Ondernemersrisico?

Aanvankelijk leek minister Wiebes van mening dat het feit dat zzp’ers geen beroep kunnen doen op een financieel vangnet zoals werknemers dat kunnen, voor rekening en risico van zzp’ers behoort te komen. Volgens Wiebes hadden zzp’ers bewust een (financieel) risico genomen door niet te kiezen voor een vast dienstverband.

Dit heeft tot boosheid onder zzp’ers geleid, die zoals in elke financiële crisis, als eerste de pijn voelen.

Inmiddels is op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot steunpakket voor ondernemers, bekend gemaakt dat bijstandsregels voor onder andere zzp’ers, worden versoepeld.

Bijstand voor zzp’ers

Op grond van een tijdelijke regeling, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die nog nader moet worden uitgewerkt, zullen zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, financieel ondersteund worden, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud, tot het sociaal minimum, geldt voor een periode van (in beginsel) drie maanden (tot 1 juni 2020) en hoeft niet terug betaald te worden. Het is de bedoeling dat uitkeringen met  terugwerkende kracht, tot 1 maart 2020, zullen worden toegekend.

Bbz

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een uitkering voor levensonderhoud. Deze uitkering is in beginsel een renteloze lening (afhankelijk van de uiteindelijke winstgevendheid) en wordt verstrekt voor de duur van maximaal 12 maanden.

Voorwaarden Bbz (gevestigde ondernemers, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

  • ‘levensvatbaar’ bedrijf na bijstandsverlening (voldoende inkomsten om te kunnen voortbestaan)
  • minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in het bedrijf (gemiddeld 23,5 uur per week).
  • geen hulp (meer) mogelijk via een bank of een borgstellingsfonds.

(voor pre starters, startende ondernemers en oudere zelfstandigen, gelden andere voorwaarden)

In aanvulling hierop gelden nog de volgende vereisten:

  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Versoepeling bijstandsregels

Om op korte(re) termijn in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering op grond van de Tozo (van maximaal  € 1.500,00 netto  voor gehuwden/samenwonenden of € 1.050,00 netto voor alleenstaanden) komt de vermogens- of partnertoets te vervallen, alsmede de toets op levensvatbaarheid. De gebruikelijke toekenningstermijn van 13 weken zou hierdoor verkort kunnen worden tot minimaal 4 weken. Ook is op grond van deze regeling ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.517,00, tegen een verlaagd rentepercentage (van 2%, waarbij tot 1 januari 2021 niet gestart hoeft te worden met aflossing).

Andere maatregelen

De Belastingdienst heeft ook maatregelen genomen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen die wegens het coronavirus betalingsproblemen hebben. Zo kunnen zzp’ers gebruik maken van een bijzonder uitstel van betaling voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ook kan de te betalen voorlopige aanslag  worden aangepast en wordt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Vragen?

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.