Coulanceregime

Om te voorkomen dat de hoge WW-premie verschuldigd is per 1 januari 2020 hadden werkgevers tot 1 april 2020 de gelegenheid gekregen om ervoor te zorgen dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor alle vaste werknemers vanaf 1 januari 2020 in de loonadministratie is opgenomen. Het niet tijdig hieraan voldoen zou tot gevolg hebben dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd.

Omdat het in verband met de huidige coronacrisis niet voor alle werkgevers in de praktijk haalbaar zal zijn om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen is besloten om het coulanceregime te verlengen tot  1 juli 2020. Dit coulanceregime, wat van toepassing is op werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Schriftelijkheidsvereiste

Eind 2019 was al duidelijk gemaakt dat niet alleen voldaan wordt aan het schriftelijkheidsvereiste door een schriftelijke door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum, maar dat ook een digitale handtekening, instemming van de werknemer via e-mail of in een HR-systeem volstaat.

Er kan dus volstaan worden met het sturen van een e-mail aan werknemers met daarin de vraag om per e-mail (eventueel via een stemknop) te bevestigen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat dit geen oproepovereenkomst is.

Overwerkregeling

Werkgevers zijn, met terugwerkende kracht, ook een hogere WW-premie verschuldigd als door vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% is overgewerkt. Zeker in sectoren zoals de zorg, waarin door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, heeft de Stichting van de Arbeid verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft in de Kamerbrief over noodpakket banen en economie van 17 maart jl. bevestigd daartoe bereid te zijn en een aanpassing voor te bereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in een nieuwe versie (1.2) van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW., d.d. 18 maart 2020. Ook is in deze versie toegevoegd hoe omgegaan moet worden met overwerk in het geval van de jaarurennorm.