Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Regels voor bodemenergiesystemen gewijzigd

Arjen van Rijn

8 augustus 2013 - 2 minuten leestijd

Op 1 juli 2013 is het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking getreden. In dit besluit worden nieuwe regels gesteld voor het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. Daartoe zijn een aantal besluiten gewijzigd waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Waterbesluit en het Besluit omgevingsrecht.

Deze bodemenergiesystemen, ook wel warmte-koudeopslag (WKO) genoemd, worden gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen of kassen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen door middel van in de bodem opgeslagen energie. Er zijn twee soorten systemen te onderscheiden: open en gesloten systemen. Het verschil hiertussen is kortweg het wel en niet in open verbinding staan met het grondwater.

Met het wijzigingsbesluit beoogt de regering de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren. De toepassing van bodemenergiesystemen zou tot energiebesparing en daarmee tot vermindering van de uitstoot van CO2 moeten leiden. Het kan echter ook negatieve effecten hebben op de ondergrondse omgeving, dus moet de toepassing ervan ook gereguleerd worden.

Tot deze wijziging waren er nog geen regels voor gesloten systemen, terwijl voor open systemen al een watervergunningplicht gold. Om voor beide systemen een gelijk speelveld te creëren worden de gesloten systemen nu ook gereguleerd. Zo wordt “het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem” opgenomen in het activiteitenbesluit, waardoor deze activiteit meldingsplichtig wordt. Voor grote gesloten bodemsystemen (>70 kW vermogen) wordt daarbij de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verplicht gesteld. Dit komt kortweg neer op toestemming vooraf van het bevoegd gezag voordat een dergelijk systeem geïnstalleerd mag worden.

Deze vergunningplicht zal bovendien ook voor kleine gesloten systemen gaan gelden in zogenaamde interferentiegebieden. Dit zijn speciaal door gemeente of provincie bij verordening aan te wijzen gebieden om doelmatig gebruik van bodemenergie te bevorderen en dus negatieve interferentie van verschillende bodemenergiesystemen te voorkomen.

Ten behoeve van open bodemsystemen zijn ten slotte de tot voor kort uiteenlopende provinciale voorschriften geüniformeerd. Tevens is de watervergunningprocedure verkort van 6 naar 2 maanden, met als doel de betere inpassing ervan in bouwprojecten.

Graag adviseren wij u. Voor al uw vragen betreffende inrichtingen of een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Vastgoed- en Bestuursrechtteam van De Clercq.

Simon Olierook, advocaat vastgoed- en bestuursrecht

Ook interessant?