Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

29 juni 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 14 juni 2011 heeft Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijzonder kondigt zij de komst aan van de Algemene maatregel van bestuur Ruimte (Amvb) en van een wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De Amvb Ruimte is er op gericht om nationale belangen te laten doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. De wijziging van de Wro zal moeten zorgen voor een wettelijke verankering van het provinciaal medebewind en de ontheffing. Provinciaal medebewind behelst de mogelijkheid tot uitwerking van regels op provinciaal niveau middels een algemene maatregel van bestuur. De ontheffing is bedoeld om in niet voorziene bijzondere situaties toch te kunnen afwijken van vastgestelde ruimtelijke ordeningsregels. Dat is alleen het geval indien de verwezenlijking van gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk beleid in verhouding tot de met die bepalingen te dienen provinciale of nationale belangen onevenredig wordt belemmerd. In de Amvb Ruimte zijn  voor deze verankering nog bepalingen inzake de Ecologische Hoofdstructuur en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde opgenomen. Voor de inwerkingtreding van deze bepalingen van de Amvb Ruimte is echter vereist dat eerst het wetsvoorstel voor wijzing van de Wro in werking zal zijn getreden. Op 30 juni 2011 worden de stukken ter inzage gelegd. (Bron: Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk: IenM/BSK-2011/89644 d.d. 14 juni 2011 op www.rijksoverheid.nl).

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?