Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Prinsjesdag 2013 en de Miljoenennota : Gevolgen in het arbeidsrecht

19 september 2013 - 3 minuten leestijd

Naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota is het positieve nieuws dat ondanks de aangekondigde bezuinigingen en lastenverzwaringen voor het komende jaar, de economie weer licht gaat groeien. Gelet op de extra bezuinigingen van 6 miljard is wel het groeipercentage door het CPB van de eerder aangekondigde 0,75 naar 0,50 procent bijgesteld.

De belangrijkste gevolgen van deze bezuinigingen en lastverzwaringen zijn een daling van de koopkracht en een toename van de werkloosheid. Het door het CPB voor het komende jaar voorspelde aantal van totaal 685.000 werklozen is ongekend hoog en heeft zich sinds de jaren 80’ niet meer voorgedaan. Ondanks alle maatregelen die het Kabinet neemt voor 2014 zal het begrotingstekort oplopen tot 3,3%. Er is dus sprake van een overschrijding van de volgens de Europese Richtlijnen vastgestelde grens van 3%.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Eén ontslagroute
Met als doel meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt te creëren komt er nu, afhankelijk van de reden van ontslag, één ontslagroute. De bedoeling is om sneller zekerheid aan werknemers en werkgevers te bieden. Ook is het streven om de ontslagvergoeding geleidelijk omlaag te brengen. De uitwerking hiervan moeten we afwachten, maar wij gaan er van uit dat dit conform de plannen uit het Sociaal Akkoord is. Daarnaast zal het Kabinet vanaf 1 januari 2015 verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken en schijnconstructies tegen te gaan.

WW
De hervorming van de WW ziet op van-werk-naar-werkbegeleiding en een beperking van de maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW. De hervormde WW moet bijdragen aan een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt na werkloosheid. Het doel is mensen langer voor de arbeidsmarkt behouden en de (langdurige) werkloosheid terug te dringen.

AOW
De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd naar 66 in 2018 en 67 in 2021 en vervolgens aan de levensverwachting gekoppeld. Tegelijkertijd wordt het fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen versoberd en beperkt tot een inkomen van 100 duizend euro.
(Semi-)Ambtenaren

Bij het ministerie van Defensie worden, bovenop de eerder 12.000 wegbezuinigde functies, 700 tot 900 mensen gedwongen ontslagen. Echter, door de overheid wordt geen nullijn gehanteerd. Sinds 2010 zijn de salarissen van de meeste overheidsdienaren bevroren. Door de inflatie betekent dat in de praktijk een forse koopkrachtdaling. Het kabinet heeft nu ruimte gecreëerd om de nullijn voor komend jaar van tafel te halen.

Fiscale maatregelen

Afschaffing stamrechtvrijstelling
Een werknemer kan ervoor kiezen een ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrechtverzekering of stamrecht-BV. Het voordeel is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt uit deze stamrechtconstructie. De belastingheffing kan dus tot een moment in de toekomst worden uitgesteld, bijvoorbeeld na het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast heeft de werknemer een tariefvoordeel, omdat de uitbetaling in kleine gedeeltes zal plaatsvinden. De vergoeding komt dus niet in één keer in de belastingheffing terecht. De stamrechtvrijstelling komt per 1 januari 2014 te vervallen. Een ontslagvergoeding wordt dus op het moment van verkrijging direct belast. Voor bestaande stamrechtconstructies gaat tijdelijk een voordelig tarief gelden, zodat het aantrekkelijk wordt om de ontslagvergoeding in één keer op te nemen.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk
Ook zijn er fiscale en arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen met als doel de lasten van de bezuinigingen eerlijker te verdelen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd en inkomensafhankelijk afgebouwd. In de praktijk betekent dat in 2014 de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting tot het einde van de derde tariefschijf worden afgebouwd. Voor 2015 en verder vervalt de boven grens van de  afbouw. Deze maatregel wordt in de jaren 2014 tot en met 2016 gefaseerd ingevoerd, waarbij in 2014 een afbouw van 2% geldt oplopend tot 3,05% vanaf 2016. Het basisbedrag van de algemene heffingskorting wordt als gevolg van deze maatregelen in een periode van vier jaar verder verhoogd met € 157 in totaal.

Arbeidskorting nihil voor hoge inkomens
Ook de arbeidskorting wordt inkomensafhankelijk gemaakt. De arbeidskorting is de heffingskorting voor alle werkende mensen die bij de berekening van de inkomensbelasting en premie volksverzekering wordt toegepast. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting hangt in beginsel af van de leeftijd en van de hoogte van het arbeidsinkomen. Voor de hoogste inkomens wordt vanaf volgend jaar de arbeidskorting afgebouwd naar nul. Met ingang van 2017 bedraagt de arbeidskorting vanaf een inkomen van circa € 110.000 nihil. In de praktijk heeft deze maatregel voor degenen met de hoogste inkomens tot gevolg dat zij meer inkomensbelasting en een hogere premie volksverzekeringen moeten betalen.
(Bron: Nota over de toestand van Rijk’s financiën, TK 2013-2014 33 750 en www.rijksoverheid.nl)

Voor vragen kunt u terecht bij team Arbeidsrecht.

Fadjar Schouten, advocaat arbeids- en bestuursrecht

Ook interessant?