De inschrijver heeft ingeschreven op een van de percelen. Dit perceel is vervolgens (voorlopig) gegund aan een andere combinatie. De inschrijver was van mening dat de inschrijving van de combinatie irreëel was. Bovendien beschikt de combinatie niet over een verplichtgestelde vergunning. De inschrijver startte een kort geding.

Nog voordat in het kort geding een zitting plaatsvond, trok de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing in. Over de intrekking werd een klacht ingediend. De aanbestedende dienst zou te laat de intrekking van de aanbesteding hebben gemotiveerd. Zes dagen nadat de aanbesteding ingetrokken was, heeft de inschrijver om motivering van dat besluit verzocht. Pas 41 dagen na dit verzoek heeft de aanbestedende dienst de redenen voor de intrekking medegedeeld.

Het oordeel

De Commissie formuleert op basis van de jurisprudentie dat aanbestedende diensten verplicht zijn om inschrijvers ten spoedigste in kennis te stellen van een besluit tot intrekking met opgave van de redenen daarvoor. Op basis van Europese regelgeving dienen aanbestedende dienst binnen vijftien dagen inschrijvers te informeren naar aanleiding van een schriftelijk verzoek, aldus artikel 2.103 Aanbestedingswet.

De aanbestedende dienst heeft dermate laat de gronden voor het intrekken van de aanbestedingsprocedure aangevoerd dat de klacht van de inschrijver gegrond verklaard is.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.