Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij 65-jarige leeftijd

29 november 2011 - < 1 minuten leestijd

De kantonrechter te Utrecht heeft onlangs geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst niet van rechtswege was geëindigd toen de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikte.

Het gaat in deze zaak om wat werkgever en werknemer hierover hebben afgesproken. In de betreffende zaak was werkgever niet aan een cao gebonden en beriep hij zich op het Arbeidsvoorwaardenreglement dat een pensioenontslag beding bevat. Voor de toepasselijkheid van het Arbeidsvoorwaardenreglement is echter vereist dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het incorporeren ervan in de arbeidsovereenkomst. Het Arbeidsvoorwaardenreglement moet dan aan werknemer ter hand zijn gesteld en werknemer moet niet alleen de inhoud van het reglement kennen maar daarmee ook expliciet hebben ingestemd. Werknemer stelt dat dit niet het geval is. Het Arbeidsvoorwaardenreglement is hem niet ter hand gesteld en hij heeft zich daarmee niet akkoord verklaard.

De kantonrechter oordeelt dat uit het feit dat werknemer gebruik heeft gemaakt van regelingen uit het Arbeidsvoorwaardenreglement, werkgever niet mag afleiden dat werknemer akkoord ging met het pensioenontslagbeding. Volgens de kantonrechter zijn partijen daarom niet met elkaar overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensiongerechtigde leeftijd van rechtswege eindigt. Daarbij komt dat het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft, zodat voorafgaande opzegging nodig is.

Werkgever had ook nog gesteld dat het binnen de onderneming gebruikelijk is dat werknemers na het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet in dienst blijven. De kantonrechter oordeelt dat naast wat gebruikelijk in de onderneming is, ook gekeken moet worden naar wat in de samenleving als geheel gebruikelijk is. Nu de AOW-leeftijd verhoogd wordt, is de maatschappelijke tendens juist op doorwerken gericht.

De rechter komt tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en wijst de vordering van werknemer toe.

Barbara van Dam, paralegal

Ook interessant?