Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Eenvoudig herstelbare gebreken in aanbesteding?

1 april 2010 - 2 minuten leestijd

Op grond van de gunningsleidraad voor de aanbesteding van een nieuw gemeentekantoor moest het inschrijfformulier met een aantal bijlagen in één envelop en de aan de inschrijving ten grondslag liggende begroting in een andere envelop worden ingediend. Bij opening van de enveloppen blijkt dat de inschrijver met de laagste inschrijving het inschrijfformulier niet in de eerste envelop maar samen met de begroting in de tweede envelop heeft ingediend. Bovendien is het inschrijfformulier niet volledig ingevuld, bij de verwijzing naar een eerste nota van inlichtingen ontbreekt een datum en er wordt niet verwezen naar de tweede nota van inlichtingen. Hoewel de inschrijver elders op het inschrijfformulier ook heeft verklaard de aanbieding te doen met inachtneming van “de nota(‘s) van inlichtingen” verklaart de gemeente de inschrijving om die reden ongeldig.

Of gebreken -en dus ook deze gebreken- mogen worden hersteld moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers en het transparantiebeginsel. Het eerste beginsel beoogt een gezonde mededinging te bevorderen en vereist dat voor alle inschrijvers dezelfde voorwaarden moeten gelden, het tweede beginsel beoogt het risico van willekeur uit te bannen.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelt -in zijn op 29 maart jl. gepubliceerde uitspraak- dat uit oogpunt van gelijkheid en transparantie niet valt in te zien dat de inschrijver door het indienen van het inschrijfformulier in de verkeerde envelop een voorsprong in de mededinging heeft gekregen. Die (tweede) envelop was tijdens de aanbesteding direct -met instemming van alle partijen- geopend. De mededinging werd hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed.

Evenmin heeft de inschrijver een voorsprong in de mededinging gekregen door het niet vermelden van de datum van de eerste nota van inlichtingen en het niet noemen van de tweede nota van inlichtingen. De inschrijving is daardoor inhoudelijk immers niet gewijzigd.

In beide gevallen is, doordat aan de concurrentiepositie van de overige inschrijvers geen afbreuk is gedaan, sprake van een eenvoudig te herstellen gebrek. Zou deze inschrijver -daarentegen- wel alle bijlagen en de begroting hebben ingediend maar hebben verzuimd ook het inschrijfformulier in te dienen, dan zou niet langer sprake zijn van een eenvoudig te herstellen gebrek.

Zou de inschrijver in staat worden gesteld het inschrijfformulier na te zenden, dan zou zij wel een voorsprong in de mededinging kunnen krijgen. Immers zou zij dan al bekend (kunnen) zijn -en rekening kunnen houden- met de aanbiedingen van de overige inschrijvers.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht: Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?