Nederland zal steun willen verlenen met een beroep op art.107,lid 3 onder (b) van het Werkingsverdrag van de Europese Unie: “steun kan worden verleend onder andere voor zover noodzakelijk om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen”. De vraag is of in dit geval een beroep op deze uitzonderingssituatie gerechtvaardigd is.

De Europese Commissie heeft onder een Temporary Framework in verband met de COVID‑19 uitbraak (zie hiervoor onze eerdere blogs) het kader geschapen waarbinnen de lidstaten noodsteun mogen verlenen. Nationale steunregelingen en individuele steunmaatregelen worden, in Brussel aangemeld, onder dit Framework beoordeeld. Nederland heeft op 20 april de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering Uitbraak Coronavirus( GO-C Guaranty Scheme) bij de Commissie aangemeld. Deze is op 22 april goedgekeurd. De maatregel voorziet in (aanvullende) overheidsgaranties op bestaande bankleningen (garanties tot 80% van het uitstaande bedrag, voor ten hoogste 6 jaar, voor een hoofdsom van maximaal € 150 miljoen). Er zit voor € 10 miljard aan garantievermogen in de pot. Garanties kunnen voorshands worden verstrekt tot 31 december 2020.

Voor steun aan Hema onder dit schema is een eerste probleem de voorwaarde dat haar liquiditeitsbehoefte moet zijn veroorzaakt door de COVID‑19 uitbraak (art.2.5 ad 11). Bij KLM kan daar geen twijfel over bestaan, bij Hema wel: haar financiële problemen zijn structureel en bestaan al veel langer, al heeft COVID‑19 ze ongetwijfeld verergerd. Daar komt bij dat het GO-C Guaranty Scheme uitdrukkelijk niet mag worden aangewend ten behoeve van ondernemingen die al in problemen verkeren. Dat is het geval (1) wanneer het op het eigen vermogen in mindering brengen van de opgebouwde verliezen een negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal en ook (2) wanneer – bij een op basis van EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad beneden 1.0 – de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen groter is dan een factor 7.5. Ik kan niet beoordelen of een van deze situaties zich voordoet.

Er zijn nog enkele bijkomende voorwaarden, die evenwel minder problematisch lijken. Zo komen leningen verstrekt voor 24 maart 2020 als zodanig niet voor garantiestelling in aanmerking. Voor zover zij (kunnen) worden geherfinancierd kunnen zij alsnog onder de regeling worden gebracht.

Rob Ludding