Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Schade wegens wanprestatie door overheid: naar de burgerlijke rechter

11 augustus 2011 - 2 minuten leestijd

Met de gemeente Zoetermeer was afgesproken dat deze zich zou inspannen om de een bestemmingsplan op te stellen c.q. aan te passen, zodat distributiecentrum, kantoren en factory outlet voor Etam c.s. gerealiseerd konden worden. Ook was een boetebeding opgenomen. Etam c.s. stelde dat de gemeente tekort is gekomen in de nakoming van de overeenkomst en vordert schadevergoeding als ook betaling van de boete.

In haar arrest van 8 juli 2011 oordeelt de Hoge Raad dat voor zover de overeenkomst een verplichting meebrengt om publiekrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen, de overeenkomst het karakter heeft van een bevoegdhedenovereenkomst. Voor nakoming daarvan dient men zich te wenden tot de bestuursrechter. De bestuursrechter toetst of het voorliggende besluit, bijvoorbeeld de weigering aanpassing c.q. wijziging bestemmingsplan, dient te worden vernietigd wegens strijd met de wet en/of algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Echter, de bestuursrechter toetst niet of het overheidslichaam toerekenbaar tekort is geschoten in de naleving van de op zich genomen verplichting in de gesloten privaatrechtelijke overeenkomst. De vernietiging door de bestuursrechter verplicht dan ook alleen tot vergoeding van schade die door het vernietigde besluit is geleden en niet de schade die is ontstaan door de wanprestatie. In het geval dat sprake is van vernietiging van het overheidsbesluit om andere redenen dan de strijd van de overeenkomst, bijvoorbeeld wegens de belangen van derden of de algemene belangen die bij het overheidsbesluit zijn betrokken, komt de bestuursrechter niet toe aan een oordeel over de gestelde strijd met de overeenkomst.

De Hoge Raad oordeelt dan ook dat voor een schadevergoeding wegens niet nakoming van een contractuele verplichting, een directe gang naar de burgerlijke rechter mogelijk is. Bovendien brengt dat volgens de Hoge Raad mee dat de formele rechtskracht van een overheidbesluit niet in de weg hoeft te staan aan de mogelijkheid dat de burgerlijke rechter oordeelt dat het overheidsbesluit niet aan de overeenkomst voldoet. De Hoge Raad vernietigt dan ook het eerdere vonnis van het Hof, waarin was geoordeeld dat de formele rechtskracht van het bestemmingsplan en de voor het betreffende gebied afgegeven bouwvergunningen in de weg zou staan aan de vordering van Etam c.s. tot schadevergoeding wegens wanprestatie. (Bron: www.rechtspraak.nl, LJN: BP3057.)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?