Achtergrond

In deze blog gaan wij in op de hoofdpunten van de NOW-2. Voor een overzicht van ontwikkelingen inzake de NOW-regeling, zie onze onderstaande blogs:

Collectief ontslag, WMCO en NOW-2 (12 juni 2020)

NOW 2.0: Scholing, nut en noodzaak (8 juni 2020)

Update NOW-regeling 2 (2 juni 2020)

NOW-regeling 2 – pompen of verzuipen of toch herstructureren? (20 mei 2020)

NOW-regeling vanaf 1 juni met ontslagen te combineren (13 mei 2020)

Ook NOW mogelijk voor werkmaatschappijen in concernverband (4 mei 2020)

De noodmaatregel “NOW” en de flexibele schil (29 april 2020)

NOW-regeling – update werkgevers (3 april 2020)

Corona: NOW en de medezeggenschap (25 maart 2020)

Van Werktijdverkorting naar de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (18 maart 2020)

Wie kan een beroep doen op de NOW-2?

Alle ondernemingen die een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van 4 maanden verwachten kunnen een beroep doen op de NOW-2. Zij hoeven niet aan te tonen dat de omzetdaling een gevolg is van het coronavirus. Wel moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Zo stelt de NOW-2 als voorwaarde aan het toekennen van subsidie dat de onderneming over 2020 geen dividenden aan de aandeelhouders uitkeert, geen bonussen of winstdelingen aan het bestuur en de directie uitkeert én geen eigen aandelen inkoopt door rechtspersonen binnen de groep tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Onder bestuur en directie wordt begrepen “bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen”. Let op: dit geldt alleen voor ondernemingen voor wie een accountantsverklaring vereist is, dus ondernemingen (of concerns!) voor wie het voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) € 100.000,- of meer is of voor wie de uiteindelijke vastgestelde subsidie € 125.000,- of meer zal zijn.

Daarnaast stelt de NOW-2 als voorwaarde dat werkgevers moeten voldoen aan een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Deze verplichting is nogal vaag, maar in de NOW-2 regeling zijn enkele handvatten gegeven aan werkgevers, zoals het bespreken van scholing en ontwikkeling tijdens individuele personeelsgesprekken en het beschikbaar stellen van vrijgevallen arbeidstijd voor scholing.

De werkgever die de NOW-2 aanvraagt heeft bovendien enkele verplichtingen, zoals:

– het voeren van een controleerbare administratie;

– melding doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het toekennen van de subsidie of de hoogte daarvan;

Wil de werkgever gebruik maken van de NOW-regeling 2 en daarnaast overgaan tot een collectief ontslag in de zin van de WMCO? Dan zal de werkgever moeten toezeggen dat zij gedurende een periode van (maximaal) 4 weken zal overleggen met de vakbonden, en dat de aanvraag voor ontslag niet eerder zal worden ingediend dan 4 weken nadat de WMCO-melding is gedaan.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De omzetdaling wordt berekend door de omzet in geheel 2019 te delen door 3, en dit bedrag te vergelijken met de omzet gedurende een periode van 4 maanden in 2020. De werkgever kan kiezen tussen 3 mogelijke perioden in 2020:

  • 1 juni 2020 – 30 september 2020;
  • 1 juli 2020 – 31 oktober 2020;
  • 1 augustus 2020 – 30 november 2020.

Als de ondernemer gebruik heeft gemaakt van NOW-1, wat in de meeste gevallen zo zal zijn, dan wordt bij de berekening van de omzetdaling gekeken naar de periode (van 4 maanden) die aansluit op de eerder bij NOW-1 gekozen periode (van 3 maanden).

Let op: is de bedrijfsuitoefening na 1 januari 2019 aangevangen, dan is de referentie-omzet de omzet in de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de aanvang van de bedrijfsuitoefening t/m februari 2020.

