Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Corporate Governance Code 2022 (deel 3) – Diversiteit en inclusie

Eveline Bakker

12 juni 2023 - 2 minuten leestijd

Bij de nieuwe Corporate Governance Code 2022 is een duurzame lange termijn aanpak centraal gesteld. Dat geldt niet alleen voor het bestuur van de onderneming, maar ook van aandeelhouders wordt verwacht dat zij het belang van duurzame lange termijn aanpak van de vennootschap onderkennen. In deze blogserie bespreken we de belangrijkste wijzigingen in de Corporate Governance Code. In dit deel staat diversiteit en inclusie centraal.

In de Corporate Governance Code is opgenomen dat de onderneming een beleid met betrekking tot diversiteit en inclusie (D&I-beleid) dient op te stellen. Diversiteit betreft volgens de Code alle aspecten en persoonskenmerken waarop mensen van elkaar verschillen, waaronder geslacht en genderidentiteit, leeftijd, etniciteit, arbeidshandicaps en seksuele oriëntatie. Inclusie heeft volgens de Code betrekking op het vermogen van een organisatie om een cultuur te scheppen waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Werknemers krijgen hierdoor ongeacht hun identiteit dezelfde kansen. Ook draagt dit bij aan de diversiteit in doorstroming van werknemers naar de top van de onderneming. Inclusie betreft tot slot ook de sociale veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen een onderneming.

Het opstellen van het D&I-beleid begint met bewustwording van en inzicht in de instroom, doorstroom en retentie van werknemers van de onderneming. Daarnaast moeten er doelstellingen worden gecreëerd. Een onderneming kan bijvoorbeeld een quotum met betrekking tot het aantal vrouwen in het bestuur of de raad van commissarissen hanteren. Het D&I-beleid heeft als doel om concrete, passende en ambitieuze doelen te stellen waarmee een goede balans in genderdiversiteit en andere relevante aspecten wordt bereikt. Deze doelen moeten in ieder geval betrekking hebben op het bestuur, de raad van commissarissen en – als deze aanwezig is – het executive committee. Daarnaast zijn de doelen ook van toepassing op een door het bestuur te bepalen categorie werknemers met leidinggevende functies (de subtop). Bij de totstandkoming van het D&I-beleid is ook een rol weggelegd voor de medezeggenschap.

In de corporate governance verklaring legt de onderneming verantwoording af van het D&I-beleid. In deze verklaring wordt in ieder geval ingegaan op:

  • de doelen zoals opgenomen in het D&I-beleid;
  • het plan om deze doelen te bereiken;
  • de resultaten van het D&I-beleid in het afgelopen boekjaar;
  • inzicht in de instroom, doorstroom en retentie van werknemers;
  • de samenstelling qua geslacht van het bestuur, de raad van commissarissen, het executive committee en de subtop.

Als een doel niet is behaald, dient de onderneming volgens de Code in de verklaring toelichten waarom het doel niet is behaald, welke maatregelen er worden genomen en op welke termijn deze maatregelen worden genomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met Eveline Bakker, advocaat Ondernemingsrecht.

Ook interessant?