Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & PensioenCorona

Re-integreren in coronatijd: hoe voorkomt u een loonsanctie?

Henriëtte van Baalen

15 oktober 2020 - 4 minuten leestijd

Covid-19 heeft in tal van branches een grote impact gehad op de bedrijfsvoering. Veel bedrijven zagen zich genoodzaakt te reorganiseren. Ook zagen veel werkgevers zich geconfronteerd met een toename van het ziekteverzuim en daarmee een personeelstekort. En sinds maart van dit jaar werden werknemers geacht zoveel mogelijk thuis te werken. We weten er allemaal van. Ook wij hebben er een groot aantal blogs aan gewijd. Daarnaast hebben veel werkgevers te maken met lopende ziektegevallen. De vraag die opkomt is hoe kunt u nu als werkgever nog voldoen aan de vergaande re-integratieverplichtingen ten aanzien van uw zieke werknemers? En hoe kunt u een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Beoordeling re-integratieverplichting

De verplichtingen voor de re-integratie voor de werkgever gelden in principe ook in tijden van corona. Na 2 jaar ziekte beoordeelt het UWV of u als werkgever en uw werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Wanneer u uw re-integratieverplichting niet bent nagekomen, legt het UWV een loonsanctie op. Dit doet het UWV niet als er sprake is van verzachtende omstandigheden – de zogenaamde deugdelijke grond – waardoor u niet aan de re-integratieverplichtingen hebt kunnen voldoen. UWV heeft aangegeven dat er in bepaalde situaties sprake kan zijn van verzachtende omstandigheden, waardoor de loonsanctie niet zal worden opgelegd. Graag geef ik hierbij een kort overzicht waaruit blijkt wanneer er al dan niet sprake kan zijn van dergelijke omstandigheden.

Verzachtende omstandigheden

 • Een verplichte tijdelijke bedrijfssluiting in verband met corona. Als de werknemer dan niet intern geplaatst kan worden, moet u op zoek naar externe herplaatsing en moet u de toezegging doen dat u de werknemer weer intern zult herplaatsen als uw bedrijf weer heropend zal worden.
 • Als u geen uitvoering hebt kunnen geven aan (onderdelen van) een traject in het tweede spoor vanwege corona, dan kan dit traject voor deze onderdelen tijdelijk opgeschort worden. Het plan van aanpak met betrekking tot het traject in het tweede spoor zult u moeten heroverwegen en zo nodig ook moeten bijstellen.
 • Als uw werknemer het passende werk fysiek noch bij u noch bij een derde kan uitvoeren. Bijvoorbeeld door het wegvallen van het werkaanbod van u als werkgever of het feit dat u onvoldoende ondersteuning op de werkplek kunt bieden door een coronamaatregel.

Het ontbreken van verzachtende omstandigheden

 • Het UWV gaat ervan uit dat u een onderzoek in het kader van het eerste spoor gewoon kunt uitvoeren. Dit kan eventueel in aangepaste vorm. De tip is dan ook het onderzoek inderdaad uit te voeren om een loonsanctie te voorkomen.
 • Het UWV gaat er verder van uit dat het tweede spoor zoveel als mogelijk kan worden voortgezet. De dienstverlening van re-integratiebureau’s kan ook meestal op afstand georganiseerd worden. Uiteraard tenzij de omstandigheden zoals ik hiervoor beschreef zich voordoen.
 • Dreigende betalingsonmacht vanwege corona. Hoe begrijpelijk ook, dit kan niet gelden als een rechtvaardigingsgrond voor onvoldoende inspanningen. Het UWV gaat ervan uit dat de werkgever gecompenseerd wordt door de NOW-regeling.

Zorgvuldigheid bij opleggen loonsanctie

Voordat een loonsanctie daadwerkelijk aan de werkgever kan worden opgelegd, vraagt het UWV een bindend advies aan de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC). De LLC toetst of de op te leggen loonsanctie redelijk is, of deze ook voldoende gemotiveerd is en of er is voldaan aan verplichte procedures, zoals hoor- en wederhoor. ook de LLC zal bij deze toets rekening houden met de invloed die de coronamaatregelen op de inspanningen van de werkgever heeft gehad en dus met de verzachtende omstandigheden.

Mijn tip is om de impact van de coronamaatregelen op het re-integratieproces uitgebreid te documenteren en mee te nemen in het re-integratie verslag. Het UWV (en de LLC) zal dit dan bij de beoordeling meenemen.

Deskundigenoordeel aanvragen in corona-periode

Ook tijdens de corona-periode kunt u de re-integratie inspanningen laten toetsen. Er kan dus een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Deze worden op dit moment zoveel mogelijk schriftelijk en op afstand door het UWV uitgevoerd. Het UWV is zich ervan bewust dat het niet in alle gevallen mogelijk is (geweest) om tot een inhoudelijk oordeel te komen in het kader van het deskundigenoordeel. Daarom stelt het UWV nu dat u bij een latere beoordeling van het re-integratieverslag niet verweten zal worden dat er bij vertraging of het stil komen liggen van de re-integratie geen deskundigenoordeel is aangevraagd. Mijn tip is om dat in de gaten te houden.

Advies

Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat de coronamaatregelen niet als excuus kunnen worden gebruikt om niet zorgvuldig uitvoering te geven aan de re-integratieverplichtingen. U moet actief blijven nadenken over hoe uw arbeidsongeschikte werknemer wel kan worden gere-integreerd. Hieronder een aantal tips:

 • Zorg voor regelmatig coronaproof contactmomenten, al dan niet via zoom of teams;
 • Laat de werknemer zoveel als mogelijk werkzaamheden vanuit huis verrichten als dat kan;
 • Als de werknemer niet naar kantoor kan of durft te komen, maak dan afspraken over het aanleveren/ophalen van werk bij de werknemer thuis. Faciliteer uw werknemer zoveel als mogelijk is en wat van u verwacht mag worden;
 • Als op dit moment re-integreren in het eerste spoor niet lukt, zoek dan naar mogelijkheden in het tweede spoor.
 • Volg de tips van het UWV en leg de verzachtende omstandigheden vast.

Omdat de situatie en omstandigheden niet zwart-wit zijn, kan ik mij voorstellen dat u behoefte heeft aan overleg. Bel of mail gerust.

Henriëtte van Baalen[email protected] | 06-50 66 71 31

Met dank aan Sietske Bremmer, student-stagiaire

 


 

Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?