Bijzondere bepalingen bij OVO vanaf 2019

Bij ondernemingen die ‘economische eenheden’ in de zin van de Wet Overgang van Onderneming hebben afgestoten of aangekocht, gelden bijzondere regels.

Heeft de onderneming na 1 januari 2019 een economische eenheid overgenomen, dan is de referentie-omzet niet de omzet in het boekjaar 2020 maar in de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de overname t/m februari 2020. Dit geldt alleen als de onderneming daar bij de subsidie-aanvraag om verzoekt.

Heeft de onderneming in de periode 2 januari 2019 t/m 1 februari 2020 een of meerdere onderdelen of activiteiten afgestoten, dan is de referentie-omzet de omzet in de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de afstoting van het (laatste) onderdeel of de (laatste) activiteit t/m februari 2020.

Bijzondere regels voor groepen/concerns

Als de werkgever onderdeel is van een groep in de zin van het vennootschapsrecht, moet worden gekeken naar de omzetdaling binnen de groep zoals deze op 1 juni 2020 bestond (bij de NOW-1 werd gekeken naar de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond). Alle rechtspersonen in de groep moeten dezelfde periode van vier maanden gebruiken voor de berekening van de omzetdaling, maar zij moeten wel ieder zelf de tegemoetkoming aanvragen.

In sommige gevallen is bij het concern/de groep als geheel geen sprake van een omzetdaling van 20% of meer, maar bij één of meer van de werkmaatschappijen wel. Voor die situatie bestaat een bijzondere regeling. Een dergelijke werkmaatschappij kan een beroep doen op de NOW-regeling indien

1) de betreffende werkmaatschappij geen personeels-BV is,

2) de werkmaatschappij in overeenstemming handelt met een overeenkomst over werkbehoud met vakorganisaties (of andere werknemersvertegenwoordiging bij <20 werknemers),

3) de andere ondernemingen in de groep geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij, én

4) de omzetdaling binnen de groep als totaal minder dan 20% is.

In deze situatie geldt bovendien als aanvullende voorwaarde dat niet alleen de onderneming, maar het gehele concern, geen dividenden uitkeert, geen bonussen of winstdelingen uitkeert én geen eigen aandelen inkoopt (zie hierboven). Onder bestuur en directie wordt begrepen ‘bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen’. Let op: dit geldt alleen voor ondernemingen voor wie een accountantsverklaring vereist is, dus ondernemingen (of concerns!) voor wie het voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) € 100.000,- of hoger is of voor wie de uiteindelijke vastgestelde subsidie € 125.000,- of hoger zal zijn.

 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan de verwachte omzetdaling en de loonkosten. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming, met een maximum van 90% van de loonkosten (bij een verwachte omzetdaling van 100%). Bij een omzetdaling van 100% is de tegemoetkoming 90%, bij een omzetdaling van 60% is de tegemoetkoming 54%, et cetera.

De tegemoetkoming wordt verleend voor een periode van vier maanden, te rekenen vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Lagere subsidie bij dalende loonkosten

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie worden de loonkosten van de refertemaand (doorgaans maart 2020) vergeleken met de loonkosten van de periode waarover subsidie wordt ontvangen (juni t/m september 2020). Bij een gedaalde loonsom ten opzichte van de referentieperiode krijgt de werkgever voor elke euro daling in de loonkosten 90 cent minder subsidie. Dit betekent dat wanneer de loonkosten per maand in de periode juni t/m september 2020 lager zijn dan de loonkosten in maart 2020, de subsidie ook zal dalen.

Let op: bij de subsidieverlaging wegens dalende loonkosten vindt geen correctie plaats indien de omzetdaling minder dan 100% is. Is bijvoorbeeld de omzetdaling 50% en de daling in de loonkosten in juni t/m september 2020 t.o.v. maart 2020 gemiddeld € 20.000 per maand, dan zal de subsidie worden verlaagd met 90% van het verschil in loonkosten (€ 18.000), en niet met 50% van 90% (€ 9.000).

