IT-projecten mislukken nog steeds te vaak. Niet alleen bij de overheid, maar ook in de zorg. En dit terwijl nu juist de zorg te maken heeft met een veelheid aan wet- en regelgeving, die (geheel terecht) hoge eisen stelt aan de kwaliteit van ICT in de zorg. Deze eisen dienen bij de aanvang van het project in kaart te worden gebracht en te worden opgenomen in het Programma van Eisen. Voorts dient ook de nodige aandacht te worden besteed aan privacy-issues.

De praktijk leert dat veel projecten mislukken doordat zij niet vanaf het begin multidisciplinair worden aangepakt. Niet alleen kennis van ICT is belangrijk, ook juridische kennis is onmisbaar. Indien de impact van de eisen die uit de verschillende wet- en regelgeving voortvloeien pas in een laat stadium in kaart worden gebracht, is een project vaak gedoemd te mislukken. Daarnaast dienen de afspraken met de verschillende partijen die bij automatisering van de zorg betrokken zijn, helder en duidelijk te worden vastgelegd en bovendien moeten deze op elkaar worden afgestemd. De oorzaak van het mislukken van IT-projecten is immers vaak terug te voeren op het onduidelijk of onvolledig vastleggen van de afspraken. Deze afspraken moeten voor beide partijen helder en werkbaar zijn. Zowel voor de zorgverlener als voor de ICT-leverancier.

Uit het onderzoek blijkt dat het falen van ICT veel onnodige stress oplevert voor zorgverleners. In veel gevallen is dit inderdaad onnodig. Een goede (multidisciplinaire) voorbereiding van een ICT-project en een goede en heldere vastlegging van de afspraken, kan kritieke situaties en de daarbij behorende stress voorkomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.