NB: Bij kamerbrief van 9 december 2020 zijn wijzigingen aangebracht in NOW-3.

Tijdvak of tranche?

Allereerst: de NOW-3 duurt 9 maanden, maar is opgedeeld in 3 tijdvakken/tranches van 3 maanden, waarvoor steeds afzonderlijk NOW-subsidie kan worden aangevraagd en waarvoor gedeeltelijk andere regels zullen gelden. In eerdere berichten werd door het kabinet over drie separate “tijdvakken” gesproken, nu in de regeling wordt gesproken over “tranches”. En wat eerder werd benoemd als het “eerste tijdvak” van NOW-3, wordt nu benoemd als de “derde tranche”. Voor de eenduidigheid en duidelijkheid  spreken wij in onze blogs over Tijdvakken. Dat betekent het volgende:

Tijdvak 1 = Tranche 3: van 1 oktober t/m 31 december 2020;

Tijdvak 2 = Tranche 4: van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021;

Tijdvak 3 = Tranche 5: van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021.

Referentieperiode

De referentieperiode/refertemaand voor de loonsom is bij de NOW-3 vastgesteld op juni 2020 (of april 2020 indien over de maand juni 2020 nog geen loongegevens beschikbaar zijn). Dit betekent dat de subsidie maximaal respectievelijk 80%, 70% of 60% van de loonsom over juni 2020 zal bedragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode oktober tot en met december 2020 (Tijdvak 1), januari tot en met maart 2021 (Tijdvak 2) en/of april tot en met juni 2021 (Tijdvak 3).

Dalen van de loonsom

In NOW-3 krijgt de werkgever de ruimte om de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen indien dit nodig wordt geacht, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. De loonsom mag ten opzichte van de loonsom in juni 2020 geleidelijk worden verlaagd; met 10% in Tijdvak 1, naar 15% in Tijdvak 2, tot 20% in Tijdvak 3. In Tijdvak 3 (april t/m juni 2021) mag de loonsom dus niet 20% dalen ten opzichte van Tijdvak 2 (januari t/m maart 2021), maar 20% ten opzichte van juni 2020. De ruimte om de loonsom te laten dalen blijft daarmee dus wel beperkt.

Bovengrens loon

Net als in NOW-1 en NOW-2 heeft het maximum te vergoeden loon een bovengrens. In Tijdvak 1 en Tijdvak 2 geldt een maximum van tweemaal het maximum dagloon (omgerekend naar een maandloon) per individuele werknemer. Dit komt in 2020 neer op € 9.690 per maand en zal per 1 januari 2021 geïndexeerd worden. Voor Tijdvak 3 van NOW-3 zal de bovengrens van het loon worden verlaagd naar maximaal één keer het maximum dagloon (omgerekend naar een maandloon). Dat is op dit moment € 4.845, in 2021 wordt dit bedrag zoals gezegd geïndexeerd.

UWV telefoon NOW: korting van 5%

Werkgevers die – tijdens het tijdvak waarvoor zij subsidie hebben aangevraagd – voor een of meerdere werknemers een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij UWV, worden verplicht om contact op te nemen met de UWV telefoon NOW.

Van de werkgever wordt dus (ten minste) verwacht dat hij contact opneemt met UWV voor ondersteuning bij het vormgeven van de van werk naar werk begeleiding via de UWV telefoon NOW. UWV zal tijdens dit gesprek aan de werkgever vragen of hij al dan niet ondersteuning kan gebruiken bij van werk naar werk beleid.

UWV controleert bij de vaststelling van de subsidie of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend en of de werkgever daadwerkelijk contact met UWV heeft opgenomen via de UWV telefoon NOW. Wanneer blijkt dat een werkgever wel bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd maar geen contact heeft gehad met UWV over van werk naar werk begeleiding, wordt de subsidie met 5% gekort.

Deze verplichting komt te bestaan naast de algemene inspanningsverplichting voor werkgevers om zich in te zetten voor de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar ander werk.

Aanvraagperioden

Met de regeling zijn ook de aanvraagperioden voor NOW-3 bekendgemaakt:

Tijdvak 1: 16 november t/m 13 december 2020;

Tijdvak 2: 15 februari t/m 14 maart 2021;

Tijdvak 3: 17 mei t/m 13 juni 2021.

Indien een aanvraag buiten de gestelde periode valt, zal deze worden afgewezen. De aanvragen kunnen door werkgevers net als bij NOW-1 en NOW-2 worden ingediend via de website van UWV.