Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

De Omgevingswet komt eraan

Per van der Kooi

13 december 2012 - 2 minuten leestijd

Op het gebied van het omgevingsrecht kan onze wetgever maar moeilijk stilzitten. Er is geen ander domein in het recht waarin fundamentele wetswijzigingen elkaar zo snel opvolgen. Na de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 staat nu de Omgevingswet op stapel.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hoopt in april 2013 een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen.Hoe komt de Omgevingswet eruit te zien? Wat staat erin? In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering een tipje van de sluiter opgelicht. Drie elementen springen in het oog.

Allereerst – en niet onomstreden – het idee om het bestemmingsplan af te schaffen en daarvoor in de plaats de rechtsfiguur van de omgevingsverordening te introduceren. Het idee is dat iedere gemeente straks voor haar hele gebied een omgevingsverordening vaststelt, waarin alle voorschriften voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Niet alleen de juridisch-planologische voorschriften, maar ook voorschriften met betrekking tot milieu, geluid, bouwen, horeca, bomen, monumenten et cetera. De bedoeling is dat gemeenten een termijn krijgen om deze omgevingsverordening op te stellen. Tot die tijd moet worden volstaan met een bundeling van de vigerende plannen en beheerverordeningen.

Een tweede nieuwe figuur is die van het projectbesluit. Die moet niet worden verward met het projectbesluit, zoals de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening die kende. Het projectbesluit van de Omgevingswet is bedoeld voor grootschalige projecten met een publiek belang, al dan niet geïnitieerd door de overheid. Er komt een lijst van activiteiten, waarvoor sowieso een projectbesluit is vereist. Voor de rest wordt de keuze aan het bestuursorgaan gelaten: of het neemt een projectbesluit of het verleent een omgevingsvergunning.

Zo komen we op het derde punt: de figuur van de omgevingsvergunning, geïntroduceerd in de Wabo, wordt gehandhaafd. Er komen zelfs nog enkele wetten bij waarvan de activiteiten omgevingsvergunningplichtig worden, zoals de Waterwet. Het omgevingsloket, dat vergunningaanvragen digitaal afhandelt, krijgt het dus nog iets drukker. Gelet op het feit dat nog lang niet alle kinderziekten ten gevolge van de invoering van de Wabo zijn opgelost, is het de vraag of het loket dit aan kan. Met name van de coördinerende ambtenaren wordt straks een erg brede kennis gevraagd.

De wetgever haalt verder een streep door de verschillende andere figuren in het huidige omgevingsrecht, zoals structuurvisies, waterplannen en milieubeleidsplannen, om ze te vervangen door één omgevingsvisie. Rijk en provincie zijn verplicht die op te stellen, de gemeenten niet.

Ten slotte wil de regering nog meer gebruik gaan maken van algemene regels, die het aantal te verlenen vergunningen drastisch moet verminderen. Daarbij moet een voorbeeld worden genomen aan het Activiteitenbesluit als pendant van de Wet milieubeheer. De regeldruk vermindert hierdoor, zo wordt gehoopt. Tegelijk is echter voorspelbaar dat handhaving van deze algemene regels weer tot grotere overheidsactiviteit noopt.

Zodra het wetsvoorstel openbaar wordt, zal daaraan aandacht worden besteed op onze site.

Voor vragen kunt u terecht bij het team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Roland Mans, advocaat bestuursrecht

Ook interessant?