Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren

26 juni 2017 - 2 minuten leestijd

Kritiek op intercollegiaal gedrag, gebrek aan zelfkritiek en communicatie. Individueel coachingtraject = verbetertraject

Het hof heeft in deze kwestie uitgemaakt dat disfunctioneren niet per se hoeft te zien op de hoofdwerkzaamheden van een medewerker. Het kan ook zijn dat het disfunctioneren uitsluitend ziet op het gedrag en de wijze van communiceren, wat een negatieve uitwerking heeft op de samenwerking met collega’s. Uiteraard is het wel van belang dat er een gedegen verbetertraject heeft plaatsgevonden. Wat was er aan de hand?

Werkneemster, een specialist, is sinds 1992 in dienst bij werkgever. Sinds 2004 zijn er communicatieproblemen met werkneemster. Vanaf 2008 is werkneemster aangesproken op haar klaaggedrag, gebrek aan zelfkritiek, intercollegiale gedrag en manier van communiceren. Op advies van een visitatiecommissie is in 2008 een groepstraject individueel functioneren medisch specialisten gestart. Uitkomst van dit traject was dat er grote spanningen waren tussen werkneemster en een paar collega’s.

De coach van het traject heeft werkgever dan ook geadviseerd om een individueel coachingstraject te starten met werkneemster voor een half jaar, waarin werkneemster moest gaan werken aan haar communicatie, gedrag en omgaan met kritiek/zelfreflectie. Dit traject is in juni 2015 van start gegaan, nadat werkgever bij werkneemster had aangedrongen op een coaching- en verbetertraject en waarbij het eindrapport als nulmeting gold. In april 2016 heeft de coach in het eindrapport onder andere aangegeven dat werkneemster geen blijk had gegeven van inzicht in het effect van haar communicatie op haar omgeving. Het coaching traject is vervolgens met werkneemster geëvalueerd.  Nadat de werkgever aan werkneemster het voornemen had geuit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, meldde werkneemster zich ziek. Hierop heeft werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend.

De kantonrechter heeft het verzoek van werkgever toegekend, onder betaling van de transitievergoeding aan werkneemster. De werkneemster is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan.

Het hof oordeelt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden. Werkneemster heeft niet laten zien dat zij bereid is geweest te onderzoeken in hoeverre zij zelf een aandeel heeft gehad in de verstoorde communicatie en verstandhoudingen. Volgens het hof gaat het niet alleen om de technische vakbekwaamheid van werkneemster als arts, maar ook om de tot het beroepsprofiel van een medisch specialist behorende communicatie- en gedrags-competenties die vereist zijn voor een goede samenwerking. Het coaching traject diende volgens het hof gezien te worden als een verbetertraject – waar werkneemster op is gewezen en  waarbij zij in de gelegenheid is gesteld haar functioneren te verbeteren – en die zelfs langer heeft geduurd dan het door de coach geadviseerde half jaar. De verzoeken van werkneemster worden dan ook afgewezen.

Tip: indien er communicatie- en/of gedragsproblematiek speelt met een medewerker, dan is het van belang dat de medewerker daarop wordt aangesproken en daarbij:

  1. Een individueel coaching-traject wordt gestart, dat tevens geldt als verbeter-traject en dit ook als zodanig aan de medewerker wordt bevestigd.
  2. De medewerker voldoende tijd krijgt om zijn gedrag/wijze van communiceren (disfunctioneren) te verbeteren.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?