Voldoende toegang tot gemeentelijke opdrachten

In het model is onder meer bepaald dat de gemeente in het oog houdt dat er voldoende toegang is voor bedrijven tot gemeentelijke opdrachten, dat de gemeente de lasten voor ondernemers verlicht door proportionele eisen te stellen en dat, in gevallen waar een enkelvoudige inkoop of meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is toegestaan, rekening kan worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers.

Nieuw beleid

De gemeente heeft -bovendien- beneden de Europese drempelbedragen een zekere beleidsvrijheid bij het kiezen van de te voeren inkoopprocedure. Dat is nu ook al zo, maar er is een tendens waarneembaar om de thans gehanteerde gemeentelijke drempelbedragen (de bedragen waarboven de gemeente opdrachten openbaar aanbesteedt, ook al is zij daartoe op grond van Europese regels niet gehouden) te verhogen. Daardoor kunnen meer opdrachten onderhands worden gegund. Het vaststellen van een nieuw aanbestedingsbeleid op basis van dit model zou voor gemeenten een goede aanleiding kunnen zijn om de eigen drempelbedragen aan te passen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit nieuwe model, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.