Ingeschreven EU-merk

Als gevolg van de Brexit zullen EU-merken vanaf 1 januari 2021 niet langer beschermd worden in het VK. Ten aanzien van merken die vóór deze datum bij het Europese merkenbureau EUIPO zijn ingeschreven, zal het Britse merkenbureau IPO automatisch een gelijkwaardig nationaal VK-merk creëren en inschrijven. Hiervoor behoeft de rechthebbende van een geldig EU-merk niet te betalen. Het vergelijkbare VK-merk zal dezelfde juridische status hebben als wanneer de houder van een merk dit zelf had gedeponeerd bij het Britse IPO. Het IPO zal in dit geval de originele indieningsdatum van het EUIPO overnemen. Een VK-merk zal geheel onafhankelijk van het EUIPO zijn en kan aldus afzonderlijk daarvan worden aangevochten, toegewezen, vernieuwd of in licentie worden gegeven.

EU-merk in aanvraagperiode

Indien een merkaanvraag bij het EUIPO na 1 januari 2021 nog in behandeling is, vindt geen automatische VK-merkinschrijving door het IPO plaats. Men heeft dan wel de mogelijkheid om binnen 9 maanden, na 1 januari 2021, een aanvraag te doen om een vergelijkbaar VK-merk te registeren. De aanvraag dient betrekking te hebben op hetzelfde handelsmerk waarop de aanvraag bij het EUIPO betrekking had. Is dit het geval, dan zal de indieningsdatum van het merk bij het EUIPO in het Britse merkregister worden overgenomen. Daarnaast zal het IPO de aanvraag volgens de normale procedure in het VK behandelen, waardoor deze zal worden getoetst aan het Britse merkenrecht. Op deze aanvraag zullen de gebruikelijke kosten bij het IPO van toepassing zijn: £170 voor de aanvraag van een merkrecht inclusief één klasse goederen of diensten en voor elke extra klasse £50.

Vernieuwing merkrecht

De inschrijving van een merk heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van het depot. Wil een merkhouder zijn exclusiviteit ten opzichte van dat teken voor de verdere termijnen van 10 jaren behouden, dan zal hij zijn merkrecht moeten vernieuwen. Voor een merkrecht dat verloopt ná 1 januari 2021, zal de merkhouder zowel een vergoeding moeten betalen voor de verlenging van het EU-merk als voor de verlenging van het nieuw ingeschreven VK-merk. De verloopdatum van beide merken wordt namelijk geteld vanaf de dag waarop het EU-depot heeft plaatsgevonden. Een vervroegde betaling voor verlenging bij het EUIPO, zodat een merkhouder geen dubbele vergoeding verschuldigd is, heeft geen effect op het VK-merk. Er zal alsnog voor de vernieuwing van het VK-merk betaald moeten worden. Dit is anders bij de vernieuwing van een EU-merk dat verloopt vóór 1 januari 2021. In dat geval hoeft een merkhouder van een EU-recht geen vergoeding te betalen voor (vernieuwing van) het VK-merk.

Conclusie

De Britten hebben officieel de EU verlaten, wat betekent dat EU-merken na 1 januari 2021 niet langer bescherming genieten in het VK. De IPO en de EUIPO streven naar het behoud van EU-merkrechten met daarbij zo min mogelijk obstakels voor merkhouders. Het merkenrecht is immers een groot goed en het VK heeft er dan ook belang bij dat ingeschreven EU-merkrechten ook ná de Brexit binnen hun grondgebied afdwingbaar blijven. Zie voor de volledige regeling ook de website van de Britse overheid of neem gerust contact op in geval van vragen.

Teun Pouw