Allereerst moet het arbobeleid op orde zijn. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak biedt hiervoor de basis. ​Iedere werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om in een risico-inventarisatie en -evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor zijn werknemers met zich meebrengt. In een plan van aanpak moet de werkgever vervolgens vastleggen:

  • de maatregelen die hij gaat nemen in verband met de bedoelde risico’s;
  • de samenhang daartussen; en
  • binnen welke termijn hij deze maatregelen neemt.

Het doel van de RI&E is een gezonde en veilige werkplek en zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen.

De OR heeft op grond van art. 27 WOR een instemmingsrecht ten aanzien van een dergelijke regeling die ziet op de arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan de OR in het kader van zijn ‘zorgtaak’ op grond van art. 28 WOR de werkgever stimuleren om ten aanzien van diverse aspecten van het sociaal beleid binnen de onderneming, zoals de veiligheid op de werkvloer in brede zin, beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te scherpen. Daarbij kan de OR gebruik maken van zijn initiatiefrecht op grond van art. 23 lid 3 WOR.

De NVVK wijst erop dat door het bij- en omscholen van werknemers tot veiligheidskundigen medewerkers gericht kunnen bijdragen aan de veiligheid binnen bedrijven. Dit is een mooi voorbeeld van een onderwerp waar een OR mee aan de slag kan.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor veiligheid op het werk in eerste instantie op de werkgever rust, is hier dus ook expliciet een rol voor de OR weggelegd.

Het volgende stappenplan helpt de OR weg:

  • Agendeer veiligheid op de werkvloer op de agenda van de overlegvergadering;
  • Vraag informatie op over de veiligheid, ziekteverzuim etc. binnen de organisatie;
  • Is er een interne/externe preventiemedewerker?
  • Check of de RI&E nog actueel is, onder meer gezien het toegenomen belang van sociale veiligheid;
  • Inventariseer, ook bij de achterban en preventiemedewerker, wat goed gaat en wat beter kan;
  • Is er behoefte aan extra kennis/scholing?
  • Bepaal waar de OR zijn rol kan pakken en hoe.

Wij helpen jullie OR graag op weg!