Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Nieuwe lijn motivering door bestuursrechter bij bepalen hoogte Wav boete

13 augustus 2013 - 2 minuten leestijd

Met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  is het  boetemaximum voor overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen fors verhoogd. Bij inwerkingtreding per  1 januari 2013 is het boetemaximum voor natuurlijke personen van € 11.250 en voor rechtspersonen van € 45.000,- voor iedereen verhoogd naar € 78.000,- en bij recidive naar € 152.000,-. Bij een als ernstig aangemerkte overtreding kan de totale boete zelfs oplopen tot maximaal € 230.000,-.

Uit onlangs gepubliceerde uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) blijkt evenwel dat voor de afstemming van de hoogte van de bestuurlijke boete ten aanzien van de evenredigheidstoets een zorgvuldige motivering is vereist. In de betreffende uitspraken toetst de Afdeling de hoogte van de boete nadrukkelijk aan de in artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gestelde eisen. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete moet rekening worden gehouden met de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de  omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Op grond van artikel 6 EVRM zal ook rekening moeten worden gehouden met de omstandigheden, veelal financiële,  waarin de overtreder verkeert.

Aan de hand van deze toetsing komt de Afdeling in deze uitspraken tot het oordeel dat gelet op het samenstel van feiten en omstandigheden de minister onvoldoende heeft gemotiveerd dat bij het opleggen van de boete aan de eisen van artikel 5:46 Awb is voldaan. Ook is van belang dat in alle uitspraken geen sprake is geweest van het behalen van  financieel voordeel door de overtreder. Om die reden kan volgens de Afdeling niet gezegd worden dat de opgelegde boete in het licht van de met Wav beoogde doelstellingen in lijn is met de in artikel 5:46 Awb neergelegde eisen.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit stukje, kunt u contact opnemen met Henriëtte van Baalen, advocaat/partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Bronnen:  uitspraken van AbRvS d.d. 17 mei 2013 (LJN:BZ7772) gepubliceerd in AB 2013/223, d.d. 1 mei 2013 (LJN: BZ9068), gepubliceerd in AB 2013/2013 en d.d. 22 mei 2013 (LJN: CA0649 en CAO712), gepubliceerd in respectievelijk NJ 2013/224 en AB 2013/225.

Ook interessant?