Tijdens een vergadering van een VvE van 23 november 2015 zijn besluiten genomen. Verzoekster, die niet ter vergadering aanwezig was, wil een aantal besluiten laten vernietigen. De notulen van de vergadering zijn op 10 december 2015 op de website van de beheerder geplaatst en per e-mail aan de leden gezonden. Het verzoek tot vernietiging is op 11 januari 2016 ingediend.

 

Verzoekster stelt dat zij pas van de besluiten kennis heeft kunnen nemen nadat de notulen op de website van de beheerder waren geplaatst en per e-mail waren verzonden. De VvE stelt zich daarentegen op het standpunt dat zij al op de dag van de vergadering of de dag erna van de besluiten kennis had kunnen nemen. De kantonrechter en het gerechtshof volgen de VvE. Naar hun oordeel hebben eigenaars er belang bij zo spoedig mogelijk te weten of een genomen besluit geldig is. Dat brengt mee dat van een eigenaar mag worden verwacht dat hij/zij zich ten spoedigste vergewist van genomen besluiten.

 

De Hoge Raad kiest voor een praktische insteek en laat dit afhangen van de gebruiken binnen de VvE over de wijze waarop besluiten kenbaar worden gemaakt. Als binnen de vereniging het gebruik geldt dat besluiten onder de leden kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door verspreiding van de notulen, heeft de eigenaar die niet ter vergadering aanwezig was van een genomen besluit kennis kunnen nemen vanaf het moment dat die bekenmaking heeft plaatsgevonden. Als het bekendmaken van besluiten binnen de VvE geen gebruik is, mag van een niet ter vergadering aanwezige eigenaar worden verwacht dat hij/zij moeite doet om kort na de vergadering; de Hoge raad noemt een termijn van een week, kennis te nemen van de genomen besluiten. De termijn van een maand begint dan te lopen na het einde van die week. Als echter de eigenaar al eerder (voorafgaand aan de bekendmaking of voor het einde van de termijn van een week) van de besluiten kennis heeft genomen, vangt de termijn van een maand aan op dat eerdere moment. De VvE zal dat dan wel moeten kunnen bewijzen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over besluiten van de VvE, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.