is de arbeidsrechtpraktijk ingrijpend gewijzigd. De aanzegverplichting, de gewijzigde ketenregeling en het gewijzigde herplaatsingsbeleid kunnen aanleiding zijn om het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid te wijzigen. Denk daarbij aan regelingen die betrekking hebben op sollicitatieprocedures, het invullen van vacatures, het aannemen van bepaalde categorieën werknemers, het soort aanstelling dat wordt aangegaan en regelingen en faciliteiten bij uitstroom van werknemers. Dergelijke wijzigingen vallen onder het instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 onder e WOR) van de OR.

In artikel 25 WOR is opgenomen dat een voorgenomen besluit dat ziet op het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten adviesplichtig is. De WWZ heeft sinds 2015 veel veranderd in de regeling van tijdelijke contracten. Het is de bedoeling dat de positie van tijdelijke krachten verbetert en dat zij eerder dan nu in aanmerking komen voor een ‘vaste’ arbeidsovereenkomst. Over het inhuren van individuele arbeidskrachten of uitzendkrachten voor tijdelijke vervanging heeft de ondernemingsraad geen adviesrecht. De ondernemingsraad heeft wel adviesrecht wanneer dergelijke besluiten van de ondernemer afwijken van zijn gebruikelijke aanstellingsbeleid.