Als oplossing wordt onder meer voorgesteld veiligheid en gezondheid op de werkvloer meer centraal te stellen in het bedrijfsbeleid. Op dit punt kan de OR zijn rol pakken.

Allereerst moet het arbobeleid op orde zijn. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak biedt hiervoor de basis. ​Het doel van de RI&E is een gezonde en veilige werkplek en zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Iedere werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om in een risico-inventarisatie en -evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor zijn werknemers met zich meebrengt. In een plan van aanpak moet de werkgever vervolgens vastleggen:

  • de maatregelen die hij gaat nemen in verband met de bedoelde risico’s;
  • de samenhang daartussen; en
  • binnen welke termijn hij deze maatregelen neemt.

De OR heeft op grond van art. 27 WOR een instemmingsrecht ten aanzien van regelingen die zien op de arbeidsomstandigheden. Dat geldt voor de RI&E maar bijvoorbeeld ook voor de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker. Daarnaast kan de OR in het kader van zijn ‘zorgtaak’ op grond van art. 28 WOR de werkgever stimuleren om ten aanzien van diverse aspecten van het sociaal beleid binnen de onderneming, zoals de veiligheid op de werkvloer in brede zin, beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te scherpen. Daarbij kan de OR gebruik maken van zijn initiatiefrecht op grond van art. 23 lid 3 WOR.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor veiligheid op het werk in eerste instantie op de werkgever rust, is hier dus ook expliciet een rol voor de OR weggelegd.

De NVVK wijst erop dat door het bij- en omscholen van werknemers op het gebied van veiligheid, medewerkers gericht kunnen bijdragen aan de veiligheid binnen bedrijven. Dit is een mooi voorbeeld van een onderwerp waar een OR mee aan de slag kan.

Het volgende stappenplan helpt uw OR weg:

  • Agendeer veiligheid op de werkvloer op de agenda van de overlegvergadering;
  • Vraag informatie op over de veiligheid, ziekteverzuim etc. binnen uw organisatie;
  • Check of de RI&E nog actueel is, onder meer met het oog op het toegenomen belang van sociale veiligheid;
  • Is er een preventiemedewerker?
  • Inventariseer, ook bij de achterban, wat goed gaat en wat beter kan;
  • Is er behoefte aan extra kennis/scholing?
  • Bepaal waar de OR zijn rol kan pakken en hoe.

Wij helpen u graag op weg!

Barbara van Dam-Keuken juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen