Overheidswerkgever

Met invoering van de Wnra wordt de ‘overheidswerkgever’ geherdefinieerd. Wie is er straks een ‘overheidswerkgever’? In ieder geval:

  • De Staat;
  • Provincies;
  • Gemeenten;
  • Waterschappen;
  • Openbare lichamen voor beroep of bedrijf;
  • Andere openbare lichamen met een verordende bevoegdheid;
  • Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;
  • Overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen;
  • Andere rechtspersonen waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag, waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt.

Al deze overheidswerkgevers die tevens lid zijn van de VNG mogen reageren op de cao Gemeenten.

Cao Gemeenten

De Cao Gemeenten vervangt vanaf 1 januari 2020 de CAR-UWO, zie ook onze eerder blog hierover. Dit betekent dat de rechtspositie van de ‘genormaliseerde’ ambtenaren vanaf dat moment mede wordt gereguleerd door de Cao Gemeenten. Alle overheidswerkgevers en organisaties die lid zijn van de VNG zullen verplicht zijn de cao toe te passen. De inhoud van de Cao is dan ook van groot belang! Wat valt ons op?

In de eerste plaats blinkt de cao niet uit in duidelijkheid. Er zijn verkeerde verwijzingen opgenomen en de cao lijkt niet (volledig) in lijn met de CAR-UWO. Daar komt bij dat de in de cao gehanteerde begrippen en definities ook niet (volledig) aansluiten bij het ‘civielrechtelijk’ jargon. Zo wordt gesproken over ‘re-integratiefase’ bij disfunctioneren. Wordt niet gewoon bedoeld: een verbetertraject bij disfunctioneren?! Verder is opvallend dat er van het civiele arbeidsrecht afwijkende opzegtermijn, opzegverboden en (ontslag)uitkeringen in de cao zijn opgenomen. Niet per definitie onlogisch of onwenselijk, maar was niet een van de doelstellingen van de Wnra uniformiteit en eenvormigheid?

Daarnaast doet de cao tekort aan de rol van de ondernemingsraad. Deze rol wordt in het geheel niet benoemd en/of verduidelijkt. Dat het GO verdwijnt, is een feit, dat de vakbonden een andere rol zouden moeten krijgen is niet onlogisch, maar is een vraag. Deze vraag hebben de vakbonden beantwoord door zichzelf een (te?!) prominente rol te geven in het zogenaamde Lokaal Overleg. Op welke schaal wordt een dergelijke Lokaal Overleg gevoerd en wie nemen daarin deel? Wat is daarnaast de rol van de ondernemingsraad? Deze vragen lijken nog niet te zijn gepasseerd, in ieder geval niet beantwoord en wel van wezenlijk belang voor de toekomst van de medezeggenschap binnen overheidsorganisaties.

Kortom, de cao gemeenten die op dit moment voorligt, bevat nog de nodige inconsistenties, onzuiverheden en kan wellicht leiden tot (lokaal) onwenselijke situaties.

Uw mening is van invloed!

Nu is het moment van invloed daar! Het is nu aan de leden van de VNG zich kritisch uit te laten over de inhoud van deze cao. Ons heeft de nodige kritiek al bereikt, zorg er met elkaar voor dat deze kritiek ook de VNG tijdig bereikt! Alleen de uitgebrachte stemmen tellen immers mee voor de ledenraadpleging. Naar verwachting wordt op 14 februari a.s. de uitslag verwacht inclusief het besluit van de VNG om de gemaakte afspraken al dan niet te bekrachtigen. Wij wachten in spanning af!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.