Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Intrekken voornemen tot gunnen toelaatbaar?

1 oktober 2010 - < 1 minuten leestijd

Een van de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht is dat het een aanbestedende dienst vrij staat om een aanbesteding weer in te trekken. Dit, mits de opdracht nog niet definitief is gegund en voor het intrekken van de procedure gegronde redenen aanwezig zijn. Deze redenen kunnen gelegen zijn in de noodzaak om wijzigingen aan te brengen in het bestek of wanneer er wezenlijke gebreken kleven aan de aanbestedingsprocedure.

Onlangs heeft de voorzieningenrechter Den Haag zich gebogen over de vraag wanneer de fouten die zijn gemaakt in een aanbestedingsprocedure zodanig zijn dat tot intrekking mag (en misschien zelfs wel moet) worden overgegaan.

Na het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande mededeling, maakte een aanbestedende dienst haar voornemen tot gunnen bekend. Na deze bekendmaking ontdekte de aanbestedende dienst dat er in de procedure zodanige fouten zijn gemaakt dat er mogelijk strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Om deze reden trok de dienst het voornemen in en ging over tot heraanbesteding. De ‘bijna’ winnende inschrijver startte een procedure en vorderde gunning van de opdracht.

De voorzieningenrechter oordeelde dat aan de inschrijving van de ‘bijna’ winnende inschrijver een ondertekeningsgebrek kleefde. Als gevolg hiervan voldeed de inschrijving niet aan de ‘formele eisen van de procedure’, hierdoor had de aanbestedende dienst niet zonder voorafgaande mededeling het onderhandelingstraject mogen ingaan. Deze procedure is namelijk slechts toegestaan wanneer is voldaan aan de vereisten genoemd in de aanbestedingsregels. De aanbestedende dienst had dus de keuze tussen onderhandelingen ná voorafgaande mededeling of heraanbesteding.

Wanneer een aanbestedende dienst in tegenstelling tot hetgeen de wet voorschrijft een verkeerde procedure volgt, is sprake van een gebrek dat intrekking van de aanbesteding rechtvaardigt.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?