Loyaliteit van de medewerkers

De eerste berichten over de tijdelijke aanpassing van arbeidsvoorwaarden zijn al een feit. Er wordt een beroep gedaan op de loyaliteit van medewerkers. Het begint vaak bij maatregelen als het opnemen van vrije dagen of tijdelijk instemmen met minder werkuren. Ook de (aanvullende) financiële regelingen, zoals bonusregelingen of gratificaties, worden onder de loep genomen. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. Let wel, dit zijn veelal arbeidsvoorwaarden die niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Zwaarwichtige bedrijfseconomische omstandigheden kunnen dit anders maken als er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Toch is ook dan eenzijdige wijziging niet altijd toegestaan.

Betrek de medewerkers én de medezeggenschap tijdig bij dit soort initiatieven en trajecten. Dat kan leiden tot meer begrip en draagvlak bij de medewerkers en dus mogelijk (tijdelijke) instemming met voorgestelde maatregelen.

Werktijdverkorting

Als dergelijke maatregelen onvoldoende ruimte bieden, bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om werktijdverkorting aan te vragen. Met deze regeling wordt beoogd de gevolgen voor het tijdelijk te kort aan werk op te vangen. De oorzaak voor dit tijdelijke tekort moet dan wel zijn ontstaan door buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. De zogenaamde corona-uitbraak zal als zo’n buitengewone gebeurtenis kunnen worden gezien.

Een werkgever kan bij het ministerie van SZW een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Deze vergunning wordt in beginsel voor zes weken verleend. Indien de situatie na die zes weken weer verbetert, dan kunnen de werknemers weer aan het werk op basis van hun huidige contract. Is er geen verbetering zichtbaar, dan bestaat de mogelijkheid om verlenging van de vergunning aan te vragen bij het ministerie van SZW. Na het verkrijgen van de vergunning, moet dit worden gemeld bij UWV. UWV zal dan beoordelen of de werknemers aanspraak kunnen maken op een tijdelijke WW-uitkering.

Reorganisatie of herstructurering

Dit is een tijdelijke oplossing. In dit soort omstandigheden kan de impact zo groot zijn dat structureel ingrijpen noodzakelijk wordt. In dat geval kan een reorganisatie of herstructurering vaak niet worden voorkomen. Ook daarbij is een zorgvuldige voorbereiding vereist. Te beginnen met een plan van aanpak, tijdpad en communicatieplan dat uiteindelijk via een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Betrek in de voorfase de medezeggenschap en zorg voor een gedegen sociaal plan. Allemaal ingrediënten voor het slagen van een reorganisatietraject. Een traject dat een negatief karakter heeft en tegelijkertijd de continuïteit van de onderneming moet borgen.

Wordt u ook getroffen door de gevolgen van corona of andere omstandigheden en is afwachten geen optie? Wij zoeken graag met u mee naar een oplossing!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.