Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

3 juli 2012 - 2 minuten leestijd

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de bestuursrechter heeft doorgaans weinig kans van slagen. In de zaak over de winkelopeningstijden in Deventer oordeelt de rechter echter dat dit beroep slaagt.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer heeft de exploitant van een supermarkt een ontheffing verleend van het in de Winkeltijdenwet neergelegde verbod om op zondag geopend te zijn. De ontheffing is voor openstelling op zondag van 16.00-20.00 uur. Naar aanleiding van openstelling van de supermarkt op zondag vanaf 11.00 uur heeft het college de exploitant een last onder dwangsom opgelegd en de verbeurde totale dwangsom van
€ 10.000,- ingevorderd. Nu een concept voor nieuwe gemeentelijke verordening met een verruiming van de zondagopeningstijden ter inzage was gelegd en ook in andere gevallen om die reden is afgezien van het invorderen van de verbeurde dwangsommen moet volgens de exploitant van de invordering van de last onder dwangsom worden afgezien.

Vast komt te staan dat het college inderdaad ten aanzien vijf andere supermarkten heeft afgezien van het invorderen van de reeds verbeurde dwangsommen. Reden daarvoor was dat – gelet op het coalitieakkoord – gestreefd werd naar een verruiming van de mogelijkheden voor openstelling op zondag. Ook was inmiddels de aanpassing van de gemeentelijke verordening gerealiseerd. Om die reden achtte het college het bij nader inzien niet meer redelijk om tot invordering over te gaan. De rechter ziet niet in waarom de motieven die het college hebben gebracht tot deze beslissing  in dit geval voor de exploitant niet zouden gelden. Door in dit geval vast te houden aan invordering van de verbeurde dwangsommen, terwijl daarvan in alle andere gevallen is afgezien, handelt het college in strijd met het gelijkheidsbeginsel. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 15 mei 2012, LJN: BW6629.)

Fadjar Schouten, advocaat vastgoed- en bestuursrecht

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?