Lagere subsidie bij ontslagaanvragen bij UWV

Indien de werkgever bij het UWV in de periode 1 juni 2020 t/m 30 september 2020 een ontslagaanvraag indient voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie verlaagd met de loonkosten van deze werknemer(s). De korting op de loonsom (op basis waarvan de compensatie wordt berekend) is 100% van de loonkosten van de betreffende werknemer(s). In de NOW-1 bestond daar bovenop een boete van 50%, maar die komt niet terug in de NOW-2.

Het kabinet heeft gekozen om de subsidie niet te verlagen met de met de loonkosten over de volle vier maanden, maar met de loonkosten over drie maanden. Dit is gedaan om te voorkomen dat een dubbeling ontstaat in de verlaging van de subsidie door enerzijds de loonsomcorrectie bij een verminderende loonsom (ten opzichte van maart 2020), en daarnaast de korting bij bedrijfseconomische ontslagen.

Boete van 5% bij  (aanvraag) collectief ontslag

De subsidie wordt verlaagd met 5% als de werkgever in de periode 30 mei t/m 30 september 2020 een WMCO-melding doet én in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 een ontslagaanvraag indient voor 20 of meer werknemers binnen één UWV-werkgebied.

Deze boete zal niet worden toegekend als de werkgever met alle belanghebbende vakbonden of – bij gebreke daarvan – een andere werknemersvertegenwoordiging (OR, PVT of PV) overeenstemming bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen ofwel als gezamenlijk aan de Stichting van de Arbeid is verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is. In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid wordt gesproken over mediation, maar daarvan lijkt bij nadere bestudering van de regeling geen sprake te zijn.

Hoe worden de loonkosten berekend?

Kort gezegd worden de loonkosten berekend door het socialeverzekeringsloon van maart 2020 te vermenigvuldigen met 1,4 (40%, bij de NOW-1 was dit nog 1,3 c.q. 30%). Als er geen loongegevens van maart 2020 bekend zijn bij het UWV, wordt uitgegaan van de loongegevens van november 2019. Per werknemer geldt voor de subsidieberekening een maximum aan loonkosten van € 9.538 per maand (vanaf 1 juli 2020 € 9.691 per maand). Als een werknemer meer dan dit bedrag verdient, zal voor het meerdere geen compensatie worden geboden.

In NOW-2 is, anders dan in NOW-1, geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode.

Hoe werkt de NOW-regeling?

  1. Aanvragen van de NOW-2 kan via de website van het UWV van 6 juli t/m 31 augustus 2020. Dat betekent dat de werkgever de aanvraag redelijk vroeg moet doen, op een moment dat nog geen volledig beeld bestaat van de omzetdaling;
  2. Na de aanvraag ontvangt de werkgever een voorschot van 80% van de verwachte subsidie, net als bij NOW-1. Bevoorschotting vindt plaats in twee termijnen, van ieder dus twee maanden loon;
  3. De werkgever wordt geacht het loon volledig door te betalen;
  4. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, en op zijn vroegst op 15 november 2020, kan de werkgever vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen. Een accountantsverklaring is nodig voor de vaststelling van de omzetdaling voor ondernemingen die ten minste € 125.000 subsidie ontvangen of een voorschot van € 100.000 of hoger. In dat geval heeft de werkgever meer tijd (38 ipv 24 weken) om de vaststelling van de definitieve subsidie aan te vragen.
  5. Binnen 52 weken na de aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld door het UWV.

Medezeggenschap

De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers te informeren over toekenning van de tegemoetkoming

Vragen?

De NOW-2 is zo mogelijk nog gecompliceerder dan de NOW-1. Als ondernemer is het zaak goed door te rekenen wat het aanvragen van de NOW-2 zou betekenen, zeker als u ook overweegt om over te gaan tot bedrijfseconomische ontslagen. Heeft u vragen of wilt u sparren over wat u het beste kunt doen? Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten van het Team Arbeidsrecht.

Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!