Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Werkgever mocht ongetekende cao toch volgen!

Ernst van Win

28 januari 2014 - 2 minuten leestijd

Tussen vakbonden CNV en FNV enerzijds en werkgevers anderzijds vond overleg plaats over een nieuwe cao. Gedurende de onderhandelingen wordt door FNV onder meer voorgesteld om met het wegvallen van loonschaal B1 aan te sluiten bij een andere loonschaal. Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt en de inhoud wordt vastgelegd in een document met de naam “onderhandelingsresultaat”.

Onderdeel daarvan was onder meer dat het salaris- en functiegebouw zou veranderen, maar dat dit voor de huidige werknemers geen gevolgen zou hebben. De bedoeling was dat dit een standaard cao zou worden. Nadien wordt overleg gevoerd over de tekst van de cao. In de eerste versie staat nog de verwijzing naar de betreffende loonschaal, maar in de laatste versie is dit geschrapt door de werkgevers. De vakbonden hebben daar geen bezwaar tegen gemaakt. Zoals te doen gebruikelijk in deze branche pleegt ook deze cao niet te worden ondertekend. Als gevolg daarvan is de cao niet aangemeld bij het ministerie van sociale zaken en heeft het ook niet de status van cao gekregen.
In de arbeidsovereenkomsten met de werknemers wordt echter wel verwezen naar de cao. De werkgever past ook de (lagere) salarisschalen toe. FNV vordert toepassing van de (hogere) loonschaal B1 die in de conceptversie van het onderhandelingsresultaat nog was opgenomen, maar niet in de definitieve tekst van de cao stond. Er zou geen overeenstemming zijn bereikt over de tekst op dit punt.

Ondanks dat er juridisch geen cao bestond, de cao was immers niet ondertekend en aangemeld, was het volgens de kantonrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om van de werkgever te verlangen de gemaakte afspraken uit de cao-tekst niet uit te voeren. De onderhandelingen die tussen de cao-partijen waren gevoerd, het onderhandelingsresultaat dat de rechter op grond van Haviltex uitlegt, leiden tot de conclusie dat FNV gehouden was de cao te ondertekenen. De toepassing door de werkgever van de gewijzigde salaristabellen uit de cao was – ondanks het ontbreken van een ondertekende en op juiste wijze gedeponeerde cao – juist. De vorderingen van FNV zijn afgewezen.


Maaike Wetting, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?