Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Uitvoeringswet AVG ingediend bij de Tweede Kamer

Natascha van Duuren

8 januari 2018 - < 1 minuten leestijd

Zoals bekend, treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verordening is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarom is het op nationaal niveau niet nodig wetswijzigingen door te voeren. De AVG biedt echter ruimte om op nationaal niveau aanvullende wetten op te stellen. Dit staat bijvoorbeeld in artikel 9 lid 4 AVG: “De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of invoeren.”

In Nederland zijn die aanvullende bepalingen opgenomen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet).  Deze is aan het einde van 2017 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dit houdt in dat waar in de AVG ruimte wordt gelaten voor nationale keuzes, de regels uit de Wbp zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen in de Uitvoeringswet. Deze keuze is onder andere gemaakt, zodat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk verloopt. Des te kleiner de verschillen, des te vloeiender de overgang van het huidige naar het nieuwe regime. Een voorbeeld hiervan zijn de uitzonderingsgronden op basis waarvan bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Deze zijn, vrijwel met dezelfde tekst, overgenomen uit de Wbp in de Uitvoeringswet.

In de Uitvoeringswet is daarnaast veel aangesloten bij hetgeen in de AVG is opgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld in de AVG aangegeven wat de nationale toezichthouder voor taken en bevoegdheden heeft. In de Uitvoeringswet is dat ‘vertaalt’ naar de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder.

Voor nu is het afwachten of de Tweede Kamer het voorstel aanneemt. In dat geval wordt het stuk doorgezonden naar de Eerste Kamer, die daar vervolgens over mag stemmen. We houden u op de hoogte.

Ook interessant?