Stand van zaken overlegstelsel overheid en onderwijs

Na overleg met de overlegstelsels in het afgelopen voorjaar, heeft de minister voldoende input voor een ‘open discussie met de stakeholders over het overlegstelsel’. De minister benadrukt in zijn recente brief – geheel terecht – het belang van het consulteren en betrekken van de vakbonden bij de wijziging van wetgeving en beleid, vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De SER heeft de opdracht gekregen ‘een verkenning uit te voeren’ naar de mogelijkheden hiertoe.

Verhoudingen met de bonden

Volgens de minister is de spreekwoordelijke strijdbijl na de rechtszaken over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren begraven. Er inmiddels goed overleg tussen het Ministerie van BZK , de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel. De invoerings- en aanpassingswetgeving vanwege de normalisering wordt besproken tussen deze partijen. De minister zegt toe dat de overheidswerkgevers en de centrales zullen worden geconsulteerd over de wetsvoorstellen voor de invoerings- en aanpassingswetgeving.

Normalisering gaat niet ten koste van de arbeidsvoorwaarden

De minister benadrukt het nog maar eens: de invoeringskosten van de normaliseringswetgeving gaan niet ten koste van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen van de ambtenaren. Niet geheel onbelangrijk! De minister heeft dit al eerder opgemerkt bij de behandeling in de Kamers. De overheidswerkgevers kunnen zo nodig herschikken binnen de bestaande budgetten. Hoe dat exact gaat werken is onderdeel van de cao-afspraken tussen de overheidswerkgevers en de vakbonden.

De ondernemingsraden

De minister merkt op dat er signalen zijn dat lagere overheden het georganiseerd overleg zouden willen stoppen en het cao-overleg zouden willen verleggen van de vakbonden naar de ondernemingsraden. Onder verwijzing naar de Wet op de cao – die met de normalisering voor de overheidswerkgevers gaat gelden – zijn de decentrale overheden zich aan het voorbereiden om een nieuwe vorm van cao-overleg vorm te geven, aldus de minister. Dit is geen onbelangrijk punt. De normalisering staat voor de deur en de cao’s moeten er komen.

Zoals u leest staan er de nodige veranderingen op stapel! Bent u al voorbereid? Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws over de normalisering.