Dit uitspraak van de Voorzieningenrechter betrof een nog anonieme uploader van auteursrechtelijk beschermde content, opererend onder de naam ‘Badfan69’, die op grote schaal en zonder betaling van een vergoeding content op het internetplatform Usenet zette. Het aanpakken van dergelijke uploaders is zonder meer lastig, omdat hun contactgegevens moeilijk te achterhalen zijn. Gebruikers van Usenet kunnen alleen via een commerciële Usenet-provider toegang krijgen tot Usenet. In deze eerste uitspraak is, in overeenstemming met criteria bekend uit eerdere rechtspraak, beslist dat identificerende gegevens van een klant van een commerciële Usenet-provider aan de stichting BREIN moesten worden verstrekt. Bijzonder was dat de provider in kwestie geen verweer voerde, maar de afweging overliet aan de rechter in kort geding met het argument dat de Auteurswet en de Handhavingsrichtlijn een rechterlijke toets zouden vereisen. De President stelt vast dat het hier niet gaat om een rechtstreeks beroep op de Auteurswet of de Handhavingsrichtlijn: BREIN voerde aan dat het niet verstrekken van de identificerende gegevens (bijvoorbeeld IP-adressen, betaalgegevens, e-mailadressen etc.) onder de gegeven feiten en omstandigheden een onrechtmatige daad opleverde. De provider moet dan zelf een afweging maken met inachtneming van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en kan zich niet achter de rechter verschuilen.

Voor de duidelijkheid: wanneer een auteursrechthebbende of de stichting BREIN zich tot u wendt, om identificerende gegevens te verstrekken, moet u zelf de afweging maken en moet u die geven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er is sprake van duidelijk inbreukmakend handelen
  2. Er bestaat een reëel belang bij het bekend maken van de gegevens, namelijk het voorkomen van verdere inbreuken
  3. Er is geen minder ingrijpende mogelijkheid de gegevens te achterhalen
  4. Het belang van de rechthebbende of BREIN bij de verstrekking van de gegevens teneinde de intellectuele eigendomsrechten te beschermen weegt zwaarder dan het belang van de uploader bij anonimiteit.

De tweede uitspraak betrof de site The Pirate Bay. Het Hof van Justitie oordeelde in een prejudiciële beslissing dat ‘het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen‘, valt onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Auteursrechtrichtlijn en artikel 11 Handhavingsrichtlijn.

Hoewel de platformbeheerders de beschermde werken niet zelf uploaden, spelen zij volgens het Hof een onontkoombare rol bij de illegale beschikbaarstelling van de beschermde werken. Die verantwoordelijkheid wordt hen aangerekend. Dit kan vergaande consequenties hebben voor bijvoorbeeld civielrechtelijke aansprakelijkheid. Exploitanten van een internetplatform kunnen zich niet meer verschuilen achter het argument dat alleen de platformgebruikers aansprakelijk zijn.

Deze uitspraak betekent dat het exploiteren en in stand houden van The Pirate Bay en vergelijkbare internetplatforms door de rechter (of de wetgever) verboden kunnen worden. Het is nog de vraag hoe ver de uitleg van het Hof precies strekt. Op internetforums wordt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid geboden om te linken naar al dan niet beschermd materiaal en gelet op de argumentatie van het Hof kan het faciliteren daarvan onder omstandigheden ook als auteursrechtinbreuk worden gekwalificeerd.

Wij adviseren dan ook de gebruiksvoorwaarden en het redactiebeleid van internetplatforms nog eens grondig tegen het licht te houden. Het internet is een prima medium voor de vrijheid van meningsuiting en de snelle verspreiding van verschillende werken, maar bij de uitoefening van die vrijheid horen ook verantwoordelijkheden. Heeft u zicht op de risico’s en het juridische perspectief op de IT-diensten, die u aanbiedt en afneemt? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken hoe wij  u verder kunnen helpen bij het vergroten van het maatschappelijk vertrouwen in uw organisatie.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog , neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht