Feiten en omstandigheden

Een leerling van een VO-school (13 jaar oud) wordt verdacht van het aanbieden van joints aan een medeleerling (oktober 2016) en het online verspreiden van blootfoto’s van 3 andere medeleerlingen (november 2016). Naar aanleiding hiervan wordt de leerling geschorst. Het schoolbestuur spreekt af met de leerling dat hij zijn lessen weer mag hervatten onder de voorwaarden dat hij geen drugs meer zal aanbieden, geen compromitterende foto’s van leerlingen zal verspreiden en geen druk zal uitoefenen op andere leerlingen. Indien uit het onderzoek van de (zeden)politie blijkt dat de leerling schuldig wordt bevonden aan strafbare feiten of wanneer hij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, zal het schoolbestuur de leerling verwijderen.

Medio april 2017 gaat het schoolbestuur alsnog tot verwijdering van de leerling over, omdat de politie de leerling een taakstraf heeft opgelegd voor sexting. De leerling vecht het verwijderingsbesluit aan.

Oordeel Geschillencommissie passend onderwijs

De Geschillencommissie passend onderwijs stelt vast dat de feiten die aan het verwijderingsbesluit ten grondslag liggen eind november 2016 al bekend waren bij het schoolbestuur. Deze feiten zijn ernstig. Eind november 2016 was het duidelijk voor het schoolbestuur dat de leerling met de blootfoto’s de privacy en de sociale veiligheid van de 3 medeleerlingen ernstig heeft aangetast en dat de nadelige effecten hiervan zich ook manifesteerden in de schoolomgeving, nu de foto’s (ook) aan leerlingen binnen de school waren verspreid. Het verbaast de Geschillencommissie dat het schoolbestuur de beslissing tot verwijdering van de leerling afhankelijk heeft gesteld van de uitkomsten van justitieel onderzoek en vervolging. Daardoor is de termijn waarop een beslissing door het schoolbestuur genomen zou worden voor onbekende duur opgeschoven, waardoor de leerling lang in onzekerheid verkeerde over zijn toekomst op school. Daarnaast houden justitieel onderzoek en vervolging verband met het handhaven van de rechtsorde, terwijl van het schoolbestuur een beslissing van geheel andere aard wordt verlangd, namelijk een in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het pedagogische klimaat op school.

Verder speelt mee dat het schoolbestuur in november 2016 ook op de hoogte was van de joint die de leerling heeft aangeboden en van een vechtpartij die hij eerder organiseerde. Het schoolbestuur is toen niet overgegaan tot verwijdering, maar heeft een schorsing opgelegd en de leerling vervolgens opnieuw tot de school toegelaten. Het schoolbestuur heeft niet aangevoerd – en kan op basis van het opnieuw toelaten tot de school – niet aannemelijk maken, dat er sprake is van een onhoudbare of onveilige situatie op school. De Geschillencommissie verklaart het verzoek van de leerling (toelating tot de school en het treffen van maatregelen ter waarborging van de sociale veiligheid op school) dan ook gegrond.

Conclusie

Een schoolbestuur is gehouden zelf zorgvuldig onderzoek te doen naar incidenten op school en is hierbij niet afhankelijk van het onderzoek van politie/justitie. Bij haar eigen onderzoek dient het schoolbestuur rekening te houden met het feit dat zij zorg moet dragen voor een veilige omgeving voor haar leerlingen.

Vragen?

 Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans.