Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Verrekening van schade door sturen WhatsApp berichten onder werktijd met loonvordering

28 november 2016 - 2 minuten leestijd

Tegenwoordig maken veel werknemers gebruik van een zakelijke mobiele telefoon. Helder beleid waarin privégebruik van deze telefoon tot een minimum wordt beperkt is van groot belang. Uit de volgende situatie blijkt echter dat daarnaast privégebruik van zakelijke mobiele telefoons kan resulteren in het ‘ten onrechte’ ontvangen van loon.

De werknemer heeft na beëindiging van zijn dienstverband een loonvordering ingesteld wegens niet genoten verlofuren en uitbetaling daarvan. Volgens werkgever is hij echter niets meer aan werknemer verschuldigd, wegens onverschuldigd betaald loon. Werknemer heeft namelijk onder werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid WhatsApp-berichten – allen van emotionele aard – gewisseld met verschillende dames. Voor werkgever is duidelijk dat door het versturen en ontvangen van de grote hoeveelheid WhatsApp berichten, werknemer niet heeft gewerkt en ten onrechte loon heeft ontvangen. Werknemer heeft bovendien in strijd gehandeld met de in het bedrijf geldende regels, waarin is bepaald dat ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen slechts incidenteel en beperkt mogen worden gebruikt voor privédoeleinden.

De kantonrechter overweegt dat werkgever geen loon hoeft te betalen aan werknemer over de periode waarin werknemer geen arbeid heeft verricht. Feit dat werknemer veelvuldig gebruik heeft gemaakt van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd, komt voor zijn rekening. Werkgever heeft hierdoor schade geleden. Ook heeft werknemer in strijd gehandeld met de binnen het bedrijf geldende regels.

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat werkgever ten minste een deel van het loon niet verschuldigd is. De kantonrechter schat de schade die de werkgever heeft geleden. Daarbij gaat de kantonrechter uit van een aantal minuten per bericht dat is gestuurd, maal het aantal verzonden berichten. Dit getal wordt vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag van werknemer. De uitkomst wordt vervolgens – bij wijze van verrekening – in mindering gebracht op de loonvordering van werknemer.

Kortom, er zitten grenzen aan het privégebruik van mobiele telefoons die aan werknemers ter beschikking worden gesteld. Privégebruik kan leiden tot onverschuldigd betaald loon.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten!

Ook interessant?